shohyo-p-g-gepuharuto-zere-cho-okamoto-toshio-yaku-montessori-ho-ni-yoru-joho-kiso-no-gakushu-%e6%9b%b8%e8%a9%95-p%ef%bc%8eg%ef%bc%8e%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%83%88