Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1647 results

Master's Thesis

Fen eğitiminde okulöncesine yönelik yaklaşımlardan STEM ve Montessori yöntemlerinin öğretmen görüşleri doğrultusunda karşılaştırılması / A Comparative of the Student's Views of STEM and Montessori Methods in the Relationship Between the School in the Educational Science

Available from: Kastamonu University (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education, STEM education, Science - Study and teaching, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimi ve istenilen düzeyde ilerleme kaydedilmesi, devam ettikleri okullarda almış oldukları eğitim hizmetinin niteliği ile yakından ilişkilidir. Çocukların, diğer yetişkinler gibi yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilmeleri için günlük yaşamdaki bazı davranışları öğrenmeleri gerekir. Yetişkin bireyler bilinçli bir şekilde, kararlı ve istekli kararlar vererek öğrenirler. Çocukların gelişimlerinde sağlam temeller oluşturmak için etkili öğretim yaklaşımı seçiminin, fiziksel ortam seçiminin, materyallerle öğretimin önemli bir yeri ve eğitici bir etkisi vardır. Montessori ile Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) eğitim yaklaşımlarının okul öncesi eğitim programında ne derece uygulanabileceğini, benzer ve farklı yönlerini öğretmen görüşleri ile belirlemektir. Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Batman ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ki bağımsız anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar bünyesinde yer alan ana sınıflarında eğitim öğretim veren 14 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma nitel desenlenmiş olup, veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, “içerik analizi” yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, okul öncesi öğretmenleri, Montessori eğitim yöntemini bilmekte ancak STEM eğitim yaklaşımından ilk defa bu araştırma sayesinde haberdar olmuşlardır. Her iki yöntem için de ortaya çıkan en önemli eksiklikler; çocuklar için önceden hazırlanmış bir çevrenin olmayışı buna bağlı olarak kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü imkanının bulunmayışı aynı zamanda okulun fiziki yapısının da çocukların gelişimini engellediği ifade edilmiştir. Çocukların bireysel ilgi ve eğilimlerine göre bağımsız olarak seçip çalışabilecekleri materyallerin bulunmayışı nitelikli eğitim almaları önündeki engellerdir. Genel bir değerlendirme yapıldığında v öğretmenlerin araştırmaya ilgi gösterdiği ve yeni yaklaşımlarla ilgili fikirlerinin olumlu yönde değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. / The development of the children in the pre-school period and progress at the desired level are closely related to the quality of the education they have received in the schools they attend. Children, like other adults, need to learn some behaviors in everyday life so that they can survive independently. Adult individuals learn consciously by making resolute and willing decisions. The choice of effective teaching approach, the choice of physical environment, an important place to teach materials, and educational effects are important for building solid foundations in children's development. Montessori teaches the extent to which science, technology, engineering and mathematics (STEM) curricula can be applied in pre-school education programs. The working group constitutes 14 pre-school teachers who provide education in independent kindergartens within the Ministry of National Education in the province of Batman in 2016-2017 educational year and primary classes in primary and secondary schools. The research was qualitatively designed. The semi-structured interview technique was used as the data collection method and "content analysis" was performed. According to the findings, pre-school teachers know Montessori education method but they became aware of STEM education approach for the first time thanks to this research. The most important shortcomings of both methods are; it is stated that the absence of a pre-prepared environment for children, the possibility of freedom and activity in such a way that it can develop itself and at the same time the physical structure of the school prevents the development of children. The lack of materials that children can choose and work independently of their individual interests and tendencies are a barrier to qualified education. When a general evaluation is made, it has been reached that the teachers have shown interest in the research and their ideas about the new approaches changed positively.

