Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

578 results

Article

Announcement–Educateurs sans Frontieres

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 2001, no. 4

Pages: 37

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Article

Announcement - Educateurs sans Frontières

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 2001, no. 4

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Article

Éducateurs sans Frontières Open to AMI Diploma-Holders Only July 11-August 21, 1999

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 1998, no. 4

Pages: 37

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Archival Material Or Collection

'Eulalie's Letters: Studying Under Madam Montessori in Rome, 1914', compiled by Doris Sandegren, 1985

Available from: Archives West

Europe, Italy, Montessori method of education - History, Southern Europe, Trainings

See More

Language: English

Extent: 1 folder

Archive: University of Puget Sound, Archives and Special Collections (Tacoma, Washington)

Article

[Speech given at Centenary Celebration, San Francisco, February, 2007]

Publication: AMI/USA News, vol. 20, no. 2

Pages: 1

See More

Language: English

Article

63 Montessori schools to be opened in Sangli

Available from: ProQuest - Historical Newspapers

Publication: Times of India (Mumbai, India)

Pages: 7

Asia, India, Montessori schools, South Asia

See More

Language: English

Article

Sanitation in Villages: Bombay Allotment

Available from: ProQuest - Historical Newspapers

Publication: Times of India (Mumbai, India)

Pages: 9

See More

Abstract/Notes: "Mr. [B. S.] Hiray also declared open at Sinnar a Montessori school, sponsored by the Mahila Mandal."

Language: English

Article

Resettlement of Urban Refugees: State Schemes Sanctioned

Available from: ProQuest - Historical Newspapers

Publication: Times of India (Mumbai, India)

Pages: 7

See More

Abstract/Notes: "The Salwan Education Trust, New Delhi, has been sanctioned Rs. 20,000 for running a Montessori school and industrial classes in Rajendranagar."

Language: English

Article

Santa Cruz School Meeting

Available from: ProQuest - Historical Newspapers

Publication: Times of India (Mumbai, India)

Pages: 15

See More

Language: English

Master's Thesis

Türkiye'deki Montessori, Waldorf ve Reggio Emilia yaklaşımlarını benimseyen okul öncesi özel kuruluşlar örneğinde görsel sanatlar eğitimi durumunun betimlenmesi / Description of the condition of visual art education status in preschool period in the examples of private instutitions in Turkey that apply Montessori, Waldorf and Reggio Emilia approaches

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Art education, Asia, Creative ability in children, Early childhood care and education, Early childhood education, Middle East, Montessori method of education - Evaluation, Preschool children, Preschool education, Private schools, Reggio Emilia approach (Early childhood education) - Evaluation, Turkey

