Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1407 results

Master's Thesis

Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının büyük kas becerilerine etkisinin incelenmesi / The study of the effects of Montessori method on pre-school children's gross motor skills

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Early childhood care and education, Early childhood education, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation, Motor ability in children, Preschool children, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The present study is conducted to examine the effect of the Montessori method on kindergarten children's large muscle skills. The study group formed with 40 children who were between 36 and 60 months and going to Ihsan Dogramacı Implementation Kindergarten of Selcuk University, Faculty of Health Sciences, Konya during the 2014-2015 academic year. As data collection tool, the Large Muscle Skills Assessment Test (LMSAT) is used. The tests are applied to students before and after the experiment; they are applied again to experimental group ten weeks after the application of the program ended. Mann-Whitney- U Test and Wilcoxon Signed Rank Test were used in the analysis of the data obtained from the study. When the findings of the present study are examined and the pre-test and post-test score average of both experimental and control group children's gathered via Large Muscle Skills Assessment Test (LMSAT) is compared, a significant difference was found in favor of the experimental group. When experimental group children's Large Muscle Skills Assessment Test (LMSAT) post-test and test-retest score average results are compared there was no statistically meaningful difference. Depending on the findings it can be said that Montessori method affects kindergarten children's large muscle skills positively and is also more effective in terms of large muscle skills compared to the pre-School education program of the Ministry of Education. / Bu araştırma, Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının büyük kas becerilerini etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunda, 2014-2015 öğretim yılında Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulu'nda okul öncesi eğitime devam eden (36- 60 ay arası) 40 çocuk yer almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Büyük Kas Becerilerini Ölçme Testi (BÜKBÖT) kullanılmıştır. Testler çocuklara deneme öncesi ve sonrasında uygulanmış; ayrıca deneme grubuna eğitim programı bitiminden on hafta sonra tekrar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde Mann Whitney – U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Bulgular incelendiğinde, deneme ve kontrol grubu çocuklarının Büyük Kas Becerilerini Ölçme Testi (BÜKBÖT) sontest puan ortalamaları karşılaştırıldığında, deneme grubu lehine anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Deneme grubu çocuklarının Büyük Kas Becerilerini Ölçme (BÜKBOT) Testi sontest ve izleme testi puan ortalamaları karşılaştırıldığında ise anlamlı bir farklılaşmanın bulunmadığı ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan genel sonuç; Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının büyük kas becerilerini olumlu yönde etkilediği ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programı'na göre büyük kas becerileri acısından daha etkili olduğudur.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2016

Master's Thesis

Montessori yönteminin anaokulu çocukların akran ilişkilerine ve akran tepkilerine etkisinin incelenmesi / Examination of the effect of Montessori method on peer relationships and peer reactions of preschool children

