Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

983 results

Master's Thesis

Stavovi Studenata Nastavničkih Studija o Montessori Pedagogiji / The Stands That Students of Teaching Studies Have on Montessori Pedagogy

Available from: Digitalni Akademski Arhivi i Repozitoriji (DABAR)

See More

Abstract/Notes: Montessori pedagogy is a pedagogical concept that was created by Maria Montessori, and is based on anthropology and scientific observation of the natural learning process of children. It is recognizable by its prepared environment with didactic shaped material that provide children an independent realization of knowledge. Although the concept was formed at the beginning of the 20th century, it is a pedagogical approach that still adequately responds to the developmental needs of children and overcome the disadvantages of the traditional educational system focused on the teacher. The aim of this study was to determine the opinions that students of teaching studies have on Montessori pedagogy considering their study. The study was conducted on an intentional sample of students from the Faculty of Philosophy in Split, the department of teacher education and the department of pedagogy. The results showed that students, dependent on their study, differ in knowledge about Montessori pedagogy and valuation of the desirability of the traditional education, while there is no difference in attitudes towards Montessori pedagogy and in valuation of the desirability of the education based on independence, play and the satisfaction of knowledge. Pedagogy students had several courses where they gained knowledge about Montessori pedagogy and had experience visiting Montessori institutions where they experienced the application of these pedagogical principles in practice, while students from the department of teacher education haven't had such experiences and they were less familiar with the Montessori pedagogy during their study. That reflected on some of their attitudes. The existing of a positive attitude towards Montessori pedagogy regardless of the level of knowledge about this conception leads to the conclusion that the connotations they have about the Montessori pedagoy are positive, which supports the hypothesis of a positive image of the concept not only among many experts, but also among lay people. / Montessori pedagogija je pedagoška koncepcija koju je osmislila Marija Montessori, a temelji se na antropologiji i znanstvenom promatranju prirodnog procesa učenja djece. Prepoznatljiva je po pripremljenoj okolini s didaktički oblikovanom materijalu koji djeci omogućuju samostalan dolazak do spoznaje. Iako je koncepcija ponuđena početkom 20. stoljeća i danas se smatra pedagoškim pristupom koji primjereno odgovara na razvojne potrebe djece te prevladava nedostatke tradicionalnog odgojno-obrazovnog sustava usmjerenog na učitelja. Cilj ovog istraživanja je utvrditi razlikuju li se studenti nastavničkih studija u stavovima o Montessori pedagogiji s obzirom na studij. Istraživanje je provedeno na namjernom uzorku studenata učiteljskog studija i studija pedagogije Filozofskog fakulteta u Splitu. Rezultati su pokazali da se studenti s obzirom na studij razlikuju u znanjima o Montessori pedagogiji te u procjeni poželjnosti tradicionalnog odgoja, dok se ne razlikuju u stavovima o Montessori pedagogiji i u procjeni poželjnosti odgoja utemeljenog na samostalnosti, igri i zadovoljstvu spoznajom. Studenti studija pedagogije u okviru više kolegija stjecali su znanja o Montessori pedagogiji te imali iskustva posjeta Montessori ustanovama u kojima su doživjeli primjenu tih pedagoških načela u praksi, dok studenti učiteljskog studija nisu imali takva iskustva te su o Montessori pedagogiji tijekom studija bili slabije upoznati što se odrazilo i na neke njihove stavove. Postojanje pozitivnog stava o Montessori pedagogiji neovisno o razini znanja o toj koncepciji upućuje na zaključak da su konotacije koje imaju vezano za Montessori pedagogiju pozitivne, što ide u prilog tezi o pozitivnoj slici o toj koncepciji ne samo među mnogim stručnjacima, nego i među laicima.

Language: Croatian

Published: Split, Croatia, 2016

Master's Thesis

Montessori materyallerinin zihin engelli ve işitme engelli çocukların alıcı dil gelişiminden görsel algı düzeyine etkisi [The effect of Montessori materials on the level of visual perception from receptive language development of developmentally disabled and hearing impaired children]

