box-14-folder-10-notebooks-ca-1929-1940-money-money-gmsmdsbh