Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

668 results

Book

Hrvatska Montessori prica: nastanak i metoda prve Montessori skole [The Croatian Montessori story: Origin and model of the first Montessori school

Croatia, Eastern Europe, Europe, Montessori method of education, Montessori schools

See More

Language: Croatian

Published: Zagreb, Croatia: Nakladnička kuča Aagram, 2007

ISBN: 978-953-7214-07-4 953-7214-07-9

Book

Montessoripedagogy in China

Asia, China, East Asia, Montessori method of education

See More

Language: Finnish

Published: Helsinki, Finland: University of Helsinki, 2003

Book

Montessori untuk prasekolah

Asia, Australasia, Indonesia, Montessori method of education, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Indonesian translation of: Teaching Montessori in the Home: The Pre-School Years.

Language: Indonesian

Published: Jakarta, Indonesia: Delapratasa Publishing, 2002

ISBN: 979-8965-72-8 978-979-8965-72-2

Article

Монтессори-педагогика: от Эдуарда Сегена к инклюзивному обучению [Montessori Pedagogy: From Edouard Séguin to Inclusive Learning]

Available from: National Pedagogical Dragomanov University

Publication: Scientific Journal of the National Pedagogical University - Series 19. Correctional Pedagogy and Special Psychology, vol. 28

Pages: 147-152

Eastern Europe, Europe, Inclusive education, Montessori method of education, Ukraine

See More

Abstract/Notes: У статті представлений процес взаємовпливаючого розвитку найважливіших ідей спеціальної педагогіки і реформаторської педагогіки на прикладі педагогіки М.Монтессорі, який забезпечав вихід на якісно новий рівень розвитку педагогіки – педагогіки інклюзивної освіти. Розглянуті найважливіші педагогічні ідеї Е.Сегена, представлені в його «фізіологічному методі», як джерело зазначених вище педагогічних напрямків. До них відносяться: індивідуально-особистісний підхід до дитини, залежність інтелектуального розвитку від розвитку сенсорної і моторної сфери, виключно важливе значення власної активності діяльності дитини в процесі навчання. Далі в статті простежується розвиток ідей Е.Сегена в педагогічній концепції М. Монтессорі, що не тільки розвинула положення Едуарда Сегена стосовно до дітей зі збереженим інтелектом, але й включила їх у власну систему педагогічних ідей та принципів, сукупність яких утворює сьогодні Монтессорі-педагогіку. У статті наголошується, що так і спеціальна педагогіка, пройшовши складний полуторавіковий шлях свого розвитку, використовувала і збагачувала ключові педагогічні ідеї Едуарда Сегена новими знаннями, новими науковими концепціями, які не лише не суперечили ідеям Сегена, але й надавали їм нового, все більш глибокого змісту. У цьому контексті показана роль реформаторської педагогіки у становленні та розвитку інклюзивного навчання в контексті конструктивістського підходу. Автор підкреслює, що практично всі педагогічні ідеї Монтессорі не суперечать найважливішим положенням інклюзивного навчання. Проаналізовано причини труднощів впровадження інклюзивного навчання. У статт робиться висновок про те, що радянська школа, педагогіка і педагогічна освіта в минулі десятиліття ХХ століття пропустили важливий етап у своєму розвитку – творче освоєння філософії, теорії та практики реформаторської педагогіки (у тому числі і Монтессорі-педагогіки) і впровадження нових елементів її сучасного розвитку в освітню практику. Статтю завершує думка про те, що феномен закордонного інклюзивного навчання є не що інше, як продукт творчого розвитку теорії, методології та практики європейської реформаторської педагогіки протягом ХХ століття. [The article presents the process of interacting development of the most important ideas of special pedagogy and reform pedagogy in the example of the Montessori pedagogy. He provided a qualitatively new level of development pedagogy - pedagogy inclusive education. These include: individual and personal approach to child dependency intellectual development from activation of sensory and motor areas, important activity and the activity of the child in the learning process. The following shows the development of their pedagogical E. SEGUIN in teaching the concept of Maria Montessori. She developed his ideas in relation to the normal children, who constitute today Montessori pedagogy. Special pedagogy in the process of its development was also based on the most important pedagogical ideas E. SEGUIN, complement them with new scientific knowledge and concepts. From the standpoint of modern science reform pedagogy, including Montessori pedagogy, developed in the mainstream ideas of constructivism. At these positions develop and inclusive education. Trueste implementation of inclusive education are analyzed. The author comes to the conclusion that the Soviet school and pedagogy, teacher education in the twentieth century have missed an important stage in its development. This use of the ideas of progressive pedagogy, Montessori pedagogy in the process of long-term development of pedagogy and education.Preconditions for the successful development of inclusive education was not established. The author believes that the success of development of inclusive education abroad is the result of the development of reform pedagogy in the twentieth century.]