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education, Preschool children, Social development, Social emotional learning, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In this research, it has been seek the answer for the question of "Are the peer relations and the peer reaction preferences of the children who are educated according to the Montessori Method and MoNE Pre-School Education Program different?" For this purpose, this research conducted with 30 pre-kindergartens were trained according to the Montessori Method, and 31 pre-school children from a kindergarten were trained according to the MoNE Program in Konya. The research is semi-experimental study based on pre-test and post-test models with experimental and control groups. ''Selçuk Peer Relations Rating Scale'' and ''Challenging Situation Test'' were used as data collection tools in the research. Data obtained from the study were analyzed with SPSS 17.0 program. As a result of this study, according to Selçuk Peer Relations Rating Scale, it has seen that the problem solving skills of the experimental group children are lower than the control group children in the posttests. In the pretest and posttest comparisons of the children in the experimental group, the problem solving abilities decreased in the posttest. The control group showed that the children 's attenuation levels increased in the posttest, and the problem solving skills pretest scores increased significantly in the posttest. According to posttest scores of Challenging Situation Test, second case, the control group children reacted more prosocial and the children in the experimental group reacted more avoidant. Third case, children who prefer the sad emotional reaction expected in the pre-test were seen to prefer angry and neutral response in the post-test. / Bu araştırmada, "Montessori yöntemiyle eğitim alan okul öncesi çocuklarla MEB Okul Öncesi Eğitim Programı'yla eğitim alan çocukların akran ilişkileri ve akran tepki tercihleri farklılaşmakta mıdır?" sorusuna cevap aranmıştır. Bu amaçla, Konya iline bağlı Montessori yöntemiyle eğitim veren bir bağımsız anaokulundan 30, MEB Okul Öncesi Eğitim Programı'yla eğitim veren bir bağımsız anaokulundan 31 okul öncesi dönemdeki çocukla araştırma yürütülmüştür. Araştırma, deneysel araştırma türlerinden yarı deneme modeli içerisinde yer alan eşitlenmemiş kontrol gruplu çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği" ve "Akran Tepki Testi" kullanılmıştır. Araştırmada toplanan veriler SPSS 17.0 programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği problem çözme alt boyutunun sontest karşılaştırmasında deney grubu çocukların kontrol grubu çocuklara göre problem çözme becerilerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Deney grubu çocukların öntest – sontest karşılaştırmasında ise problem çözme becerilerinin sontestte düştüğü görülmüştür. Kontrol grubu çocukların çekingenlik düzeylerinin sontestte arttığı, problem çözme boyutunda öntest puanlarının sontestte anlamlı düzeyde arttığı görülmüştür. Akran Tepki Testi sontest bulgularına göre ikinci olay karşısında kontrol grubu çocukların daha çok prososyal, deney grubundaki çocukların ise daha çok kaçınmacı tepki tercih ettiği görülmüştür. Üçüncü olay karşısında ise öntestte beklenen üzgün duygusal tepki tercih eden çocukların sontestte kızgın ve nötr tepki tercih ettikleri görülmüştür.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2017

Master's Thesis

5-6 yaş çocukların matematik becerilerinin geliştirilmesinde Montessori eğitim programının etkisi [The effect of Montessori method of education on the development of mathematics skills in 5-6 year old children]

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Comparative education, Mathematics education, Middle East, Montessori materials, Montessori method of education, Preschool children, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Instead of showing mathematics as a lesson Montessori helps children to see the mathematics that it is the most essential part of life. Generally, in our country people have prejudice about the mathematics that it is very difficult and it cannot be learned easily. The reason of this prejudice is teaching mathematisc with abstract examples. Montessori, teaches mathematics by using concrete materials. The aim of this study is, to evaluate the effects of Montessori program in teaching mathematic to 5 and 6 year old children. Hence, of the 40 preschool participants of this research 20 of them were going to school were Montessori method was utilized while not so at the school where the other 20 were going. The interview form composed by the researcher and the data analysed with Nvivo program. / Montessori, matematiği çocukların hayatına bir ders olarak sunmayıp, daha çok hayatı basitleştiren bir bilgi, hayatın bir parçası olarak sunmaktadır. Genel olarak ülkemizde matematik öğrenimine, çok zor olduğu, asla öğrenilemeyeceği şeklinde olumsuz bir ön yargı ile yaklaşılmaktadır. Bu yargının nedeni matematik öğrenim tarzının, genel olarak soyut uygulamalarla öğretilmeye çalışılmasından kaynaklanmaktadır. Montessori matematik eğitimi, yıllarca oynamaktan büyük bir haz duyduğu somut bazı materyalleri kullanarak verilmektedir. Araştırmanın amacı 5-6 yaş çocuklara Montessori matematik dersinin öğretilmesinde Montessori eğitim programının etkisini değerlendirmektir. Bu anlamda araştırmacı tarafından oluşturulan mülakat formu ile elde edilen veriler Nvivo programı ile analiz edilmiştir. Bu araştırmanın örneklemini Montessori eğitimi almış (deney) ve almamış (kontrol) 5-6 yaş arası 40 çocuktan oluşan gruplar oluşturmuştur.

Language: Turkish

Published: Istanbul, Turkey, 2019

Article

Is the Montessori Method to be Introduced Into Irish Schools? I: The Montessori Principles

Available from: Google Books

Publication: Irish Monthly, vol. 52, no. 609

Pages: 118-124

Europe, Ireland, Northern Europe

See More

Language: English

ISSN: 2009-2113

Article

Our Experiment with the Montessori Method [Birla Montessori School, Pilani]

Publication: The Montessori Magazine: A Quarterly Journal for Teachers, Parents and Social Workers (India), vol. 1, no. 2/3

Pages: 35-43

Asia, Birla Montessori School (Pilani, India), India, South Asia

See More

Language: English

Master's Thesis (M. Ed.)

