Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

588 results

Master's Thesis

Montessori materyallerinin zihin engelli ve işitme engelli çocukların alıcı dil gelişiminden görsel algı düzeyine etkisi [The effect of Montessori materials on the level of visual perception from receptive language development of developmentally disabled and hearing impaired children]

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Developmentally disabled children, Hearing impaired children, Language development, Middle East, Montessori materials, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Engelli çocukların gelişmesi ve iyi yönde ilerleme kaydetmesi, devam ettikleri okullarda almış oldukları eğitim hizmetinin niteliği ile yakından ilişkisi vardır. Engelli çocuklar, diğer normal çocuklar gibi yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilmeleri için günlük yaşamda gerekli bazı davranışları öğrenmeleri gerekir. Engelli çocuklar görerek ve dokunarak öğrendikleri için materyal öğretiminin önemli bir yeri ve eğitici bir etkisi vardır. Pedagojinin etkili temsilcilerinden M. Montessori bu gerçeği görerek engelli çocukların bazı davranışları kolaylıkla edinebilmeleri için farklı gelişim alanlarına yönelik çeşitli materyaller geliştirmiş ve engelli çocukların duyu organlarının eğitimine ağırlık vermiştir. Bu amaçla araştırmada Montessori-Materyallerinden 'geometrik cisimlerin' işitme engelli ve zihin engelli çocukların alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeyleri üzerinde etkili olup olmadığı saptanmak istenmiştir. Araştırmanın evreni, Konya'daki KOMMES-İşitme ve Konuşma Özürlüler Rehabilitasyon Merkezine ve EMPATİ-Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na devam etmekte olan ve belirlenen ön koşul becerilerinin yerine getirebilen 20 işitme engelli (on çocuk kontrol grubu-10 çocuk deney grubu olmak üzere), 20'de zihin engelli (on çocuk kontrol grubu-10 çocuk deney grubu olmak üzere), toplam 40 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu model uygulanmıştır. Öğrencilerin alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeyleri Dönmez ve arkadaşlarının (1997) dil gelişimi etkinlikleri çalışmasından yararlanılarak araştırmacı tarafından hazırlanan 5 maddelik ölçek ile ölçülmüştür. Bu maddeler; 1. tanıyabilme 2. ayırt edebilme 3. gruplayabilme 4. şekil seçme ve bulabilme 5. başka şekiller oluşturabilme Araştırmanın amacına göre ki-kare kullanılmış ve grupların ortalamaları arasındaki farklılıklar 't' testi ile yapılmıştır. Araştırma sonunda işitme engelli ve zihin engelli öğrencilerin görsel algı düzeylerine ilişkin başlangıç düzeylerine ait bulgularına bakıldığında işitme engellilerde (hem deney hem de kontrol grubunda) sonuçların anlamlı olmadığı; zihin engellilerin başlangıç düzeylerine ait bulgularına bakıldığında ise sonuçların anlamlı olduğuna varılmıştır. Başlangıç düzeyi tespitinden sonra 6 haftalık bir süreçte programın etkililiğini incelemek için Montessori-Materyali 'geometrik cisimler' uygulanmıştır. Bu süre sonunda işitme engelliler deney grubunda alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeylerinde önemli bir değişiklik saptanmamıştır, zihin engelli deney grubunda ise görsel algı düzeylerinde önemli bir değişiklik elde edilmiştir. Her grup kendi içersinde başlangıç düzeyleri ve 6 haftalık bir süre sonunda test düzeyleri karşılaştırıldığında elde edilen bulgular ise şu şekildedir; İşitme engelli deney grubunun başlangıç düzeyini kontrol grubu ile denk olduğu, 6 haftalık uygulama sonunda da anlamlı düzeyde yüksek olmadığı saptanmıştır. Zihin engelli deney grubunun ise başlangıç düzeyi kontrol grubu ile denk olarak saptanmış, fakat 6 haftalık uygulama sonunda elde edilen sonucun anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit olmuştur. Kontrol gruplarına ise 6 hafta boyunca geleneksel yöntem ile öğretimlerine devam edilmiştir. 6 hafta sonra uygulanan test düzeyleriyle başlangıç düzeyleri karşılaştırıldığında manidar bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. / There is a closest relation and correlation between the positive progressing for underdeveloped-spastic children and the quality of training and their educational performance that was given by their school. In order to continue and follow up their daily life by themselves just like a normal ones, they - underdeveloped children must learn some attitudes, so that underdeveloped children learn by sights and sensation. Therefore, learning by materials has a big importance and also these materials have a great training effects on their learning period. M. Montessori, who created some new approaches on pedagogy by her prescient for reality, developed