Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

777 results

Book

Spontaneous Activity in Education

Maria Montessori - Writings

See More

Language: English

Published: Cambridge, Massachusetts: Bentley, 1971

Edition: New edition

ISBN: 091601101X

Doctoral Dissertation

Conditions Associated with the Rise and Decline of the Montessori Method of Kindergarten-Nursery Education in the United States from 1911-1921

Available from: ProQuest Dissertations and Theses

See More

Language: English

Published: Carbondale, Illinois, 1966

Article

New Charity Project Proposed [Montessori Education UK]

Publication: Montessori International, vol. 11, no. 4

Pages: 3

See More

Language: English

ISSN: 1470-8647

Presentation

Teacher education programs: What's working, what's not?

See More

Language: English

Presented: [S.I.]: , 2011

Article

✓ Peer Reviewed

Alternative Perspectives in Education: The Radical School or Reinforcement Theory?

Available from: JSTOR

Publication: Behaviorism, vol. 4, no. 2

Pages: 231-243

See More

Language: English

ISSN: 0090-4155, 1943-3352

Article

AMS-Affiliated Teacher Education Programs

Available from: ProQuest

Publication: Montessori Life, vol. 26, no. 4

Pages: 16-19

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Education and Special Needs and Disabilities Update

Publication: Montessori International, vol. 89

Pages: 38–39

Children with disabilities, Inclusive education, Special education

See More

Language: English

ISSN: 1470-8647

Article

Advanced Montessori Method - I. Spontaneous Activities in Education, II. The Montessori Elementary Material [book review]

Available from: HathiTrust

Publication: Educational Review, vol. 56

Pages: 432-438

Book reviews

See More

Language: English

Thesis

Využití prvků montessori pedagogiky při edukaci dětí s poruchami autistického spektra v přípravném stupni základní školy speciální / The implementation of montessori education elements into the education of the children with autism spectrum disorders in the preparatory form of the special elementary school

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Cílem diplomové práce je na základě teoretických znalostí získaných studiem odborných materiálů specifikovat a prostřednictvím metody popisu inspirativní praxe představit možnosti využití prvků montessori pedagogiky při edukaci dětí s poruchami autistického spektra v přípravném stupni základní školy speciální. Teoretická část má tři kapitoly. Zabývá se problematikou jedinců s mentálním postižením a je zaměřena na děti s poruchami autistického spektra. Charakterizuje poruchy autistického spektra, jejich etiologii, diagnostiku a možnosti intervencí u osob s poruchami autistického spektra a věnuje se také edukaci dětí a žáků s poruchami autistického spektra a mentálním postižením se zaměřením na přípravný stupeň základní školy speciální. Podrobněji popisuje montessori pedagogiku a její principy. Empirická část představuje charakteristiku výzkumného šetření a popisuje příklad inspirativní praxe při tvorbě prostředí, koncepce obsahu vzdělávání a edukačních materiálů s využitím prvků montessori pedagogiky při edukaci žáků s poruchami autistického spektra v přípravném stupni základní školy speciální. Interpretuje výsledky, shrnuje výzkumné šetření, představuje diskusi a doporučení. / The goal of the diploma work is to demonstrate the possibilities of montessori education elements implementation into the education of the children with autism spectrum disorders in the preparatory form of the special elementary school. This is performed on the basis of the theoretical knowledge gained by the specific material study and by using the methods of the inspiring practice. The theoretical part has three chapters. It deals with the subject of the persons with mental disorder and is mainly focused on the children with the autism spectrum disorders. It describes the autism spectrum disorders, their etiology, diagnosis and the intervention options for people with the autism spectrum disorders. It is dedicated also to the education of children and pupils with the autism spectrum disorders and the mental disorder within the preparatory form of the special elementary school. It introduces in great detail the montessori pedagogy and its elements. The empirical part states the definition of the research inquiry. It also describes an example of the inspiring practice how the class setting, education outline concept and education materials using the elements of the montessori pedagogy into the education of the children with the autism spectrum disorders in the preparatory form of the special elementary school are created. It interprets the outcomes, summarises the research inquiry, introduces discussion and recommendations.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2021

Article

Education and Special Needs and Disabilities Update

Publication: Montessori International, vol. 79

Pages: 38–39

Children with disabilities, Inclusive education, Special education

See More

Language: English

ISSN: 1470-8647

Advanced Search