jiritsu-e-no-katei-no-bunseki-hoiku-shitsu-de-no-kiritsu-no-kakuritsu-no-katei-%e8%87%aa%e7%ab%8b%e3%81%b8%e3%81%ae%e9%81%8e%e7%a8%8b%e3%81%ae%e5%88%86%e6%9e%90-%e4%bf%9d%e8%82%b2%e5%ae%a4