Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1500 results

Article

Finding Montessori on a Paradise Island [Montessori School of Cayman]

Publication: Montessori Education, vol. 7, no. 1

Pages: 12–13

See More

Language: English

ISSN: 1354-1498

Article

Чудеса Монтессори / Chudesa Montessori [Miracles of Montessori]

Publication: Belarus' segodnia (Minsk, Belarus)

Asia, Belarus, Eastern Europe, Europe, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori schools, Russia, Western Asia

See More

Language: Russian

Master's Thesis

Montessori eğitimi alan ve almayan 48-72 aylık çocukların matematik becerilerinin karşılaştırılması / Comparison of the math skills of 48-72 month-old children who are attending Montessori preschools and Non-Montessori preschools

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Comparative education, Early childhood care and education, Early childhood education, Mathematics education - Achievement, Middle East, Montessori method of education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The aim of this study is to compare the math skills of children with and without Montessori education. A mixed design method was used in the research. Quantitative data were used to measure children's mathematical skills. Parents' views on early mathematics education were obtained by qualitative data collection method. The study group included 39 children who attended two different kindergartens with and without Montessori education for two years and their parents. Personal information form and the Early Mathematics Test (EMAT) were used to collect data. As a result that the educational institution they attend is effective in children's mathematics skills, it was found that, the mathematics skill scores of the children who received Montessori education were higher than those who did not receive Montessori education. It was determined that the age of the children's parents, education level of the parents and working status of mothers did not cause significant changes on the children's math scores. Parents of children attending both schools stated that they see mathematics as a part of daily life and that early mathematics achievements will affect both their whole life and their future academic achievements. It was observed that the parents mostly focused on counting skills. While some of the parents expressed skills such as sequencing, matching, and patterns, none of them responded to geometry. It has been concluded that the families adopting the Montessori education method see this education method as a tool for learning mathematics and guide their learning at home by interacting more with their teachers. / Bu araştırma, Montessori eğitimi alan ve almayan çocukların matematik becerilerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel ve nitel veri toplama yöntemleri birlikte yer almıştır. Araştırmanın nicel boyutunda sontest kontrol gruplu model, nitel boyutunda ise ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubuna MEB OÖEP'na göre eğitim veren ve MEB OÖEP'na ek olarak Montessori yöntemiyle eğitim veren farklı anaokullarından 39 çocuk ve bu çocukların ebeveynleri dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Aile Görüşme Formu ve Erken Matematik Testi (EMAT) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; çocukların matematik becerilerinde, devam ettikleri eğitim kurumunun etkili olduğu, Montessori eğitimi alan çocukların matematik beceri puanlarının, Montessori eğitimi almayan çocuklardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çocukların yaş grubu, cinsiyet ve kardeş sayısının matematik becerilerini etkilemediği görülmüştür. Anne-baba yaşı, anne-baba öğrenim durumu ve annenin çalışıp çalışmama durumunun çocukların EMAT puanları üzerinde anlamlı değişikliklere yol açmadığı saptanmıştır. Her iki okula devam eden çocukların ebeveynleri, matematiği günlük hayatın bir parçası olarak gördüklerini ve erken dönem matematik kazanımlarının hem hayatın tamamını hem de akademik başarıları etkileyeceğine yönelik görüş bildirmişlerdir. Ebeveynlerin matematik konusunda en çok sayı sayma becerisi üzerinde durdukları görülmüştür. Bazı ebeveynler sıralama, eşleştirme, örüntü gibi becerileri ifade ederken geometriye yönelik herhangi bir yanıt gelmemiştir. Montessori eğitim yöntemini benimseyen ailelerin, bu eğitim yöntemini matematik öğrenimi için bir araç olarak gördükleri ve öğretmenleriyle daha çok etkileşimde bulunarak evdeki öğrenmelerine rehberlik ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Language: Turkish

Published: Ankara, Turkey, 2021

Article

How a Montessori Mom and a Group of Montessori Students Changed the World [Cincinnati Public Schools]

Publication: Tomorrow's Child, vol. 12, no. 2

Pages: 22–24

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Maria Montessori: in difesa del bambino in tutti i paesi del mondo [Maria Montessori: in defense of the child in all countries of the world]

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 28, no. 8

Pages: 3-5

Maria Montessori - Biographic sources, Marziola Pignatari - Writings

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Bachelor's Thesis

Lasten tyytyväisyys päivähoitoon montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa [Children's satisfaction with daycare at the Montessori daycare center in Aurinkoleijona]

Available from: Theseus (Finland)

