Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

550 results

Article

Freedom of Activity in the Individual Education

Publication: The Montessori Magazine: A Quarterly Journal for Teachers, Parents and Social Workers (India), vol. 3, no. 2

Pages: 6-9

Mario M. Montessori - Writings

See More

Language: English

Article

FTC Threatens Private Education

Publication: Montessori Observer, vol. 2, no. 7

Pages: 1, 4

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Article

A Comparative Study of Sensory Training in Early Childhood Education Programs

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 1990, no. 1

Pages: 16–20

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Article

✓ Peer Reviewed

The Significance and Role of Aesthetic Education in Schooling

Available from: Scientific Research Publishing (SCIRP)

Publication: Creative Education, vol. 5, no. 19

Pages: 1714-1719

See More

Abstract/Notes: Every child needs planned, aesthetic education in order to influence the experiencing, feeling and enjoying of beautiful things as a counterbalance to our currently rationalized world. Since the contemporary school strives for the development of professional knowledge and skills on the basis of intellectual actions, while (at the same time) neglecting other dimensions of the child’s personality (emotions, feelings, etc.), it is one of the most important tasks of the education of children and young people to develop the ability to enjoy art and beauty, and in one’s inner and outer life to act in accordance with a sense of proportion, harmony and beauty. The purpose of the article is to highlight the significance of aesthetic education in the development of the personality as a whole, to shed light on the aims of aesthetic education, to define the aesthetic dimension of experience and to ascertain the reasons for the neglect of aesthetic education in theory and practice.

Language: English

DOI: 10.4236/ce.2014.519190

ISSN: 2151-4755, 2151-4771

Article

✓ Peer Reviewed

Specyfika i kierunki modernizacji w wychowaniu przedszkolnym w Łodzi w latach 1924-1939 / Nature and Directions of Modernisation in Preschool Education in Łódź in 1924-1939

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 125-144

Early childhood care and education, Early childhood education, Eastern Europe, Europe, Montessori method of education, Poland, Preschool education

See More

Abstract/Notes: Celem badań w niniejszym szkicu była próba odtworzenia specyfiki i kierunków przeobrażeń, jakie w dziedzinie wychowania przedszkolnego w Łodzi nastąpiły w latach 1924-1939. Artykuł jest kontynuacją badań o tej problematyce (dla okresu 1918-1923); wyniki zaprezentowano wcześniej na łamach pisma Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Nowy problem badawczy stanowiła kwestia powołania z inicjatywy samorządu miasta Łodzi, pierwszej i kolejnych placówek przedszkolnych. Starano się prześledzić, w jaki sposób organizowano zaplecze materialne tych placówek, jak prowadzono pracę opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, czy uwzględniano nowe trendy pedagogiczne, z jakimi trudnościami się konfrontowano. W poszukiwaniu odpowiedzi sięgnięto do materiału źródłowego czasopiśmienniczego. Poddano kwerendzie dwa periodyki: pismo ogólnopolskie Przedszkole i o zasięgu lokalnym Dziennik Zarządu Miasta Łodzi. W wyniku badań stwierdzono, że nowy kierunek w wychowaniu przedszkolnym w Łodzi został wytyczony od połowy lat 20. XX w. dzięki powoływaniu publicznych placówek dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz zatrudnieniu na stanowisku miejskiej inspektorki wychowania przedszkolnego Janiny Pawłowskiej. Wniosek z badań: znaczące zmiany, jakie w latach 1924-1939 dokonały się w łódzkich przedszkolach odnotowano w sferze wychowawczo-dydaktycznej, zwłaszcza w pracy z dzieckiem i jego rodziną. W myśl nowatorskich rozwiązań pedagogicznych starano się modernizować istniejące przedszkola i zakładać nowe, wyposażać w nowoczesne pomoce dydaktyczne, podnosić jakość pracy wychowawczej oraz wprowadzać do przedszkolnej przestrzeni nowe formy współpracy z rodzicami. / The purpose of this study was the attempt to recreate the nature and directions of transformations which took place in preschool education in Łódź in 1924-1939. This article is a continuation of the research (related to the period of 1918-1923) the results of which have already been published in Elementary Education in Theory and Practice [Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce]. The new research problem was the establishment of the first and other preschools by the local government of the city of Łódź. The attempt was made to study the manner in which the financial basis of these preschools was organized, the way the educational and care work was performed, whether new pedagogical tendencies were followed, and what difficulties had to be overcome. To find the responses to those questions, the author of this article examined source materials in journals. Two journals were surveyed: the nation-wide Przedszkole [Preschool], and the local Dziennik Zarządu Miasta Łodzi [Journal of the Management of the City of Łódź]. It was found that, since the mid-1920s, a new direction was defined in preschool education in Łódź due to the opening of public preschools for children and to the employment of Janina Pawłowska as a municipal preschool education inspector. It was concluded that major changes which occurred in Łódź preschools in 1924-1939 concerned the area of education and didactics, in particular in work with children and their family. Following the innovative pedagogical solutions, the authorities tried to modernize the existing preschools and open new ones, equip them with modern teaching aids, improve the quality of educational work, and introduce new forms of cooperation with parents to preschools.

Language: Polish

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.09

ISSN: 2353-7787

Article

Is Montessori the Educational Columbus?

Available from: HathiTrust

Publication: Sunset Magazine, vol. 34, no. 6

Pages: 1110-1115

See More

Language: English

ISSN: 0039-5404

Article

From the Garden to the Farmhouse: Farm Life and Education for Children Under Six

Publication: NAMTA Journal, vol. 31, no. 2

Pages: 99–116

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Language: English

ISSN: 1522-9734

Article

A Great Italian Educationist: Dr. Montessori in England

Available from: HathiTrust

Publication: Anglo-Italian Review, vol. 5, no. 19

Pages: 135-140

England, Europe, Great Britain, Northern Europe, United Kingdom

See More

Language: English

Article

A New Method in Infant Education [part 2]

Available from: HathiTrust

Publication: Kindergarten-Primary Magazine, vol. 23, no. 5

Pages: 143-144

Americas, North America, United States of America

See More

Language: English

Article

Fairy Tales in Education: Meeting of the Montessori Society

Available from: The Times Educational Supplement Historical Archive - Gale

Publication: The Times Educational Supplement (London, England)

Pages: 291

See More

Language: English

ISSN: 0040-7887

Advanced Search