Montessori: Method or Response: A Practitioner's Investigation into Montessori Pre-School Education

Early childhood care and education, Early childhood education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Preschool education

See More

Language: English

Published: Canberra, Australia, 1998

Article

Montessori 교육에서 자유개념과 작업 [Freedom Concepts and Tasks in Montessori Education]

Available from: RISS

Publication: Montessori교육연구 [Montessori Education Research], vol. 2

Pages: 149-165

See More

Language: Korean

ISSN: 1226-9417

Article

A Study on Disabled Children's Psycho-Social Rehabilitation in Montessori Education / Montessori 교육에 있어서 장애아 심리 · 사회적 재활에 관한 고찰

Available from: RISS

Publication: 재활심리연구 / The Korean Journal of Rehabilitation Psychology, vol. 9, no. 1

Pages: 123-141

See More

Abstract/Notes: This study deals with the psycho-social rehabilitation in Montessori education system which centered on Montessori s theoretical background principles and model of psycho-social rehabilitation in Montessori method. The psycho-social rehabilitation principles in Montessori education method focused on the normalization theory, self-correctional education, the theory of individualized education, activities of daily living and occupational training. The basic reality of these enable social integration of disabled children. The Montessori Education is a practical educational method. This is applicable to both disabled and normal children alike, and suggests integrated education models for handicapped children. Montessori s methods are applied to all field of the children with physical or mental problems and emphasize social behavior with help and cooperation, personal growth, social maturity, independence and responsibility.

Language: Korean

ISSN: 1738-5563

Book

"...dass wir unser Bestes geben" Erziehen nach Montessori ["...that we do our best" Education according to Montessori]

See More

Abstract/Notes: Mit diesem Buch legt die Zürcher Kinderpädagogin Heidi Maier-Hauser den Nachfolgeband zu ihrem erfolgreichen Buch "Lieben - ermutigen - loslassen" vor. Einfühlsam beschreibt sie die Prinzipien einer Erziehung, die Kindern Selbstvertrauen und Lebensintelligenz geben. "Hilf mir es selbst zu tun. Zeig mir wie es geht! Und dann bitte lass mich gewähren! Ich habe das Recht, mich zu irren. Ich muss meine eigenen Erfahrungen machen, um zu einem gesunden und mutigen Menschen heranwachsen zu können." Kinder haben kein Anrecht auf perfekte Eltern, aber sie haben ein Anrecht darauf, dass wir unser Bestes geben - unter dieser Devise steht das neue Buch von Heidi Maier-Hauser. Und wenn wir unser Bestes geben, können wir auch loslassen und darauf vertrauen, dass unser Kind seinen Weg Schritt für Schritt bewältigt. Unsere Angst, das Kind könnte ohne unser stetes Eingreifen sein Leben nicht bewältigen, ist ein verständlicher aber schlechter Ratgeber. "Das beste zu wollen" bedeutet die Fähigkeit zu besitzen, in vielen Situationen auszuhalten und dem spontanen Bedürfnis, in den Alltag des Kindes einzugreifen, nicht zu folgen.

Language: German

Published: Weinheim, Germany: Beltz, 2004

Edition: 1st ed.

ISBN: 978-3-407-22864-2 3-407-22864-3

Series: Beltz-Taschenbuch , 864

Book Section

"Wann beginnt Montessori-Früherziehung?" ["When does early Montessori education start?"]

Book Title: 100 Jahre Montessori-Kinderhaus Geschichte und Aktualität eines pädagogischen Konzepts [100 Years of the Montessori Children's Home: History and Topicality of an Educational Concept]

Pages: 130-153

See More

Language: German

Published: Berlin, Germany: LIT Verlag, 2009

ISBN: 978-3-8258-1650-6

Series: Impulse der Reformpädagogik , 24

Advanced Search