Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

536 results

Article

Printmaking with Children [Summary of presentation by Nancy Jo Mullen at 1998 summer conference]

Publication: AMI Elementary Alumni Association Newsletter, vol. 31, no. 3

Pages: 2–4

See More

Language: English

Article

Astronomy [Summary of presentation by Paula Gibson-Smith at 1999 summer conference]

Publication: AMI Elementary Alumni Association Newsletter, vol. 32, no. 2

Pages: 8–9, insert

See More

Abstract/Notes: Includes activity cards

Language: English

Article

Frans op de lagere school [French in primary school]

Publication: Montessori Opvoeding, no. 3

Pages: 15-16

See More

Language: Dutch

Article

An Overview of American History: Lecture by David Rawson, Department of History, College of William and Mary, Williamsburg, VA

Publication: AMI Elementary Alumni Association Newsletter, vol. 25, no. 1

Pages: 3–4

See More

Language: English

Article

Kingdom Animalia Revisited [Summary of presentation by Carol Hicks at summer conference]

Publication: AMI Elementary Alumni Association Newsletter, vol. 29, no. 1

Pages: 4–5

See More

Language: English

Article

An Interpretive Summary of an AMI 12-18 Diploma Course Design

Available from: Association Montessori Internationale

Publication: AMI Journal (2013-), vol. 2020

Pages: 130-133

See More

Language: English

ISSN: 2215-1249, 2772-7319

Article

Education for a Better Life [Summary of Renilde Montessori's address at 2001 refresher course]

Publication: AMI Elementary Alumni Association Newsletter, vol. 33, no. 3

Pages: 2

See More

Language: English

Article

Frans op de lagere Montessori-school [French at primary Montessori school]

Publication: Montessori Opvoeding, no. 3

Pages: 23-25

See More

Language: Dutch

Bachelor's Thesis

Role asistenta pedagoga na základní škole s Montessori programem / Role of the teaching assistant at primary school with Montessori program

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Bakalářská práce na téma role asistenta pedagoga na základní škole s Montessori programem se věnuje inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pozici asistenta pedagoga v Montessori prostředí. Vymezili jsme vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nejčastějších diagnóz, se kterými se během výzkumu setkáme. Celá práce se opírá o legislativní rámec České republiky v oblasti základního vzdělávání. V práci také popisujeme alternativní vzdělávání a jeho nejčastější možnosti, včetně charakteristiky vzdělávání podle filozofie Marie Montessori. V této části se věnujeme principům Montessori pedagogiky, roli Montessori pedagoga, charakteristice prostředí i organizaci výuky, včetně forem a metod výuky. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaká je aktuální situace ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a v jejich podpoře v alternativní škole. Dalšími cíli bylo popsat práci asistenta pedagoga v Montessori škole s vymezením hlavních rozdílů mezi jeho rolí v Montessori škole a ve škole tradiční. V praktické části byla popsána realizace kvalitativního výzkumu, který jsme provedli za pomoci polostrukturovaných rozhovorů a s využitím metody pozorování. V praktické části jsme také popsali cíle výzkumu a výzkumné otázky, které jsme z cílů vymezili. Všechny cíle výzkumu byly splněny a otázky jsme zodpověděli. Rozhovory jsme zpracovali na a základě kódování rozdělili do několika kategorií. Práce obsahuje analýzu výsledků rozhovorů a ukázky z pozorování vyučování. V závěru práce vyhodnocujeme výsledky celého výzkumu a zodpovídáme výzkumné otázky. / This bachelor’s thesis deals with the topic of the role of teacher assistant in a primary school classroom with Montessori program, focusing on the inclusion of pupils with special educational needs and on the position of a teacher assistant in Montessori learning environment. We defined the education of pupils with special educational needs, including the most frequent diagnoses we encounter during the research. The whole paper is grounded in the legislation of the Czech Republic in the field of primary education. The paper also describes alternative education and its most common varieties and includes the characteristics of the education following Maria Montessori philosophy. This part is dedicated to the principles of the Montessori method, to the role of a Montessori teacher, to the characteristics of the classroom environment as well as to the teaching organisation, including teaching forms and methods. The object of this research was to find out about the current situation in educating pupils with special educational needs and in their support in the alternative classroom environment. Another object was to describe the work of a teacher assistant in a Montessori school, defining the basic differences between their role in a Montessori school and in a traditional school. The practical part of the paper describes the implementation of a qualitative research, which was carried out by means of semi-structured interviews and the method of observation. The research objects and the research questions defined by the objects were also described in the practical part. All the research goals were achieved, and all the questions were answered. The interviews were processed and divided into several categories based on coding. The paper contains an analysis of the results of the interviews and illustrations of lesson observations. In the paper conclusion the whole research results are assessed and the research questions are answered.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2021

Article

Summary of Signor Talamo's letter to Maria Montessori

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 2007, no. 1

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Advanced Search