See More

Abstract/Notes: Preschool is a period where a child, who is full of curiosity and excitement, is most enthusiastic to learn everything about the world, as well as has the extraordinary learning power and strength to achieve this learning. Scientific research shows that the fastest cognitive development occurs in the pre-school period, compared to the development throughout the whole human life. In addition to the development, the importance of pre-school education is also of great importance if it is thought that the education in this period is more permanent and the basis of the child's personality is laid. It can be claimed that the ideas about the education of children date quite early. However, understanding the importance of formal education and the related studies in this area can be considered as fairly new. Since the opening of Friedrich Froebel's School in 1837, named Children's Garden, which can be considered as the first kindergarten, significant progress has been made in preschool education. Various methods and approaches have been developed for preschool education. It can be said that Montessori, Waldorf and Reggio Emilia are among the most important and proven approaches that have been applied worldwide for many years. Moreover, these three approaches, notably Montessori, are the most adopted ones in Turkey. In this thesis, how the private pre-school educational institutions in Turkey adopting these three approaches plan their visual arts education, their physical conditions and the content of art activities are analyzed. The research sample consists of schools which are thought to be the best in the application of the approach they have adopted and also agree to interviews and observation. While choosing these schools, expert opinions were collected and at the same time, the schools that claim to successfully implement the approach they adopted as stated in their own social media addresses and internet sites, were preferred. As a result of this study, it can be concluded that the schools have been consistent largely with the approach they adopted, in terms of the internalization of the philosophy as well as their physical characteristics and their art education have been shaped accordingly. In the two schools adopting the Waldorf Approach, the emphasis was on the spiritual and therapeutic aspects of art. In the three schools adopting the Montessori Approach, the importance of visual arts in the preparation of the child to primary school and the development of the child's manipulative skills have been emphasized. It was determined that in two of these three schools, there were branch lessons designated for visual arts education apart from the Montessori standards and moreover in one of them it was mandatory to attend branch lessons. In the two schools inspired by Reggio Emilia, it was determined that art was an important expression of the child and as a result there were projects initiated in line with the child's interests thus helped the child to express himself/herself using various art forms. / Okul öncesi, merak ve heyecan dolu çocuğun dünyaya dair her şeyi öğrenmeye en hevesli ve bu öğrenmeyi gerçekleştirecek olağanüstü yeti ve güce sahip olduğu bir dönemdir. Bilimsel araştırmalar, insanın tüm yaşamındaki gelişimi ile kıyaslandığında en hızlı bilişsel gelişimin okul öncesi dönemde gerçekleştiğini göstermektedir. Okul öncesi dönemdeki öğrenimlerin daha kalıcı olduğu ve bu dönemde çocuğun kişiliğinin temelleri atıldığı düşünülürse, söz konusu dönemde verilecek eğitimin önemi de bir hayli önem kazanmaktadır. Çocuk eğitimine ilişkin düşünceler oldukça erken tarihe dayansa da örgün eğitimin öneminin anlaşılmasının ve bu yönde yapılan çalışmaların oldukça yeni olduğu söylenebilir. Friedrich Froebel'in 1837'de ilk anaokulu niteliğindeki Çocuk Bahçesi adlı okulu açmasından bu yana, okul öncesi eğitiminde önemli gelişmeler gerçekleşmiştir. Okul öncesi eğitime yönelik çeşitli metotlar ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlardan Montessori, Waldorf ve Reggio Emilia'nın uzun yıllar dünya çapında uygulanan, başarısı kanıtlanmış önemli yaklaşımlardan olduğu söylenebilir. Ayrıca bu üç yaklaşım, Montessori başta olmak üzere Türkiye'de en çok benimsenen yaklaşımlardır. Bu tezde, söz konusu üç yaklaşımı benimseyen Türkiye'deki özel okul öncesi eğitim kuruluşlarının görsel sanatlar eğitimini ne şekilde planladıkları, sanat etkinlikleri için tasarladıkları fiziki koşullar ve etkinliklerin içeriği incelenmiştir. Bunun sonucunda inceleme alanını oluşturan okulların sanatı ve sanat etkinlerini konumlandırma biçimlerinin, benimsemiş oldukları söz konusu yaklaşımlarla ne derece tutarlı olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemi, benimsediği yaklaşımı en iyi şekilde uyguladığı düşünülen, görüşme ve gözlem yapılmasını kabul etmiş okullardan oluşmaktadır. Bu okullar belirlenirken uzman görüşleri alınmış ve aynı zamanda okulların kendilerine ait sosyal medya adreslerinde ve internet sitelerinde benimsemiş oldukları yaklaşımı başarılı bir şekilde uyguladıklarını iddia eden okullar tercih edilmiştir. Bu inceleme sonucunda söz konusu okulların benimsedikleri yaklaşımlarla, gerek fiziksel özellikler bakımından gerekse felsefesinin içselleştirilmesi açısından, büyük oranda tutarlı oldukları ve sanat eğitimini de bu yaklaşıma uygun olarak biçimlendirdikleri söylenebilir. Waldorf Yaklaşımı'nı benimseyen iki okulda sanatın tinsel ve terapötik yönüne vurgu yapılmıştır. Montessori Yaklaşımı'nı benimseyen üç okulda da görsel sanatların çocuğu ilkokula hazırlama, çocuğun el becerilerini geliştirme yönündeki önemi vurgulanmıştır. Bu üç okulun ikisinde Montessori standartların dışında görsel sanatlar eğitimine yönelik branş derslerinin olduğu belirlenmiş, iki okulun birinde ise branş derslerine katılım zorunlu kılınmıştır. İncelenen Reggio Emilia ilhamlı iki okulda ise sanatın, çocuğun önemli bir ifade aracı olduğu ve bu nedenle de merakları doğrultusunda başlatılan projelerde çocuğun çeşitli sanat türlerini kullanarak kendisini ifade etmesini destekledikleri saptanmıştır.

Language: Turkish

Published: Adana, Turkey, 2018

Advanced Search