shohyo-sagara-atsuko-cho-mama-hitori-de-suru-no-o-tetsudatte-ne-%e6%9b%b8%e8%a9%95-%e7%9b%b8%e8%89%af-%e6%95%a6%e5%ad%90%e8%91%97%e3%80%8e%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%80%81%e3%81%b2