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Developmentally disabled children, Hearing impaired children, Language development, Middle East, Montessori materials, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Engelli çocukların gelişmesi ve iyi yönde ilerleme kaydetmesi, devam ettikleri okullarda almış oldukları eğitim hizmetinin niteliği ile yakından ilişkisi vardır. Engelli çocuklar, diğer normal çocuklar gibi yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilmeleri için günlük yaşamda gerekli bazı davranışları öğrenmeleri gerekir. Engelli çocuklar görerek ve dokunarak öğrendikleri için materyal öğretiminin önemli bir yeri ve eğitici bir etkisi vardır. Pedagojinin etkili temsilcilerinden M. Montessori bu gerçeği görerek engelli çocukların bazı davranışları kolaylıkla edinebilmeleri için farklı gelişim alanlarına yönelik çeşitli materyaller geliştirmiş ve engelli çocukların duyu organlarının eğitimine ağırlık vermiştir. Bu amaçla araştırmada Montessori-Materyallerinden 'geometrik cisimlerin' işitme engelli ve zihin engelli çocukların alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeyleri üzerinde etkili olup olmadığı saptanmak istenmiştir. Araştırmanın evreni, Konya'daki KOMMES-İşitme ve Konuşma Özürlüler Rehabilitasyon Merkezine ve EMPATİ-Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na devam etmekte olan ve belirlenen ön koşul becerilerinin yerine getirebilen 20 işitme engelli (on çocuk kontrol grubu-10 çocuk deney grubu olmak üzere), 20'de zihin engelli (on çocuk kontrol grubu-10 çocuk deney grubu olmak üzere), toplam 40 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu model uygulanmıştır. Öğrencilerin alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeyleri Dönmez ve arkadaşlarının (1997) dil gelişimi etkinlikleri çalışmasından yararlanılarak araştırmacı tarafından hazırlanan 5 maddelik ölçek ile ölçülmüştür. Bu maddeler; 1. tanıyabilme 2. ayırt edebilme 3. gruplayabilme 4. şekil seçme ve bulabilme 5. başka şekiller oluşturabilme Araştırmanın amacına göre ki-kare kullanılmış ve grupların ortalamaları arasındaki farklılıklar 't' testi ile yapılmıştır. Araştırma sonunda işitme engelli ve zihin engelli öğrencilerin görsel algı düzeylerine ilişkin başlangıç düzeylerine ait bulgularına bakıldığında işitme engellilerde (hem deney hem de kontrol grubunda) sonuçların anlamlı olmadığı; zihin engellilerin başlangıç düzeylerine ait bulgularına bakıldığında ise sonuçların anlamlı olduğuna varılmıştır. Başlangıç düzeyi tespitinden sonra 6 haftalık bir süreçte programın etkililiğini incelemek için Montessori-Materyali 'geometrik cisimler' uygulanmıştır. Bu süre sonunda işitme engelliler deney grubunda alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeylerinde önemli bir değişiklik saptanmamıştır, zihin engelli deney grubunda ise görsel algı düzeylerinde önemli bir değişiklik elde edilmiştir. Her grup kendi içersinde başlangıç düzeyleri ve 6 haftalık bir süre sonunda test düzeyleri karşılaştırıldığında elde edilen bulgular ise şu şekildedir; İşitme engelli deney grubunun başlangıç düzeyini kontrol grubu ile denk olduğu, 6 haftalık uygulama sonunda da anlamlı düzeyde yüksek olmadığı saptanmıştır. Zihin engelli deney grubunun ise başlangıç düzeyi kontrol grubu ile denk olarak saptanmış, fakat 6 haftalık uygulama sonunda elde edilen sonucun anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit olmuştur. Kontrol gruplarına ise 6 hafta boyunca geleneksel yöntem ile öğretimlerine devam edilmiştir. 6 hafta sonra uygulanan test düzeyleriyle başlangıç düzeyleri karşılaştırıldığında manidar bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. / There is a closest relation and correlation between the positive progressing for underdeveloped-spastic children and the quality of training and their educational performance that was given by their school. In order to continue and follow up their daily life by themselves just like a normal ones, they - underdeveloped children must learn some attitudes, so that underdeveloped children learn by sights and sensation. Therefore, learning by materials has a big importance and also these materials have a great training effects on their learning period. M. Montessori, who created some new approaches on pedagogy by her prescient for reality, developed new methods and created different materials focus on differentiated progressive fields of gaining attitudes and talents by underdeveloped children, hence Montessori focused on the training of senses of underdeveloped children. The purpose of this research study is determination of the effectiveness of 'geometric objects' which included by Montessori training materials, over the children's, those are deafness and mentally insufficient, receptive linguistic of the level of visual perception. The environment-space of this research study is KOMMES-Deafness And Non-Speaker Rehabilitation Center and EMPATİ-Mentally Insufficient Children Training and Protection Foundation. This experimental research study covers insufficient children follow up the courses and training of these two scholl, the selected 20 deafness children who can perform predetermined and conditioned talents (10 of these for controlling, the other 10 for experimental purposes) additionally 20 mentally insufficient children (again 10 for control and the other 10 for experimental purposes). 40 children totally were followed up. In this study Salomon's four-quadral-group model was applied and examined. Them, the students' receptive linguistic abilities through the level of visual perception - Dönmez and Ark's study of linguistic development effectiveness (1997) was measured with 5 factors scale which was prepared by researcher. These are 1. Recognition, 2. Distinguishing, 3. Sorting-Grouping, 4. Selection of figures and finding, 5. Creating the figures and forming. According to aim of this research-study, ki-square was used and the differences between the means of each group were determined by 't' test method. The results of this research study are, the beginning levels of visual perception of deafness children and of the children who are mentally insufficient; it is found that the results of deafness children-for both in control and in experimental group, are not meaningful. The findings of the level of beginning for mentally insufficient children are meaningful. After the determination of the beginning level, Geometric-three dimensional-objects from Montessori's materials method was applied in order to inspect the effectiveness of program for 6 weeks period. At the end of this period, for the experimental group of deafness children. It cannot be found that important changes on the level of visual perception of receptive linguistic talents, On the other hand, in experimental group covers the mentally insufficient children, important changes on visual perception level were found. For each group, the beginning levels of intra group and end of the 6 weeks period, comparing the group's level of test, the findings are as follow: The level of beginning for the experimental group of deafness children is equivalent to the level of beginning for the control group. After the 6 weeks experimental application, it was found that the level changes are not meaningful as much as. It was found that the level of beginning for the experimental group of mentally insufficient children is equivalent to the level of beginning for the control group these are mentally insufficient children. But, end of the 6 weeks experimental application, meaningful changes were taken from results. Along with the 6 weeks period, in controlling groups, the training and learning progress had been continued based on conventional method. End of the 6 weeks period, by the level of applied test and the level of beginning were compared. It was found that there is no valuable and notable differences between these two.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2005

