shinpojiumu-naihatsutekidokidzuke-to-kankyo-shinpojiumu-shikai-sha-to-shite-no-hokoku-%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0-%e5%86%85%e7%99%ba%e7%9a%84%e5%8b%95%e6%a9%9f