shinpojiumu-chikyu-ni-ikiru-kagaku-teki-kyoiku-no-hasso-ni-semaru-shinpojiumu-shikai-sha-to-shite-no-hokoku-%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0-%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%81%ab