Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

542 results

Article

Classroom Management: Avoiding End-of-the-Year Doldrums

Publication: Point of Interest, vol. 6, no. 7

Pages: 3–4

See More

Language: English

Master's Thesis (Action Research Report)

The Effect of Teacher Interactions on Classroom Management in a Montessori Environment

Available from: St. Catherine University

Action research

See More

Abstract/Notes: The investigation was intended to find the effect of teacher interactions on classroom control and management in a Montessori environment. The research was conducted in three Montessori classrooms of early childhood: two primary and one toddler, in a private school. The participants were the lead teachers of each classroom and selected parents who have had two or more children in different classrooms. The data collection instruments used were observations and interviews with teachers, surveys with parents, analyzing student records and student work samples. The data showed that positive teacher interactions and positive usage of language had a great impact on classroom management and negative interactions and poor communications had a negative effect on classroom management. Further, the teachers had better control and management of the classroom if they had more knowledge of Montessori principles and adhered to those guidelines. The result of the research indicates that teachers who had more training, experience and knowledge may have better classroom management and also the capability to work within Montessori guidelines and principles.

Language: English

Published: St. Paul, Minnesota, 2014

Article

Classroom Management: "That One Child"

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 4, no. 3

Pages: 6

See More

Language: English

Article

Classroom Management: Defining Discipline

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 5, no. 1

Pages: 6

See More

Language: English

Article

Classroom Management Pointers

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 5, no. 4

Pages: 2, 4

See More

Language: English

Article

Circletime [Songs for classroom management]

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 17, no. 1

Pages: 12

See More

Language: English

Article

An Analysis of Classroom Management in a Montessori Environment

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 24, no. 2

Pages: 12–15

See More

Language: English

Article

Classroom Management

Publication: Montessori Society Review, vol. 2

Pages: 12–17

See More

Language: English

Master's Thesis

Montessori eğitmenlerinin sınıf yönetimi uygulamalarına yönelik görüşleri / Montessori educators' views about classroom management practices

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Classroom environments, Classroom management, Montessori method of education - Teachers, Teachers, Teachers - Attitudes

See More

Abstract/Notes: One of the pre-school education programs widely implemented in our country is the Montessori education approach developed by Montessori. The impact of the Montessori approach, which places a lot of emphasis on the prepared environment, the materials that make up this environment, and the prepared adult instructor, on the classroom management practices of instructors, cannot be ignored. In order to determine the applications applied to classroom management by Montessori instructors working in early childhood classes where Montessori education approach is applied in public and private preschool education institutions in Turkey, this research was created in a qualitative research pattern by adopting a phenomenological approach. In educational settings, the phenomenological approach is used to make concrete the participants ' knowledge, perception, experience and feelings about the identified phenomenon. The phenomenon covered in this study is the classroom management practices of Montessori instructors who are working at the early childhood level within preschool education institutions in our country. The Working Group consists of 13 preschool teachers and master instructors who are Montessori instructors. The "criteria sampling" method was used to determine the Working Group. It is taken as criteria by the researcher that the instructors are employed in the kindergarten or kindergarten level of 3-6 years of early childhood, have received Montessori instructor training from a formal educational institution and have completed one-year internship periods and have earned the right to receive their certificates. All of the data were collected in the 2019-2020 school year. Personal data form and structured interview and follow-up interview were used as data collection tools. Interviews with participants were conducted individually and face-to-face. The data obtained; it is collected under four dimensions in the form of the regulation of the physical environment, communication and behavior management, time management, and plan and program studies. According to the results of the research, Montessori instructors ' applications for these four dimensions have similarities and differences with the studies that have been done, and they relate these practices to the three basic elements of classroom management: "prepared environment", "prepared adult" and "learning materials". The findings were discussed within the framework of the studies in the field. / Ülkemizde yaygın olarak uygulanan okul öncesi eğitim programlarından biri de Montessori tarafından geliştirilmiş olan Montessori yaklaşımıdır. Hazırlanmış çevreye, bu çevreyi oluşturan materyallere ve hazırlanmış yetişkin olarak adlandırılan eğitmene çokça vurgu yapılan Montessori yaklaşımının eğitmenlerin sınıf yönetimi uygulamalarına etkisi göz ardı edilemez. Bu araştırma Türkiye'de resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarındaki Montessori eğitim yaklaşımının uygulandığı erken çocukluk sınıflarında görev yapmakta olan Montessori eğitmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin başvurdukları uygulamaların ve bu uygulamaları sınıf yönetimiyle nasıl ilişkilendirdiklerinin tespit edilmesi amacıyla, fenomenolojik yaklaşım benimsenerek nitel araştırma deseninde oluşturulmuştur. Eğitim ortamlarında fenomenolojik yaklaşım, katılımcıların belirlenen fenomen hakkındaki bilgi, algı, deneyim ve duygularını somut bir hale getirmek için kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında ele alınan fenomen, ülkemizde okul öncesi eğitim kurumları bünyesinde bulunan erken çocukluk kademesinde görev yapmakta olan Montessori eğitmenlerinin sınıf yönetimi uygulamalarıdır. Çalışma grubu, Montessori eğitmeni olan 13 okul öncesi öğretmeni ve usta öğreticiden oluşmaktadır. Çalışma grubunu belirlemek amacıyla "ölçüt örnekleme" yöntemi kullanılmıştır. Eğitmenlerin MEB'e bağlı anaokullarında veya anasınıflarında 3-6 yaş erken çocukluk kademesinde görev yapmaları, resmi olarak eğitim veren bir kurumdan Montessori eğitmen eğitimi almış ve bir yıllık staj sürelerini tamamlayıp sertifikalarını almaya hak kazanmış olmaları araştırmacı tarafından ölçüt olarak alınmıştır. Verilerin tümü 2019-2020 eğitim öğretim yılında toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve yapılandırılmış görüşme ve takip görüşmesi formları kullanılmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmeler bireysel ve yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler; fiziksel ortamın düzenlenmesi, iletişim ve davranış yönetimi, zaman yönetimi ve plan ve program çalışmaları şeklinde dört boyut altında toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Montessori eğitmenlerinin bu dört boyuta yönelik uygulamalarının yapılmış olan çalışmalarla benzerlikleri ve farklılıkları bulunmakta ve eğitmenler bu uygulamaları sınıf yönetiminin üç temel öğesi olan "hazırlanmış çevre", "hazırlanmış yetişkin" ve "eğitici materyaller" ile ilişkilendirmektedirler. Elde edilen bulgular, alan yazındaki çalışmalar çerçevesinde tartışılmıştır.

Language: Turkish

Published: Istanbul, Turkey, 2020

Article

Classroom Management is Communication

Publication: Montessori Observer, vol. 1, no. 4

Pages: 1

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Advanced Search