kaigyoi-to-shite-seishuku-no-renshu-to-ga-koka-tekideatta-asuperuga-shokogun-shorei-ni-kansuru-kosatsu-%e9%96%8b%e6%a5%ad%e5%8c%bb%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%80%8c%e9%9d%99%e7%b2%9b%e3%81%ae