tsuito-kurausu-rumeru-sensei-no-ki-ten-%e8%bf%bd%e6%82%bc-%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%83%ab%e5%85%88%e7%94%9f%e3%81%ae%e5%b8%b0%e5%a4%a9-in-memory-o