Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1295 results

Master's Thesis

Montessori günlük yaşam becerileri çalışmalarının zihinsel yetersizliği olan çocukların öz bakım becerilerine etkisi / The effect of Montessori practical life studies on the self-care skills of children who have mental retardation

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Developmentally disabled children, Middle East, Montessori method of education, Practical life exercises, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada Montessori günlük yaşam becerileri çalışmalarının zihinsel yetersizliği olan çocukların öz bakım becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın deneklerini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Aksaray ili Sarıyahşi ilçesine bağlı bir ilkokuldaki özel eğitim sınıfına devam eden üç zihinsel yetersizliği olan çocuk (hafif, orta, ağır düzeyde) oluşturmaktadır. Denekler, seçkisiz (rastgele) olmayan örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Katılımcılar ölçüt olarak, farklı engel düzeylerinin olmasına göre belirlenmiştir. Araştırmada tek denekli araştırma desenlerinden ABA modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verilerini toplamak için "Öz Bakım Becerileri Değerlendirme Testi" kullanılmıştır. Nitel verileri toplamak içinse gözlemci sınıf öğretmenine uygulama sonunda sorular sorulmuştur. Elde edilen veriler, çizgi grafiğiyle sunulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre Montessori günlük yaşam becerileri çalışmaları hafif ve orta düzey zihinsel yetersizliği olan çocukların öz bakım becerilerini olumlu yönde etkilemiştir. / In this research, the effect of Montessori practical life studies on the self care skills of children who have mental retardation was observed. The subjects of the study consist of three mentally disabled children (mild,moderate,severe) attending a special-ed class in a primary school in Sarıyahşi district of Aksaray province in the 2019-2020 academic year. The subjects were determined by using the criterion sampling method, which is one of the non-random sampling methods. Participants were determined according to the different levels of disability as a criterion. In the study, ABA(Applied Behavioral Analysis) model, which is one of the single-subject research designs, was used. The 'Self Care Assessment Test' was used to collect the quantitative data of the study. Questions were asked to the observer classroom teacher to collect qualitative data at the end of the application. The data acquired are presented with a line chart. According to the results of the study, Montessori practical life studies positively affected the self-care skills of children with mild and moderate mental retardation.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2021

Book Section

Personale und soziale Integration nach Montessori [Personal and social integration according to Montessori]

Book Title: 100 Jahre Montessori-Kinderhaus Geschichte und Aktualität eines pädagogischen Konzepts [100 Years of the Montessori Children's Home: History and Topicality of an Educational Concept]

Pages: 312-319

Socialization

See More

Language: German

Published: Berlin, Germany: LIT Verlag, 2009

ISBN: 978-3-8258-1650-6

Series: Impulse der Reformpädagogik , 24

Book

Montessori Paddhati / મોંતેસૂરિ પદ્ધતિ / Montessori Method

Asia, Early childhood care and education, Early childhood education, Education, India, South Asia

See More

Abstract/Notes: Translation of Maria Montessori's seminal work, The Montessori Method, into the Gujarati language.

Language: Gujarati

Published: India, 1926

Edition: 1st ed.

Article

María Montessori y su concepto de la educación [Maria Montessori and Her Concept of Education]

Publication: Revista Infancia, vol. 77

Pages: 22-26

See More

Language: Spanish

Article

✓ Peer Reviewed

Rates of Chronic Absenteeism in Montessori and Non-Montessori Title 1 Schools

Available from: Frontiers in Education

Publication: Frontiers in Education - Educational Psychology, vol. 8

Americas, Comparative education, Montessori method of education - Evaluation, North America, School attendance, United States of America

See More

Abstract/Notes: In this study, we asked whether Montessori schools, which tend to have high student engagement, are associated with lower average rates of chronic absenteeism and/or smaller racial disparities therein relative to non-Montessori schools. We use multilevel modeling to answer this question, following an approach proposed in Author et al., (in press) for analyzing racial disparities in count outcomes. We identified a sample of Title 1 Montessori and non-Montessori schools using propensity score matching and data from the Civil Rights Data Collection. We did not observe significant differences in average overall rates of chronic absenteeism across school types, nor in average racial disparities in the rates of chronic absenteeism between Black and White or Hispanic and White students, though Montessori schools had slightly lower average rates for White students. We discuss shortcomings in the way chronic absenteeism data is collected, and how these shortcomings do not allow researchers to answer questions about why students are chronically absent, thereby limiting intervention work.

