Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

924 results

Article

Montessori Schools by Choice, Milwaukee, Wisconsin, November 1-3, 1996

Publication: MPSC Update [Montessori Public School Consortium (Cleveland, OH)], vol. 4, no. 1

Pages: 6

Americas, Montessori schools, North America, Public Montessori, United States of America

See More

Language: English

Article

Posts and Schools; Notices

Publication: The Montessorian (London), no. 55

Pages: 2

See More

Language: English

Article

American Kindergartens and Montessori Schools

Available from: HathiTrust

Publication: Educational Bi-Monthly, vol. 8, no. 4

Pages: 298-306

Americas, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History, North America, United States of America

See More

Language: English

Article

Montessori Schools Have a Record of Success: The Research Base is Growing, and the Results are Impressive

Available from: Wall Street Journal - WSJ.com

Publication: Wall Street Journal (New York City)

See More

Abstract/Notes: This opinion piece appeared in the March 25, 2022 print edition and is a response to the book review of Cristina De Stefano's biography of Maria Montessori, "The Child is the Teacher" reviewed by Barbara Spindel ("Unpinning The Butterflies").

Language: English

ISSN: 0099-9660

Master's Thesis

Montessori eğitimi alan ve almayan 48-72 aylık çocukların matematik becerilerinin karşılaştırılması / Comparison of the math skills of 48-72 month-old children who are attending Montessori preschools and Non-Montessori preschools

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Comparative education, Early childhood care and education, Early childhood education, Mathematics education - Achievement, Middle East, Montessori method of education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The aim of this study is to compare the math skills of children with and without Montessori education. A mixed design method was used in the research. Quantitative data were used to measure children's mathematical skills. Parents' views on early mathematics education were obtained by qualitative data collection method. The study group included 39 children who attended two different kindergartens with and without Montessori education for two years and their parents. Personal information form and the Early Mathematics Test (EMAT) were used to collect data. As a result that the educational institution they attend is effective in children's mathematics skills, it was found that, the mathematics skill scores of the children who received Montessori education were higher than those who did not receive Montessori education. It was determined that the age of the children's parents, education level of the parents and working status of mothers did not cause significant changes on the children's math scores. Parents of children attending both schools stated that they see mathematics as a part of daily life and that early mathematics achievements will affect both their whole life and their future academic achievements. It was observed that the parents mostly focused on counting skills. While some of the parents expressed skills such as sequencing, matching, and patterns, none of them responded to geometry. It has been concluded that the families adopting the Montessori education method see this education method as a tool for learning mathematics and guide their learning at home by interacting more with their teachers. / Bu araştırma, Montessori eğitimi alan ve almayan çocukların matematik becerilerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel ve nitel veri toplama yöntemleri birlikte yer almıştır. Araştırmanın nicel boyutunda sontest kontrol gruplu model, nitel boyutunda ise ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubuna MEB OÖEP'na göre eğitim veren ve MEB OÖEP'na ek olarak Montessori yöntemiyle eğitim veren farklı anaokullarından 39 çocuk ve bu çocukların ebeveynleri dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Aile Görüşme Formu ve Erken Matematik Testi (EMAT) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; çocukların matematik becerilerinde, devam ettikleri eğitim kurumunun etkili olduğu, Montessori eğitimi alan çocukların matematik beceri puanlarının, Montessori eğitimi almayan çocuklardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çocukların yaş grubu, cinsiyet ve kardeş sayısının matematik becerilerini etkilemediği görülmüştür. Anne-baba yaşı, anne-baba öğrenim durumu ve annenin çalışıp çalışmama durumunun çocukların EMAT puanları üzerinde anlamlı değişikliklere yol açmadığı saptanmıştır. Her iki okula devam eden çocukların ebeveynleri, matematiği günlük hayatın bir parçası olarak gördüklerini ve erken dönem matematik kazanımlarının hem hayatın tamamını hem de akademik başarıları etkileyeceğine yönelik görüş bildirmişlerdir. Ebeveynlerin matematik konusunda en çok sayı sayma becerisi üzerinde durdukları görülmüştür. Bazı ebeveynler sıralama, eşleştirme, örüntü gibi becerileri ifade ederken geometriye yönelik herhangi bir yanıt gelmemiştir. Montessori eğitim yöntemini benimseyen ailelerin, bu eğitim yöntemini matematik öğrenimi için bir araç olarak gördükleri ve öğretmenleriyle daha çok etkileşimde bulunarak evdeki öğrenmelerine rehberlik ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Language: Turkish

Published: Ankara, Turkey, 2021

Conference Paper

Social Skills in Pre-schools Based on Montessori Education

Available from: IATED Digital Library

10th Annual International Conference of Education, Research and Innovation

Montessori method of education, Montessori schools, Preschool children, Social development, Social emotional learning

