shohyo-shiruvuana-q-montanaro-cho-inochi-no-himitsu-silvana-q-montanaro-understanding-the-human-being-%e6%9b%b8%e8%a9%95-%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%83%b4%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%83%8aq