Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

843 results

Article

M. Montessori’s Ideas in Preschool Education of Belarus and China

Available from: Vitebsk State University (Belarus)

Publication: Современное образование Витебщины [Modern Education in Vitebsk Region], vol. 2022, no. 1 [35]

Pages: 75-79

Asia, Belarus, China, Early childhood care and education, Early childhood education, East Asia, Eastern Europe, Europe, Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: The article is devoted to Montessori method and its analysis in the theory and practice of belarusian and chinese education. Studying the pedagogical heritage will help to choose the alternative program suitable for preschool education in modern times. / Статья посвящена методу Монтессори и его анализу в теории и практике белорусского и китайского образования. Изучение педагогического наследия поможет выбрать альтернативную программу, подходящую для дошкольного образования в современности.

Language: English

ISSN: 2706-8749, 2519-4534

Book Section

Montessori Education in Saudi Arabia

Book Title: The Bloomsbury Handbook of Montessori Education

Pages: 361-364

Asia, Early childhood care and education, Early childhood education, Maria Montessori - Biographic sources, Middle East, Montessori method of education - History, Saudi Arabia, Western Asia

See More

Abstract/Notes: More than 11 countries in the Middle East region offer early childhood programs that have adopted Montessori and Montessori-inspired practices. Through a case study of Saudi Arabia, this chapter explores Montessori as an imported pedagogy brought to Saudi Arabia by expatriate residents in the 1960s and the culturally specific adaptations made for an Islamic educational environment as Montessori has expanded across private early childhood programs in Saudi Arabia since the 1990s. There is considerable variability in Montessori implementation in Saudi Arabian schools, especially given the international cachet of the Montessori method, suggesting challenges to maintaining fidelity and quality as Montessori-inspired kindergarten programs grow in number.

Language: English

Published: New York, New York: Bloomsbury Academic, 2023

ISBN: 978-1-350-27561-4 978-1-350-27560-7 978-1-350-27562-1

Series: Bloomsbury Handbooks

Article

New Committee Boosts Accreditation for Montessori Teacher Education

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: The Constructive Triangle (1974-1989), vol. 15, no. 2

Pages: 12

See More

Language: English

ISSN: 0010-700X

Article

✓ Peer Reviewed

Specyfika i kierunki modernizacji w wychowaniu przedszkolnym w Łodzi w latach 1924-1939 / Nature and Directions of Modernisation in Preschool Education in Łódź in 1924-1939

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 125-144

Early childhood care and education, Early childhood education, Eastern Europe, Europe, Montessori method of education, Poland, Preschool education

See More

Abstract/Notes: Celem badań w niniejszym szkicu była próba odtworzenia specyfiki i kierunków przeobrażeń, jakie w dziedzinie wychowania przedszkolnego w Łodzi nastąpiły w latach 1924-1939. Artykuł jest kontynuacją badań o tej problematyce (dla okresu 1918-1923); wyniki zaprezentowano wcześniej na łamach pisma Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Nowy problem badawczy stanowiła kwestia powołania z inicjatywy samorządu miasta Łodzi, pierwszej i kolejnych placówek przedszkolnych. Starano się prześledzić, w jaki sposób organizowano zaplecze materialne tych placówek, jak prowadzono pracę opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, czy uwzględniano nowe trendy pedagogiczne, z jakimi trudnościami się konfrontowano. W poszukiwaniu odpowiedzi sięgnięto do materiału źródłowego czasopiśmienniczego. Poddano kwerendzie dwa periodyki: pismo ogólnopolskie Przedszkole i o zasięgu lokalnym Dziennik Zarządu Miasta Łodzi. W wyniku badań stwierdzono, że nowy kierunek w wychowaniu przedszkolnym w Łodzi został wytyczony od połowy lat 20. XX w. dzięki powoływaniu publicznych placówek dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz zatrudnieniu na stanowisku miejskiej inspektorki wychowania przedszkolnego Janiny Pawłowskiej. Wniosek z badań: znaczące zmiany, jakie w latach 1924-1939 dokonały się w łódzkich przedszkolach odnotowano w sferze wychowawczo-dydaktycznej, zwłaszcza w pracy z dzieckiem i jego rodziną. W myśl nowatorskich rozwiązań pedagogicznych starano się modernizować istniejące przedszkola i zakładać nowe, wyposażać w nowoczesne pomoce dydaktyczne, podnosić jakość pracy wychowawczej oraz wprowadzać do przedszkolnej przestrzeni nowe formy współpracy z rodzicami. / The purpose of this study was the attempt to recreate the nature and directions of transformations which took place in preschool education in Łódź in 1924-1939. This article is a continuation of the research (related to the period of 1918-1923) the results of which have already been published in Elementary Education in Theory and Practice [Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce]. The new research problem was the establishment of the first and other preschools by the local government of the city of Łódź. The attempt was made to study the manner in which the financial basis of these preschools was organized, the way the educational and care work was performed, whether new pedagogical tendencies were followed, and what difficulties had to be overcome. To find the responses to those questions, the author of this article examined source materials in journals. Two journals were surveyed: the nation-wide Przedszkole [Preschool], and the local Dziennik Zarządu Miasta Łodzi [Journal of the Management of the City of Łódź]. It was found that, since the mid-1920s, a new direction was defined in preschool education in Łódź due to the opening of public preschools for children and to the employment of Janina Pawłowska as a municipal preschool education inspector. It was concluded that major changes which occurred in Łódź preschools in 1924-1939 concerned the area of education and didactics, in particular in work with children and their family. Following the innovative pedagogical solutions, the authorities tried to modernize the existing preschools and open new ones, equip them with modern teaching aids, improve the quality of educational work, and introduce new forms of cooperation with parents to preschools.

