Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

85 results

Article

Interview: Matt Olson: Psychology Professor and Author Takes a Critical Look at Popular Theories of Learning Styles, Personality Styles and Multiple Intelligences

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 9, no. 3

Pages: 20-21

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

✓ Peer Reviewed

Człowiek upodmiotowiony. Właściwości osobowości autorskiej absolwentów klas Montessori. Raport z badań / The Empowered Human-Being. Self-Authoring Personality Characteristics of Graduates of Montessori Classes. A Research Report

Available from: Jesuit University Ignatianum in Krakow

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 13, no. 1 (whole no. 47)

Pages: 105-120

See More

Abstract/Notes: The article presents a study on the level of self-authorizing personality development conducted in 2013-2016 within a group of 69 adolescents, alumni of a Montessori school in Lublin then aged 16-21. The method for collecting empirical data was a POA questionnaire designed by K. Obuchowski, measuring 3 main dimensions of personality: subjectivity, being a person and individual valuation standards. The results proved that almost all of the graduates of Montessori classes had developed self-authoring characteristics at an optimum level. The average results of the three main dimensions of the author’s personality: subjectivity, being a person and taking an attitude are significantly higher than the theoretical average of the scale, which allows the determination of a high level of all areas of authorial personality and the co-occurrence of the aforementioned properties. The obtained values in the range of 14 differential categories of the author’s personality are significantly higher from the theoretical average of the scale and inform about the high level of all personality characteristics. There was no difference in the personality profile due to the sex of the graduates. According to Obuchowski’s observations, the respondents realize their needs and are able to distance themselves from them, develop themselves, guide the sense of their existence, positively assess themselves, their goals and the world around them. The ability of the subjects to generate a set of reasons that underlie the strongest subjective standard of valence (attitude) means not only the mastering and dominance of abstract operations, which condition the conscious creation of private knowledge, become independent of the control of a specific experience, create the opportunity for effective long-distance operation and enables them to make responsible choices. / Artykuł prezentuje badania nad poziomem rozwoju tzw. osobowości autorskiej, przeprowadzone w latach 2013–2016 na próbie 69 absolwentów szkoły Montessori w Lublinie, w wieku 16–21 lat. Do zebrania danych empirycznych posłużył opracowany przez K. Obuchowskiego kwestionariusz POA, mierzący trzy zasadnicze wymiary osobowości: podmiotowość, bycie sobą i indywidualne standardy waluacyjne. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że niemal wszyscy badani absolwenci szkoły Montessori rozwinęli w sobie właściwości autorskie na poziomie optymalnym. Średnie wyniki trzech głównych wymiarów osobowości autorskiej: podmiotowość, bycie osobą i ustosunkowanie są istotnie wyższe od średniej teoretycznej skali, co pozwala wnioskować o wysokim poziomie wszystkich obszarów osobowości autorskiej oraz o współwystępowaniu wspomnianych właściwości. Otrzymane wielkości średnich w zakresie 14 kategorii różnicowych osobowości autorskiej są istotnie wyższe od średniej teoretycznej skali i informują o wysokim poziomie ukształtowania wszystkich cech osobowości autorskiej. Nie odnotowano zróżnicowania profilu własności osobowości autorskiej ze względu na płeć i wiek indagowanych absolwentów. Zgodnie z obserwacjami K. Obuchowskiego, badane osoby uświadamiają sobie swoje potrzeby i potrafią się do nich zdystansować, rozwijają się, kierując sensem swojego istnienia, pozytywnie oceniają siebie, swoje cele oraz świat wokół siebie. Zdolność generowania przez badanych zestawu racji leżących u podstaw najsilniej odczuwanego podmiotowego standardu waluacji (ustosunkowanie), oznacza nie tylko opanowanie i dominację operacji abstrakcyjnych, które warunkują świadome tworzenie prywatnej wiedzy, uniezależniają od kontroli konkretnego doświadczenia, stwarzają szansę skutecznego działania na długi dystans, umożliwiają podejmowanie odpowiedzialnych wyborów.

Language: Polish

DOI: 10.14632/eetp.2017.13.47.105

ISSN: 1896-2327, 2353-7787

Article

✓ Peer Reviewed

IES Arrow-Dot Longitudinal Study of Personality Development in Preschool Children

Available from: SAGE Journals

Publication: Perceptual and Motor Skills, vol. 40, no. 1

Pages: 209-210

See More

Abstract/Notes: Preschool children were administered the IES Arrow-Dot at the beginning and end of the school year and scores compared with those based on a prior study in a Montessori preschool. Developmental trends of declining Impulsivity and rising Ego scores were corroborated. Superego development remained almost stable in contrast to a significant rise for the Montessori sample. Results support effective use of the test with preschoolers to assess baselines and developmental patterns of personality integration.

Language: English

DOI: 10.2466/pms.1975.40.1.209

ISSN: 1558-688X, 0031-5125

Article

✓ Peer Reviewed

Der Aufbau der kindlichen Persönlichkeit in den Entwicklungslehren von Maria Montessori und Rudolf Steiner [The development of the child's personality according to the theories of Maria Montessori and Rudolf Steiner]

Available from: peDOCS.de

Publication: Zeitschrift für Pädagogik, vol. 30, no. 5

Pages: 633-645

See More

Abstract/Notes: Der Beitrag befaßt sich mit der vergleichenden Analyse und Rekonstruktion der Auffassungen Maria Montessoris und Rudolf Steiners zum Aufbau und zur Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit. Zunächst werden die jeweiligen menschenkundlichen Vorannahmen ihrer Entwicklungslehren umrissen. Sodann werden die grundlegenden Elemente und Strukturvoraussetzungen des Persönlichkeitsaufbaus dargestellt und Verbindungen zur entwicklungs- und sozialisationstheoretischen Diskussion hergestellt. Der Vergleich zeigt, daß Steiner und Montessori beide ganzheitliche Ansätze postulieren, in ihren Konzepten aber sehr unterschiedliche, in einzelnen Punkten einander ergänzende Aspekte des Persönlichkeitsaufbaus betonen, die sie zur Begründung ihrer pädagogischen Praxis heranziehen. (DIPF/Orig.)

Language: German

DOI: 10.25656/01:14306

ISSN: 0044-3247

Article

Preface: The Montessori Foundations for the Creative Personality

Publication: AMI Journal (2013-), vol. 2014-2015

See More

Abstract/Notes: Creativity today is not just about art, originality, inventiveness—if we look deeper into the Montessori literature it is about the formation of the entire developmental continuum and the whole child.

Language: English

ISSN: 2215-1249, 2772-7319

Advanced Search