Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1001 results

Book

Montessoris Pedagogiska Imperium: Kulturkritik och Politik i Mellankrigstidens Montessorirörelse [Montessori's Educational Empire: Cultural Criticism and Politics in the Montessori Movement of the Interwar Period]

Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - History

See More

Abstract/Notes: Under 1900-talets första decennier vann den italienska läkaren Maria Montessori berömmelse som pedagogisk förnyare. Den frihetliga andan och mönstergilla disciplinen i hennes förskolor och skolor slog omvärlden med häpnad. Men Montessori skulle inte bara lansera en ny pedagogik. Under mellankrigstiden, när hennes metod fick stort genomslag internationellt, påtog hon sig rollen som kulturkritisk rörelseledare. Med paroller om barnets frigörelse och samhällets rekonstruktion värvade rörelsen många entusiastiska anhängare. I dåtida press talades det om montessorism i liknande ordalag som man talade om feminism, freudianism och marxism. Förväntningarna på vad montessorismen skulle kunna åstadkomma också utanför skolportarna var höga. I Montessoris pedagogiska imperium belyser Christine Quarfood, utifrån ett omfattande historiskt källmaterial, Montessorirörelsen som kulturkritisk och opinionsbildande strömning. Boken lyfter fram det mångfasetterade i rörelsens budskap, utöver den psykopedagogiska tematiken också den politiskt och socialt laddade problematik kring makt- och auktoritetsfrågor, krig och fred som adresseras i rörelsens skrifter. Huvudfokus ligger på mottagandet i de länder där rörelsen fick störst genomslag, USA vid tiden kring första världskriget, England under 1920-talet, samt Mussolinis Italien, där Montessorirörelsen fick fascistregimens stöd från 1926 till 1934. / During the first decades of the 20th century, the Italian physician Maria Montessori gained fame as an educational innovator. The liberal spirit and exemplary discipline of her preschools and schools amazed the outside world. But Montessori would not just launch a new pedagogy. During the interwar period, when her method had a major impact internationally, she took on the role of culturally critical movement leader. With slogans about the child's liberation and the reconstruction of society, the movement recruited many enthusiastic supporters. In the press of that time, Montessori was spoken of in similar terms as feminism, Freudianism, and Marxism. Expectations of what Montessori could achieve outside the school gates were high. In Montessori's educational empire, Christine Quarfood, based on extensive historical source material, highlights the Montessori movement as a culturally critical and opinion-forming current. The book highlights the multifaceted in the movement's message, in addition to the psychopedagogical theme also the politically and socially charged issues around power and authority issues, war and peace that are addressed in the movement's writings. The main focus is on reception in the countries where the movement had the greatest impact, the United States during the First World War, England in the 1920s, and Mussolini's Italy, where the Montessori movement received the support of the fascist regime from 1926 to 1934.

Language: Swedish

Published: Göteborg, Sweden: Daidalos, 2017

ISBN: 978-91-7173-512-6

Book Section

Die Anfänge der Montessori-Methode in der Schweiz [The Beginnings of the Montessori Method in Switzerland]

Book Title: Hundert Jahre Montessori-Pädagogik, 1907-2007: Eine Chronik der Montessori-Pädagogik in der Schweiz [One Hundred Years of Montessori Education, 1907-2007: A Chronicle of Montessori Education in Switzerland]

Pages: 25-88

Europe, Fascism, Giovannina Mattei-Alberti - Biographic sources, Maria Boschetti-Alberti - Biographic sources, Maria Valli - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Sister Irene Curti - Biographic sources, Switzerland, Teresa Bontempi - Biographic sources, Western Europe

See More

Language: German

Published: Bern, Switzerland: Haupt Verlag, 2007

Edition: 1st edition

ISBN: 978-3-258-07092-6

Book Section

Das hör- und sprachbehinderte Kind in der Montessori-Pädagogik [The hearing and speech impaired child in Montessori pedagogy]

Book Title: Die Montessori-Pädagogik und das behinderte Kind: Referate und Ergebnisse des 18. Internationalen Montessori Kongresses (München, 4-8 Juli 1977) [The Montessori System and the Handicapped Child: Papers and Reports of the 18th International Montessori Congress (Munich, July 4-8, 1977)]

Pages: 57-71

Conferences, Hearing impaired children, International Montessori Congress (18th, Munich, Germany, 4-8 July 1977), Montessori method of education, Speech disorders in children

See More

Language: German

Published: München: Kindler, 1978

ISBN: 3-463-00716-9

Book Section

Selbsttätiges Lernen mit Montessori-Materialien [Independent learning with Montessori materials]

Book Title: Montessori-Pädagogik das Kind im Mittelpunkt

Pages: 86-98

See More

Language: German

Published: Wien, Austria: Jugend & Volk, 2020

ISBN: 978-3-7100-4362-8 3-7100-4362-X

Article

Zur Situation der Montessori-Pädagogik in Südkorea [The Situation of Montessori Education in South Korea]

Publication: Montessori: Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, vol. 34, no. 2

Pages: 66-67

Asia, East Asia, South Korea

See More

Language: German

ISSN: 0944-2537

Report

Cognitive Style, Exploratory Behavior and Verbal Fluency in Montessori and Non-Montessori Trained Preschoolers [Preliminary Report]

See More

Language: English

Published: Ontario, Canada, 1971

Article

Montessori 101: Back to Basics . . . Or . . . Some Things Every Montessori Parent Should Know

Publication: Tomorrow's Child, vol. 6, no. 4

Pages: 5–11

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Montessori-Erziehung und die Umfassung der Kulturen [Montessori Education and Embracing Cultures]

Publication: Das Kind: Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, no. 24

Pages: 11-24

Winfried Böhm - Writings

See More

Language: German

ISSN: 0949-2682

Book Section

Zur Biographie Clara Grunwalds, zu ihrem Verständnis der Montessori-Pädagogik und zur historischen Entwicklung der Deutschen Montessori-Bewegung [On the biography of Clara Grunwald, on her understanding of Montessori pedagogy and on the historical development of the German Montessori movement]

Book Title: Montessori-Pädagogik

Pages: 79-97

Clara Grunwald - Biographic sources, Europe, Germany, Montessori method of education, Montessori movement, Western Europe

See More

Language: German

Published: Baltmannsweiler, Germany: Schneider-Verlag Hohengehren, 2005

Edition: 2nd corrected and revised ed.

ISBN: 3-89676-949-9 978-3-89676-949-7

Series: Reformpädagogische Schulkonzepte , 4

Book

Montessori- , Freinet- , Waldorfpädagogik: Konzeption und aktuelle Praxis [Montessori, Freinet, Waldorf education: Concept and current practice]

Alternative education, Célestin Freinet - Biographic sources, Célestin Freinet - Philosophy, Educational change, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Rudolf Steiner - Biographic sources, Rudolf Steiner - Philosophy, Waldorf method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: German

Published: Weinheim, Germany: Beltz, 2007

Edition: 5th ed.

ISBN: 978-3-407-25444-3 3-407-25444-X

Advanced Search