shinpojiumu-sodatsu-kokoro-sodateru-kokoro-shikai-sha-to-shite-no-hokoku-%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0-%e8%82%b2%e3%81%a4%e5%bf%83-%e8%82%b2%e3%81%a6%e3%82%8b%e5%bf%83