Book Section

Die Anpassung des Montessori-Materials für Blinde [The adaptation of the Montessori material for the blind]

Book Title: Die Montessori-Pädagogik und das behinderte Kind: Referate und Ergebnisse des 18. Internationalen Montessori Kongresses (München, 4-8 Juli 1977) [The Montessori System and the Handicapped Child: Papers and Reports of the 18th International Montessori Congress (Munich, July 4-8, 1977)]

Pages: 368-373

Blind, Blind children, Children with disabilities, Conferences, International Montessori Congress (18th, Munich, Germany, 4-8 July 1977), Montessori materials, Montessori method of education

See More

Language: German

Published: München: Kindler, 1978

ISBN: 3-463-00716-9

Article

Nashville Dedicates New Montessori School [Hull-Jackson Montessori Magnet]

Publication: Public School Montessorian, vol. 10, no. 4

Pages: 22

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Master's Thesis

Montessori Principles: Do Montessori Parents Understand Their Significance and Apply Them to Their Family Lives?

Available from: The Keep - Eastern Illinois University

See More

Language: English

Published: Charleston, Illinois, 2013

Book Section

Die Umsetzung von Prinzipien der Montessori-Pädagogik an österreichischen Volksschulen unter besonderer Berücksichtigung der Freiheit des Kindes [The implementation of the principles of Montessori pedagogy in Austrian elementary schools with particular consideration of the freedom of the child]

Book Title: Untersuchungen und Ansätze zur Weiterentwicklung der Montessori-Pädagogik in Österreich [Investigations and approaches for the further development of Montessori pedagogy in Austria]

Pages: 55-74

See More

Language: German

Published: Innsbruck, Germany: Studien Verlag, 2009

Edition: 1st ed.

ISBN: 978-3-7065-4721-5 3-7065-4721-X

Series: Initiative neues Lernen

Article

Montessori Educational Theory and Review / Montessori교육의 사상사적 재 고찰

Available from: RISS

Publication: Montessori교육연구 [Montessori Education Research], vol. 14, no. 1

Pages: 17-39

See More

Language: Korean

ISSN: 1226-9417

Article

Freies Schaffen in der Montessori-Schule und in der Arbeits-Schule [Free creation in the Montessori school and in the work school]

Available from: Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des DIPF (BBF)

Publication: Neue Bahnen, vol. 38, no. 12

Pages: 510-517

See More

Language: German

Article

Montessori y el desarrollo de la autonomía [Montessori and the development of autonomy]

Publication: Revista Aula de Infantil, vol. 73, no. 73

Pages: 11-14

See More

Abstract/Notes: En este artículo se introduce el concepto de autonomía, uno de los pilares de la pedagogía Montessori, y se exponen algunos de los aspectos que intervienen en su desarrollo. El rol y la preparación del maestro, las características de los materiales educativos, así como la importancia del entorno aula son presentados y analizados en relación con el tema central del artículo.

Language: Spanish

ISSN: 1577-5615, 2014-4628

Article

Renilde Montessori, Karin Schneider-Henn, Uns drückt keine Schulbank: Montessori-Erziehung im Bild [review]

Publication: Montessori-Werkbrief (Montessori-Vereinigung e.V.), vol. 22, no. 2

Pages: 59-61

Book reviews, Renilde Montessori - Biographic sources

See More

Language: German

ISSN: 0722-2513

Advanced Search