shinpojiumu-montessori-kyoiku-no-iko-ni-kakawaru-shomondai-dai-3-shinpojisuto-%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0-%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%bd%e3%83%bc