Language: Ukrainian

ISSN: 2310-8290

Article

Внесок академіка В. І. Бондаря та його наукової школи в теорію та історію спеціальної педагогіки й психології [The contribution of Academician V. I. Bondar and his scientific school to the theory and history of special pedagogy and psychology]

Available from: National Pedagogical Dragomanov University

Publication: Scientific Journal of the National Pedagogical University - Series 19. Correctional Pedagogy and Special Psychology, vol. 24

Pages: 55-61

Children with disabilities, Comparative education, Eastern Europe, Europe, Inclusive education, Montessori method of education, Ukraine

See More

Abstract/Notes: У статті розглядаються основні наукові доробки академіка В.І. Бондаря та представників його наукової школи, щодо психолого-педагогічних проблем трудового навчання і виховання учнів з інтелектуальними вадами. Ученими доведено необхідність орієнтації у процесі навчання на ефективне використання збережених систем і функцій, здатних взяти на себе компенсаторно-корекційне навантаження та забезпечити цілеспрямований розвиток психічних процесів. Також показано, що ці важливі теоретико-методологічні позиції було реалізовано у державних освітніх стандартах. Охарактеризовано фундаментальні дослідження історико-педагогічного спрямування, присвячені становленню і розвитку спеціальної освіти розумово-відсталих учнів, ідей раннього розвитку та вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями у педагогічній спадщині М. Монтесорі, системи підготовки дефектологічних кадрів для закладів спеціальної освіти, історичного розвитку корекційного навчання учнів допоміжних закладів освіти, системи післядипломної педагогічної освіти дефектологів в Україні. Обґрунтовано і показано їх значення для теорії дефектологічної науки та практики спеціальної школи. Виявлено тенденції розвитку наукових досліджень наукової школи та їх значення у процесі вдосконалення підготовки фахівців корекційної освіти. [The article considers the main scientific works of Academician VI Cooper and representatives of his scientific school on the psychological and pedagogical problems of labor training and education of students with intellectual disabilities. Scientists have proven the need to focus in the learning process on the effective use of preserved systems and functions that can take on compensatory and corrective loads and ensure the purposeful development of mental processes. It is also shown that these important theoretical and methodological positions have been implemented in state educational standards. The fundamental researches of the historical and pedagogical direction devoted to formation and development of special education of mentally retarded pupils are characterized, ideas of early development and free upbringing of children with mental disabilities in the pedagogical heritage of M. Montessori, the system of training of special education staff for special education institutions, the historical development of correctional training of students of auxiliary institutions, the system of postgraduate pedagogical education of special educators in Ukraine. Their significance for the theory of defectological science and the practice of a special school is substantiated and shown. The tendencies of development of scientific researches of scientific school and their value in the course of perfection of preparation of experts of correctional education are revealed. systems of postgraduate pedagogical education of defectologists in Ukraine. Their significance for the theory of defectological science and the practice of a special school is substantiated and shown. The tendencies of development of scientific researches of scientific school and their value in the course of perfection of preparation of experts of correctional education are revealed. systems of postgraduate pedagogical education of defectologists in Ukraine. Their significance for the theory of defectological science and the practice of a special school is substantiated and shown. The tendencies of development of scientific researches of scientific school and their value in the course of perfection of preparation of experts of correctional education are revealed.]