Language: Turkish

Published: Kastamonu, Turkey, 2018

Article

Die Entwicklung der Montessori-Pädagogik in Polen seit 1990 [The development of Montessori education in Poland since 1990]

Publication: Montessori: Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, vol. 35, no. 3-4

Pages: 117-124

Eastern Europe, Europe, Montessori method of education - History, Poland

See More

Language: German

ISSN: 0944-2537

Article

Kinder lernen auch von Kindern: zur Jahrgangsmischung an Montessori-Schulen [Children also learn from children: for a mixed-age group in Montessori schools]

Publication: Montessori: Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, vol. 37, no. 1

Pages: 20-27

Montessori method of education, Nongraded schools

See More

Language: German

ISSN: 0944-2537

Article

✓ Peer Reviewed

Özel Eği̇ti̇mde Montessori̇ Metodunun Kullanimi / Using the Montessori Method in Special Education

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Trakya University Journal of Social Science, vol. 22, no. 2

Pages: 869-884

Asia, Children with disabilities, Developmentally disabled children, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Special education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori, yirminci yüzyıl eğitimindeki en önemli figürlerden biri olarak kabul edilmektedir. Tıp eğitimi alan Montessori, araştırmaları sırasında engelli çocuklarla karşılaşarak çalışmalarında bu çocukların eğitimine ağırlık vermiştir. Uygun yaklaşımlarla engelli çocukların eğitilebileceğine inanan Montessori; Itart ve Seguin’in engelli çocuklarla yaptıkları çalışmaları inceleyerek kendi eğitim materyallerini geliştirmiştir. Materyallerin sunumlarına ve çocuklara sunulan eğitim ortamının engelli çocukların ihtiyaçlarına hitap etmesini, ilgilerini çekmesini ve onları motive etmesini temel alan Montessori geliştirdiği materyallerle engelli çocuklarla uygulamalar yapmış ve bu çocukların ihtiyaçları doğrultusunda materyallerinde değişiklikler yaparak sistematik bir şekilde çalışmıştır. Çalışmaları sonucunda engelli çocukların beklediğinin çok ötesine ilerleme kaydettiğini fark etmiştir. Kendi adını verdiği eğitim metodunu geliştiren Montessori dönemin şartları nedeniyle normal gelişim gösteren çocukların eğitimine yönelerek çalışmalarına devam etmiştir; fakat Montessori’nin ilk özel eğitimcilerde olduğu araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir. Montessori eğitim metodunun bireysel eğitim, çocukların kendi hızıyla ilerlemesi, duyu temelli materyaller kullanılması gibi temel ilkeleri özel eğitimin müfredatına girmiştir. Montessori eğitim metodu ülkemizde ve dünyada halen kullanılmaya devam edilmektedir. Metot ülkemizde normal gelişim gösteren çocukların eğitimlerinde kullanılırken, yurt dışında özel gereksinimli çocukların eğitimlerinde de kullanıldığı literatür incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, fiziksel engel, işitme ve görme bozuklukları, Montessori eğitim metodunun eğitimleri için kullanıldığı engel gruplarının içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmada Montessori eğitim metodu özel eğitim çerçevesinde ele alınmış, çeşitli engel gruplarında metodun kullanılabilirliği irdelenmiştir. Çalışmanın yerli literatürdeki bu açıklığı gidereceği ve yerli literatüre yeni bir bakış açısı kazandıracağı beklenmektedir. / Maria Montessori is recognized as one of the most significant figures of twentieth century education. Having received medical training, she met disabled children during her studies and focused on their education. Believing that disabled children might be educated through appropriate approaches, she developed her own educational materials by analysing Itart and Seguin’s studies on disabled children. Having focused on material presentation and an educational setting that addresses the needs of disabled children, attracts their attention and motivates them, Montessori practiced her materials with disabled children and worked systematically by modifying these materials according to their needs. She realized as a result of her studies that disabled children improved much beyond her expectations. Having developed the educational method which she gave her own name, Montessori turned the direction of her studies to education of normally developing children due to conditions of her time; however, the fact that she is one of the first special educators is recognized by researchers. Basic principles of Montessori education metod entered special education curriculum including individualized education, progress of children at their own pace and usage of sensory-based materials. Montessori education metod is still being used in our country and around the world. It is used in our country for education of normally developing children while literature review reveals that it is used abroad in education of children with special needs as well. Autism, attention deficit and hyperactivity disorder, learning challenges, physical disability, hearing disorders are among the disability groups for whose education Montessori Method is used. This study deals with Montessori education metod in the context of special education, analyzing its useability in various disability groups. The study is expected to fill the gap in domestic literature and provide it a new insight.

