dai-3-shinpojisuto-yoji-no-arawasu-naihatsu-sei-to-kankyo-to-no-kakawari-shikai-sha-to-shite-no-hokoku-%e7%ac%ac3%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%b9%e3%83%88-%e5%b9%bc%e5%85%90%e3%81%ae