Language: Ukrainian

ISSN: 2310-8290

Article

Метод Монтессорі-терапії в корекційній роботі з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку [Montessori therapy method in correctional work with children with mental and physical disabilities]

Available from: National Pedagogical Dragomanov University

Publication: Scientific Journal of the National Pedagogical University - Series 19. Correctional Pedagogy and Special Psychology, vol. 24

Pages: 198-203

Children with disabilities, Eastern Europe, Europe, Inclusive education, Maria Montessori - Philosophy, Mentally ill children, Montessori method of education, Montessori-based interventions (MBI), Ukraine

See More

Abstract/Notes: В даній статті виділено та описано комплекс принципів та елементів, що складають та детермінують педагогічну систему М.Монтессорі, їх трансформацію в Монтессорі-терапевтичній концепції в контексті застосування до дітей, які мають складні варіанти порушення онтогенезу. Звернено увагу на відмінності в реалізації вихідного принципу педагогічної системи М.Монтессорі – принципу свободи. Стаття містить посилання на Мюнхенську соціально-педіатричну концепцію реабілітації розвитку, одним з елементів якої є Монтессорі-терапія. Розкрито зміст поняття «підготовче Монтессорі-середовище», описано спеціальні принципи його побудови, в тому числі у «звуженому терапевтичному» форматі, та його вплив на розвиток дітей. Надано загальну характеристику, вимоги, правила роботи з Монтессорі-матеріалом як частини «підготовчого середовища». Проаналізовано різницю в роботі з дидактичним матеріалом дітей з порушеннями розвитку та дітей , які не мають порушень. Значну увагу приділено варіантам адаптації та модифікації класичного Монтессорі-матеріалу в залежності від виду порушень дитини, що має поглибити можливі терапевтичні процеси. Висновок містить перелік трансформацій, що їх, на думку автора, зазнала педагогічна система Марії Монтессорі в Монтессорі-терапевтичній концепції. [This article identifies and describes a set of principles and elements that make up and determine the pedagogical system of M. Montessori, their transformation in the Montessori therapeutic concept in the context of application to children who have complex variants of ontogenesis. Attention is drawn to the differences in the implementation of the original principle of the Montessori pedagogical system - the principle of freedom. The article contains a reference to the Munich socio-pediatric concept of developmental rehabilitation, one of the elements of which is Montessori therapy. The meaning of the concept "preparatory Montessori environment" is revealed, special principles of its construction are described, including in the "narrowed therapeutic" format, and its influence on children's development. The general characteristic, requirements, rules of work with Montessori material as a part of "preparatory environment" are given. The difference in the work with didactic material of children with developmental disabilities and children without disabilities is analyzed. Considerable attention is paid to the options of adaptation and modification of the classical Montessori material depending on the type of disorders of the child, which should deepen the possible therapeutic processes. The conclusion contains a list of transformations that, according to the author, underwent the pedagogical system of Maria Montessori in the Montessori-therapeutic concept.]

Language: Ukrainian

ISSN: 2310-8290

Article

Монтессорі-терапевтичне середовище як засіб корекції пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку з церебральним паралічем [Montessori therapeutic environment as a means of correcting the cognitive activity of preschool children with cerebral palsy]

Available from: National Pedagogical Dragomanov University

Publication: Scientific Journal of the National Pedagogical University - Series 19. Correctional Pedagogy and Special Psychology, vol. 26

Pages: 190-199

Cerebral palsied children, Cerebral palsy, Children with disabilities, Classroom environment, Eastern Europe, Europe, Inclusive education, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Prepared environment, Ukraine