Language: Turkish

DOI: 10.26468/trakyasobed.627014

ISSN: 1305-7766

Book Section

Group Principles of Montessori Ideas: Montessori Ideas as the Basis for the Work with Impaired Children

Book Title: Proceedings of the International Symposium [American Montessori Society (AMS)]

Pages: 47-53

Children with disabilities, Conferences, Inclusive education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: English

Published: New York: American Montessori Society, 1979

Article

Montessori a Kiev [Montessori in Kiev]

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 49, no. 6

Pages: 50-59

Eastern Europe, Europe, Montessori method of education, Montessori schools, Ukraine

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

✓ Peer Reviewed

A belső motivációt befolyásoló tényezők és megjelenésük a Montessori-pedagógiában [Factors influencing intrinsic motivation and their appearance in Montessori pedagogy]

Available from: Arcanum Digitális Tudománytár

Publication: Új Pedagógiai Szemle, vol. 48, no. 3

Pages: 44-54

See More

Abstract/Notes: Az iskolai tanulás eredményességét nemcsak a kognitív képességek, hanem az egyén motivációs háttere is meghatározza. Az intrinzik, a belső motiváció a megismerő tevékenység egyik energiaforrása, s feltétele a tartós, perspektivikus tanulási magatartás kialakulásának. A szerző azokat a tényezőket tárja fel, melyek előnyösen befolyásolják a tanulók intrinzik motivációjának fenntartását, s bemutatja ennek gyakorlati megvalósulását a Montessori-szemléletű nevelési-oktatási rendszerben. [The effectiveness of school learning is determined not only by cognitive abilities but also by the motivational background of the individual. Intrinsic, intrinsic motivation is one of the energy sources of cognitive activity and a condition for the development of lasting, perspective learning behavior. The author explores the factors that have a beneficial effect on maintaining the intrinsic motivation of students and presents its practical implementation in the Montessori-based education system.]

Language: Hungarian

ISSN: 1215-1807, 1788-2400

Book Section

Perché contrapporre le Agazzi alla Montessori? [Why contrast Agazzi with Montessori?]

Book Title: Pietro Pasquali, le Agazzi e la riforma del fröbelismo in Italia

Pages: 153-154

Agazzi method of teaching - Criticism, interpretation, etc., Aldo Agazzi - Philosophy, Comparative education, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Rosa Agazzi - Philosophy

See More

Language: Italian

Published: Roma: Armando, 1962

Article

Die Stellung der Phantasie in der Montessori-Erziehung [The position of the imagination in Montessori education]

Publication: Thüringer Lehrerzeitung, vol. 18

Pages: 523

Fantasy in children

See More

Language: German

Article

✓ Peer Reviewed

A Different Perspective on Education: Montessori and Montessori School Architecture

Available from: ScienceDirect

Publication: Procedia: Social and Behavioral Sciences, vol. 46

Pages: 1866-1871

Architecture, Design, Europe, Holland, Netherlands, Western Europe

See More

Abstract/Notes: For hundreds of years, there has been much kind of philosophies on education, based on various models of study. In modern times, people interested in education and continue to explore the different philosophies on education and their impact on learning. Every educational philosophy covers the aim and functions of the education according to their philosophies as Montessori Method. In education there is a strong relation between focusing the attention and appropriate learning environment with course materials. Physical conditions of education buildings are one of the most important factors which are effective on the education. In the study; how and in which extent schools which use the Montessori system reflect their educational principles to their physical and learning environments and what the effects of the reflection on the students were discussed. Therefore, in the study three schools were selected from Amsterdam, Delft and Utrecht cities of Holland. In research, existing physical conditions and spatial features of the schools were determined by using observation technique and interviewed with directors or teachers of each school. At the end of the study, through literature and acquired knowledge, some design criteria was generated for educative buildings which will support students’ learning and motivations according to Montessori idea

Language: English

DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.05.393

ISSN: 1877-0428

Advanced Search