Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

511 results

Master's Thesis

Montessori eğitimi ile okul öncesi eğitim programı uygulanan okul öncesi öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerinin incelenmesi / Investigation of creative thinking skills of preschool students who are applied with Montessori education and preschool education program

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada, Montessori eğitimi ile MEB OÖEP uygulanan okul öncesi öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden olan betimsel ve ilişkisel tarama desenleri kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde İzmir ilinde Montessori eğitimini uyguladığını duyuran herhangi bir anaokulu ile Muş ilinde MEB OÖEP'yi uyguladığını duyuran herhangi bir özel okulun anasınıfında eğitim gören toplam 40 öğrenci oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken yaş değişkeni göz önünde bulundurulmuş ve gruplar eşitlenmiştir. Araştırma verileri, Aslan (1999) tarafından Türkçeye uyarlanan "Torrance Yaratıcı Düşünce Testi" ve araştırmacı tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; Mann Witney U Testi ve Sperman Sıra Farkları Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Montessori eğitimi uygulanan öğrencilerin TYDT toplam yaratıcılık puanları MEB OÖEP uygulanan öğrencilerin TYDT toplam yaratıcılık puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. Montessori eğitimi ile MEB OÖEP uygulanan okul öncesi öğrencilerinin toplam yaratıcılık puanları arasında önemli ölçüde ilişki vardır. Montessori eğitimi uygulanan öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinden akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu ve zenginleştirme alt becerileri toplam yaratıcılık puanları, MEB OÖEP uygulanan öğrencilerin akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu ve zenginleştirme alt becerileri toplam yaratcılık puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. Erken kapamaya direnç alt becerilerinde ise her iki eğitimi de olan öğrencilerin bulguları benzer çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ulaşılan genel sonuç, Montessori eğitimi'nin okul öncesi öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerine olumlu yönde katkı sağladığı ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programına göre akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu ve zenginleştirme becerilerine göre daha etkili olduğudur. / In this study, it was prepared to examine the creative thinking skills of preschool students who were applied Montessori education and MEB OÖEP. Descriptive and relational scanning patterns, which are among the quantitative research methods, were used in the study. The study group of this study consists of a total of 40 students studying in the kindergarten of any kindergarten in the province of İzmir that announced that they have implemented Montessori education in the fall semester of the 2020-2021 academic year and any private school in the province of Muş that announced that they have implemented the MEB OÖEP. While creating the study group of the research, the age variable was taken into consideration and the groups were equalized. The research data were obtained using the "Torrance Creative Thinking Test" adapted into Turkish by Aslan (1999) and the "Personal Information Form" developed by the researcher. In the analysis of the data obtained in the research; Mann Witney U Test and Sperman Rank Difference Correlation Analysis were applied. The total creativity scores of the students who are applied Montessori education are significantly higher than the TTCT total creativity scores of the students who are applied to MEB OÖEP. There is a significant relationship between the Montessori education and the total creativity scores of pre-school students who are applied MEB OÖEP. Fluency, originality, abstractness of the titles and enrichment sub-skills among the creative thinking skills of the students who were applied Montessori education, the total creativity scores, the fluency, originality, the abstraction of the titles and the enrichment sub-skills of the students who were applied MEB OÖEP were significantly higher than the total creativity scores. In the sub-skills of resistance to early closure, the findings of the students with both education were similar. The general conclusion reached in line with the results obtained is that Montessori education contributes positively to the creative thinking skills of preschool students and is more effective than the fluency, originality, abstractness of the titles and enrichment skills compared to the Ministry of National Education Preschool Education Program.

Language: Turkish

Published: Samsun, Turkey, 2021

Article

L'educazione alla pace nei nuovi programmi

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 35, no. 1

Pages: 29-31

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Il programma culturale della sezione Montessori di Lecce

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 35, no. 1

Pages: 56-58

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Attualità di Maria Montessori nei nuovi programmi

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 35, no. 1

Pages: 3-6

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Handicap e svantaggio nei nuovi programmi e in Maria Montessori

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 35, no. 1

Pages: 40-42

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Quanto sono montessoriani i nuovi programmi della scuola elementare?

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 35, no. 1

Pages: 53

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Maria Montessori: gli orientamenti e i nuovi programmi

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 35, no. 8

Pages: 3-5

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Il bambino nella visione educativa dei nuovi programmi

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 35, no. 6

Pages: 14-16

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Correlazioni psicopedagogiche fra il pensiero di Maria Montessori e i nuovi programmi

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 35, no. 1

Pages: 20-25

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

18. Congresso internazionale Montessori: programma di massima

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 25, no. 2

Pages: 30-31

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Advanced Search