See More

Abstract/Notes: The article informs the reader with the program of Montessori education and application of principles of Montessori education in conditions of Czech pre-schools (kindergartens). The authors focus on the formulation of the principles of this form of alternative education based on the study of works by M. Montessori and they further use them to research the level of social skills of pre-school children. Due to a fact that the educational approach at a Montessori kindergarten and a regular kindergarten differs, the authors also focus on the comparison of social skills among pre-school children of kindergartens of both abovementioned types. The quantitative design of the research was used. The questionnaires were submitted to 7 kindergartens: in 5 of them, children were educated by the principles of Montessori education, 2 of them were regular. The results linked to the pre-school children’s level of social skills were compared not only from the perspective of the type of kindergarten, but also from the perspective of children’s gender, siblings or the age when they started to attend the pre-school education.

Language: English

Published: Seville, Spain: International Academy of Technology, Education and Development (IATED), 2017

Pages: 8016-8024

DOI: 10.21125/iceri.2017.2142

ISBN: 978-84-697-6957-7

Article

Spreiding Montessori-Scholen in Nederland / Montessori Schools in Holland

Available from: Stadsarchief Amsterdam (Amsterdam City Archives)

Publication: Montessori Opvoeding, no. extra-nummer

Pages: 16-17

See More

Abstract/Notes: This is from the 1963/1964 "extra-nummer" special issue for the 13th International Congress. This is a map which indicates locations of Montessori schools in Holland/Netherlands.

Language: Dutch, English

Thesis

Výběr žáků do tříd a škol uplatňujících pedagogiku Marie Montessori / Selection of pupils into classes and schools applying the pedagogy of Maria Montessori

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Tato diplomová práce zkoumá výběr žáků do tříd a škol uplatňujících pedagogiku Marie Montessori. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak si jednotlivé školy vybírají žáky do tříd a škol Marie Montessori. Dále bylo zkoumáno, jaké důvody vedou rodiče k volbě této pedagogiky pro jejich dítě a jaké podmínky musí rodiče a žáci splnit pro přijetí do tohoto vzdělávání. V poslední řadě jsem analyzovala, jak probíhá přijímací řízení. Základním výzkumným designem byla vícepřípadová studie. Cíleně jsem vybrala čtyři základní školy s touto pedagogikou jak ve velkém městě, tak v menších městech. Výzkum jsem rozdělila na dvě části. V první části jsem vedla polostrukturované rozhovory se zaměstnanci zvolených škol a s rodiči dětí z Montessori tříd. V druhé části jsem pozorovala samotné zápisy do 1. tříd. Zjistila jsem, že každá škola má definované požadavky na výběr žáků a tyto požadavky se mezi školami výrazně liší. Rodiče volí školy uplatňující pedagogiku M. Montessori, z důvodu individuálního přístupu k jednotlivcům. Pedagogové se domnívají, že je vhodné, aby rodiče doma uplatňovali stejné výchovné metody a že by toto rádi uplatňovali jako přijímací kritérium. Celý průběh zápisu probíhal stejně jako v běžných školách. Rozdíl byl především v používání Montessori pomůcek / This diploma thesis examines the pupil selection to Marie Montessori pedagogical classes and schools. The aim of the thesis was to find out how the individual schools choose pupils in Marie Montessori classes and schools. Furthermore, it was examined what reasons parents have to choose this pedagogy for their child and what conditions parents and pupils have to fulfill for admission to this education. Last but not least, I analyzed how the admission procedure is taking place. The basic research design was a multi-case study. I chose four primary schools with this pedagogy in the big city as well as in smaller towns. I divided the research into two parts. In the first part I conducted semi-structured interviews with employees of selected schools and with parents of children from Montessori classes. In the second part I observed the first class admission interviews. I have found out that each school has defined pupil selection requirements and that these requirements vary considerably between schools. Parents opt for the Montessori School because of its individual approach to individuals. Teachers believe that it is appropriate that parents apply the same educational methods at home and that they would like to apply this as an admission criterion. The whole admission interviews were the same as in traditional basic schools. The difference was mainly in the use of Montessori tools.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2019

Article

Een Ander Bezoek aan een Montessori-schools

Available from: Delpher - Nationale Bibliotheek van Nederland

Publication: Het Kind, vol. 34, no. 23

Pages: 596-598

See More

Language: Dutch

Article

Montessori-skoler i Holland [Montessori schools in the Netherlands]

Publication: Unge paedagoger, vol. 16, no. 2

Pages: 2-6

Europe, Holland, Netherlands, Western Europe

See More

Language: Danish

Advanced Search