Europe, Finland, Montessori schools, Nordic countries, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: The purpose of this Bachelor's thesis is to find out children's satisfaction with day care in montessori kindergarten Aurinkoleijona. This study is part of Verkonkutoja-project conducted at Turku University of Applied Sciences. The objective of this research is to create a patern to collect and process customers' feedback. It focuses on five to six years old children in Aurinkoleijona Salo Unit. ”Quality Game” adapted to the children's needs and abilities was used to collect the data. It contained 24 questions considering six themes related to day care: empathy, educational work, circumstances, reliability, responsiveness and assurance. The total of 11 children played the ”Quality Game for Children”: the test group of 3 children in Halikko Unit and 8 children in Salo Unit. The theoretical frame of reference for this thesis was defined in accordance with the quality of day care. It consisted of the facts collected from different sources. The quality of day care is comprised of the experiences of both clients – children and parents – and day care - workers. The quality of day care can be called intersubjective. According to the results, most of the children are satisfied with day care in montessori kindergarten Aurinkoleijona according to the results. Children are especially satisfied with the staff of Aurinkoleijona and its action. All the corresponders can depend on day care adults. Some of the children think that the adults do not have enough time for them. They also give criticism of the day care assignments. The present time and events has an influence on children's satisfaction. There are occasional events in the background of dissatisfaction. Concentration on the game and other children's opinions have an influence on the results. The results show that children are fond of day care theme days, but there is room for improvement. The results of the thesis and the ”Quality Game for Children” will be used in Verkonkutoja-project during next year. / Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää lasten tyytyväisyyttä päivähoitoon montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa. Työni on osa Turun ammattikorkeakoulun Verkonkutoja -hanketta, jossa kehitetään asiakaspalautteen keruu- ja käsittelymallia kunnille ja yrityksille. Kohderyhmänä oli Salon yksikön 5 – 6 -vuotiaat lapset. Aineistonkeruumenetelmänä käytin Stakesin Laatupeliä, josta olin muokannut lapsille oman version. Lasten laatupelissä lapsille esitettiin 24 kysymystä liittyen päivähoidon eri osa-alueisiin: empatia, kasvatustyö, olosuhteet, luotettavuus, vastaavuus ja varmuus. Lasten laatupeliä pelasi yhteensä 11 lasta: testipelissä 3 lasta Halikossa ja varsinaisessa pelissä 8 Salossa. Teoreettinen viitekehys työssäni oli päivähoidon laadun määrittely. Se koostui eri lähteistä keräämästäni tiedosta. Päivähoidon laatu muodostuu niin asiakkaiden – lasten ja vanhempien – kuin päivähoidon työntekijöidenkin kokemuksista. Päivähoidon laatua voidaankin kuvailla intersubjektiiviseksi. Tulosten mukaan suurin osa lapsista on tyytyväisiä päivähoitoon montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa. Erityisen tyytyväisiä lapset ovat henkilökuntaan ja sen toimintaan. Kaikki vastanneista kertoo luottavansa päiväkodin aikuisiin. Kritiikkiä herättää aikuisten ajankäyttö ja päiväkodin tehtävien tekeminen. Lasten tyytyväisyyteen vaikuttaa juuri käsillä oleva hetki. Varsinkin tyytymättömyyden taustalla on yksittäiset tapahtumat. Lisäksi peliin keskittyminen ja muiden lasten mielipiteet vaikuttavat tuloksiin. Tuloksista ilmenee, että lapset pitävät päiväkodin teemapäivistä, mutta niissä on kehittettävää. Opinnäytetyöni tuloksia ja Lasten laatupeliä käytetään Verkonkutoja-hankkeessa ensi vuoden aikana.

Language: Finnish

Published: Tampere, Finland, 2009

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori du côté de enfance [Maria Montessori from the childhood side]

Available from: Università di Macerata

Publication: History of Education and Children's Literature (HECL), vol. 1, no. 2

Pages: 231-247

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Following the more recent and up-to-date literary criticism, the article outlines the biog- raphy and the complicated cultural and scientific route of Maria Montessori. The main stages of her psycho-pedagogical works are underlined, as well as the origin and develop- ment of the enterprise she furthered in special education and in children’s care. Through the analysis of a large review of both traditional and recent studies about Maria Montessori and her work, it stands out the Montessorian conception of a scientific pedagogy. This one, based on the Positivistic culture, is not extraneous to other influences, such as the Itard’s Sensism, and the theosophical suggestions about an aesthetic and moral perfecting of the human being through the exercising of his sensibility. The Montessori’s idea of spir- itual embryo can be referred to the Neo-evolutionist theories and to religious contamina- tions from different sources. It is so possible to outline the eclectic connotation of the anthropological – and then psycho-pedagogical – thought that the researcher and peda- gogue Maria Montessori had worked out.

Language: French

ISSN: 1971-1093, 1971-1131

Article

Selbsttätige Erziehung: Montessori-System [Independent education: Montessori system]

Publication: Das Echo, vol. 42

Pages: 216

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: German

Article

Two Notable Events [Mario Montessori on "Montessori in the Junior School," March, 1956; Society Dinner]

Publication: Montessori Society Quarterly Bulletin (England)

Pages: 6-8

See More

Language: English

Article

Montessōri kyōiku montessōri no kagaku-teki kyōiku to wa nani ka / モンテッソーリの科学的教育とは何か [What is Montessori Scientific Education]

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 1

Pages: 2-8

Asia, East Asia, Japan

See More

Abstract/Notes: This is an article from Montessori Education, a Japanese language periodical published by the Japan Association Montessori.

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Advanced Search