See More

Abstract/Notes: В даній статті виділено та описано принципи педагогічної системи М.Монтессорі, що безпосередньо пов‘язані з «підготовленим Монтессорі-середовищем»; зазначено суть їх трансформації в Монтессорі-терапевтичній концепції. Розкрито зміст поняття «підготовлене Монтессорі-середовище», описано принципи його побудови та правила роботи в ньому. Узагальнено пропозиції щодо удосконалення терапевтичного середовища для дітей з руховими порушеннями. Обгрунтовано ефективність використання в середовищі «рухових зон», різноманітних модулів, манежів, допоміжних та спеціальних засобів з метою формування та корекції різних видів рухів. Відповідно, сформульовано систему завдань корекційних вправ, що виконуються Монтессорі-терапевтами. Автором розглянуто специфічні особливості розвитку пізнавальної сфери дітей дошкільного віку з церебральним паралічем. Визначено пріоритетність завдань корекційної роботи по формуванню основних структурних компонентів повноцінної предметної діяльності, що є основною умовою формування сенсорних еталонів у дитини з ДЦП. Окремо розглянуто специфіку видів діяльності та запропоновано систему роботи з дидактичним Монтессорі-матеріалом, що його в терапевтичному середовищі для дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем, представлено в обмеженій кількості. Значну увагу приділено системі вправ в сенсорній зоні Монтессорі-терапевтичного середовища з метою формування сенсорних еталонів, оперування ними в самостійній діяльності на рівні виявлення, розрізнення, упорядкування, словесного називання, виробленню сенсомоторних дій, тобто роботі по формуванню дитиною власного інтелекту. [This article identifies and describes the principles of the pedagogical system of M. Montessori, which are directly related to the "prepared Montessori environment"; the essence of their transformation in the Montessori therapeutic concept is indicated. The meaning of the concept "prepared Montessori environment" is revealed, the principles of its construction and rules of work in it are described. Suggestions for improving the therapeutic environment for children with movement disorders are summarized. The efficiency of use in the environment of "movement zones", various modules, arenas, auxiliary and special means for the purpose of formation and correction of various types of movements is substantiated. Accordingly, a system of tasks of corrective exercises performed by Montessori therapists is formulated. The author considers the specific features of the development of the cognitive sphere of preschool children with cerebral palsy. The priority of the tasks of correctional work on the formation of the main structural components of a full-fledged subject activity, which is the main condition for the formation of sensory standards in a child with cerebral palsy. The specifics of activities are considered separately and the system of work with didactic Montessori material is offered, which is presented in a limited amount in the therapeutic environment for preschool children with cerebral palsy. Considerable attention is paid to the system of exercises in the sensory zone of Montessori-therapeutic environment in order to form sensory standards, operating them in independent activities at the level of detection, distinction, ordering, verbal naming, sensorimotor actions, ie work on forming a child's own intelligence.]

Language: Ukrainian

ISSN: 2310-8290

Article

Montessori in South Carolina: Authentic or Not?

Available from: ProQuest

Publication: Montessori Life, vol. 30, no. 4

Pages: 48-53

⛔ No DOI found

See More

Abstract/Notes: While our study focused only on South Carolina, it is safe to assume that at least some of these issues, and probably others, exist in other states as well. Because we are focusing on challenges and barriers, it may give the impression that the overall study findings were negative. Exacerbating this problem is that very few Montessori teachers in South Carolina express interest in moving into administrative positions, reducing the pool of potential administrators qualified to run a Montessori program. [...]few hired principals that come into Montessori schools have Montessori credentials or experience in Montessori classrooms or schools. Offer more professional development and training certificates. * Provide funds for Montessori administrators to enter a training program offering a Montessori Administrative credential. * Offer a user-friendly and low-cost online course on the basics of Montessori. 2. Provide more opportunities for networking/mentoring. * Form online groups for Montessori public school principals. * Assign experienced Montessori principals to mentor new Montessori principals. * Conduct periodic, regional meetings of Montessori administrators for networking and idea sharing. 2 THE EMPHASIS ON STATE STANDARDS VERSUS FOLLOWING THE MONTESSORI CURRICULUM While most South Carolina public Montessori teachers agreed that they were able to implement authentic Montessori while incorporating state standards, and over three-quarters of teachers reported using the Montessori curriculum/sequence training as their foremost teaching guide, nearly half of all teachers reported that their schools required them to use a pacing guide for following standards and benchmark testing.

Language: English

ISSN: 1054-0040

Advanced Search