tosho-shokai-cameron-j-camp-hen-myers-risachi-institute-shiru-watamori-yoshiko-kanyaku-montessori-ho-to-kankakushinchoho-o-mochiita-chiho-sei-rojin-no-kino-kaizen-no-tame-no-enjo-%e5%9b%b3