Language: Polish

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.09

ISSN: 2353-7787

Article

Maria Montessori - Selbsttätige Erziehung im Frühen Kindesalter [Maria Montessori - Independent Education in Early Childhood] (Book Review)

Available from: Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des DIPF (BBF)

Publication: Pharus, vol. 5 (Halbjahrband 1), no. 6

Pages: 570

Book reviews

See More

Language: German

Article

Educational Notes; St. Andrews Summer School for Teachers

Available from: HathiTrust

Publication: The Herald of the Star, vol. 8, no. 3

Pages: 159

Europe, Northern Europe, Teacher training, Theosophical Society, Theosophy, United Kingdom

See More

Language: English

Article

Participants, Publicity and Schools: Elements in the Diffusion of American Montessori Education

Publication: American Montessori Society Bulletin, vol. 13, no. 1

Pages: 1-16

Americas, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History, Montessori movement, North America, United States of America

See More

Language: English

ISSN: 0277-9064

Article

L'Education en Italie: l'Enfant Source Inépuisable de Révélations et d'Espoir

Available from: UNESDOC Digital Library

Publication: Le Courrier de l'UNESCO, vol. 2, no. 10

Pages: 17

Europe, Italy, Southern Europe

See More

Language: French

ISSN: 0304-3118, 1564-0574

Book Section

Montessori Education in Puerto Rico

Book Title: The Bloomsbury Handbook of Montessori Education

Pages: 405-410

Americas, Caribbean, Early childhood care and education, Early childhood education, Latin America and the Caribbean, Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - History, Puerto Rico

See More

Abstract/Notes: While Montessori has flourished in small private schools in Puerto Rico since the 1950s, in 1994, the island’s first public school implemented the pedagogy as a vehicle of social transformation to provide high-quality, student-centered education in which teachers, parents, and community leaders play central roles. The success of Juan Ponce de León school ignited a thirty-year-long public Montessori movement which established Montessori programs in 45 public schools (5% of Puerto Rico’s total), created a local training center, and institutionalized a Montessori Secretariat within the Department of Education. This public movement’s achievements in transforming traditionally marginalized communities through education have influenced debates on public education, democratization, and social justice in Puerto Rico and abroad.

Language: English

Published: New York, New York: Bloomsbury Academic, 2023

ISBN: 978-1-350-27561-4 978-1-350-27560-7 978-1-350-27562-1

Series: Bloomsbury Handbooks

Article

Montessori 자유에 기초한 교육원리와 방법적 적용 [Application of Educational Principles and Methods Based on Montessori Freedom]

Available from: RISS

Publication: Montessori교육연구 [Montessori Education Research], vol. 5

Pages: 107-149

See More

Language: Korean

ISSN: 1226-9417

Advanced Search