Language: English

DOI: 10.3389/feduc.2023.1059071

ISSN: 2504-284X

Article

✓ Peer Reviewed

Edukacja językowa dziecka w systemie Marii Montessori [Language education of a child in the Maria Montessori system]

Available from: Jesuit University Ignatianum in Krakow

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, no. 6/4

Pages: 12-19

Early childhood care and education, Early childhood education, Language education, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education

See More

Language: Polish

ISSN: 1896-2327, 2353-7787

Book Section

Die Montessori-Methode und ihre Anwendung bei geistig behinderten Kindern [The Montessori method and its application in mentally handicapped children]

Book Title: Die Montessori-Pädagogik und das behinderte Kind: Referate und Ergebnisse des 18. Internationalen Montessori Kongresses (München, 4-8 Juli 1977) [The Montessori System and the Handicapped Child: Papers and Reports of the 18th International Montessori Congress (Munich, July 4-8, 1977)]

Pages: 144-155

Children with disabilities, Conferences, International Montessori Congress (18th, Munich, Germany, 4-8 July 1977), Montessori method of education, Special education

See More

Language: German

Published: München: Kindler, 1978

ISBN: 3-463-00716-9

Article

Friedrich Fröbel und Maria Montessori [Friedrich Froebel and Maria Montessori]

Publication: Kindergarten, vol. 72

Pages: 10-15

See More

Language: German

Master's Thesis (Action Research Report)

The Effects of Implementing Montessori at Home on Children's Independence and Self-Regulation in a Montessori Classroom

Available from: St. Catherine University

Action research

See More

Abstract/Notes: The ultimate goal of Montessori educators is to prepare the child, the whole child. One who is not only excelling academically, but also is independent, a critical thinker, and can collaborate with people from all different walks of life. The role of the Montessori educators is to prepare and guide children to independence, this is an increasingly difficult goal to achieve independence and self-regulation especially in the three to six, and six to nine age group. The Montessori guides have grappled with the disconnect between the home environment and school environment, citing it as the major obstacle to children’s independence. In this paper, the literature about parent involvement and its impact on children independence and self-regulation in a Montessori classroom are reviewed. This paper explains the research tools that were employed throughout the research period as well as the methodology, and findings and conclusions.

Language: English

Published: St. Paul, Minnesota, 2019

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Yöntemine Nörobilimsel Bakış Açısı: Disiplinler Arası İnceleme / Neuroscientific Perspective on the Montessori Method: An Interdisciplinary Investigation

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi / Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, vol. 41, no. 2

Pages: 817-854

Montessori method of education, Neuroscience

See More

Abstract/Notes: Yüzyılı aşkın süredir dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan Montessori yöntemi çocukların gelişim ve öğrenmesinin erken yıllardan itibaren özel hazırlanmış bir ortam ve çocuk merkezli yaklaşımlar ile desteklenmesini, çocuğun bağımsız birey olmasını hedefleyen bir eğitim yaklaşımıdır. Bu araştırmada eğitim ve nörobilim ilişkisinden yola çıkılarak, Montessori eğitim yönteminde yer alan temel özelliklerin nörobilimsel bakış açısı ile açıklanması, Montessori ve nörobilimin ilişkilendirildiği araştırmaların incelenerek disiplinler arası bir bakış açısı ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma, derleme türünde planlanmış nitel bir araştırmadır. Verilerin toplanmasında doküman analizi tekniği kullanılarak iki tarama aşaması ile dokümanlara ulaşılmıştır. İlk taramada Montessori yöntemi ile nörobilimsel çalışmaların ilişkilendirildiği çalışmalar incelenerek Montessori yönteminin "Hassas Dönemler", "Yapılandırılmış Ortam", "Duyu Eğitimi", "Tekrarla Kendiliğinden Öğrenme", "Dil-Beyin" ve "Hareket-Beyin" gibi özelliklerinin nörobilim ile ilişkilendirildiği tespit edilmiştir. İkinci taramada ise Montessori ve nörobilim çalışmalarında bu özelliklerin nasıl açıklandığı incelenmiştir. Araştırma bulguları, Montessori’nin çocuk gelişimi ve öğrenmesine ilişkin oluşturduğu özelliklerin yıllar sonra nörobilim alanında yapılan araştırma bulguları ile de desteklendiğini göstermiştir. / The Montessori method, which has been applied in many countries of the world for more than a century, is an educational approach that aims to support the development and learning of children from early years with a specially prepared environment and child-centered approaches, and that the child becomes an independent individual. In this study, based on the relationship between education and neuroscience, it is aimed to explain the basic features of the Montessori education method with a neuroscientific perspective, and to reveal an interdisciplinary perspective by examining the studies that associate Montessori and neuroscience. This research is a qualitative research planned in the type of review. The documents were reached in two scanning stages by using the document analyses technique in the collection of data. In the first screening, the studies that associate the Montessori method with neuroscientific studies were examined, and it was determined that the characteristics of the Montessori method such as "Sensitive Periods", "Structured Environment", "Sensory Education", "Repeat Self-Learning", "Language-Brain" and "Movement-Brain" were associated with neuroscience. In the second screening, how these features were explained in Montessori and neuroscience studies was examined. Research findings have shown that the characteristics of Montessori regarding child development and learning are supported by the research findings in the field of neuroscience after years.

Language: Turkish

DOI: 10.17152/gefad.880933

ISSN: 1301-9058

Advanced Search