shinpojiumu-jiko-o-keisei-shiyou-to-suru-kodomo-shinpojiumu-shikai-sha-to-shite-no-hokoku-%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0-%e8%87%aa%e5%b7%b1%e3%82%92%e5%bd%a2%e6%88%90