kodomo-no-jinken-o-mamoru-koto-wa-yume-ka-%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%ae%e4%ba%ba%e6%a8%a9%e3%82%92%e5%ae%88%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%af%e5%a4%a2%e3%81%8b-the-protection-of-the-right