yoji-ki-no-kotoba-o-kangaeru-2-onsei-ni-yoru-gengo-%e5%b9%bc%e5%85%90%e6%9c%9f%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%b0%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b2-%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%81%ab%e3%82%88