shogai-ji-no-kokoro-no-hattatsu-o-shien-suru-%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e5%85%90%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%93%e3%82%8d%e3%81%ae%e7%99%ba%e9%81%94%e3%82%92%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%81%99%e3%82%8b-supporting-the