new methods and created different materials focus on differentiated progressive fields of gaining attitudes and talents by underdeveloped children, hence Montessori focused on the training of senses of underdeveloped children. The purpose of this research study is determination of the effectiveness of 'geometric objects' which included by Montessori training materials, over the children's, those are deafness and mentally insufficient, receptive linguistic of the level of visual perception. The environment-space of this research study is KOMMES-Deafness And Non-Speaker Rehabilitation Center and EMPATİ-Mentally Insufficient Children Training and Protection Foundation. This experimental research study covers insufficient children follow up the courses and training of these two scholl, the selected 20 deafness children who can perform predetermined and conditioned talents (10 of these for controlling, the other 10 for experimental purposes) additionally 20 mentally insufficient children (again 10 for control and the other 10 for experimental purposes). 40 children totally were followed up. In this study Salomon's four-quadral-group model was applied and examined. Them, the students' receptive linguistic abilities through the level of visual perception - Dönmez and Ark's study of linguistic development effectiveness (1997) was measured with 5 factors scale which was prepared by researcher. These are 1. Recognition, 2. Distinguishing, 3. Sorting-Grouping, 4. Selection of figures and finding, 5. Creating the figures and forming. According to aim of this research-study, ki-square was used and the differences between the means of each group were determined by 't' test method. The results of this research study are, the beginning levels of visual perception of deafness children and of the children who are mentally insufficient; it is found that the results of deafness children-for both in control and in experimental group, are not meaningful. The findings of the level of beginning for mentally insufficient children are meaningful. After the determination of the beginning level, Geometric-three dimensional-objects from Montessori's materials method was applied in order to inspect the effectiveness of program for 6 weeks period. At the end of this period, for the experimental group of deafness children. It cannot be found that important changes on the level of visual perception of receptive linguistic talents, On the other hand, in experimental group covers the mentally insufficient children, important changes on visual perception level were found. For each group, the beginning levels of intra group and end of the 6 weeks period, comparing the group's level of test, the findings are as follow: The level of beginning for the experimental group of deafness children is equivalent to the level of beginning for the control group. After the 6 weeks experimental application, it was found that the level changes are not meaningful as much as. It was found that the level of beginning for the experimental group of mentally insufficient children is equivalent to the level of beginning for the control group these are mentally insufficient children. But, end of the 6 weeks experimental application, meaningful changes were taken from results. Along with the 6 weeks period, in controlling groups, the training and learning progress had been continued based on conventional method. End of the 6 weeks period, by the level of applied test and the level of beginning were compared. It was found that there is no valuable and notable differences between these two.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2005

Master's Thesis

Montessori materyalleri destekli bireysel ve işbirlikli matematik etkinliklerinin erken matematiksel akıl yürütme becerilerine etkisi / The effect of Montessori materials supported individual and cooperative math activities on early mathematical reasoning skills

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Mathematics education, Middle East, Montessori materials, Montessori method of education - Evaluation, Preschool children, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönemdeki çocukların matematiksel akıl yürütme becerilerinde Montessori materyalleri destekli bireysel ve işbirlikli matematik etkinliklerinin etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmada 'öntest sontest kontrol gruplu desen' uygulanmıştır. Çalışmaya Kırklareli il merkezinde bulunan Y Lisesi Uygulama Anasınıfı'ndaki deney 1 grubunu oluşturan 15, deney 2 grubunu oluşturan 15 ve X Anaokulu'ndaki kontrol grubunu oluşturan 15 çocuk olmak üzere toplam 45 çocuk katılmıştır. Uygulama deney 1 grubunda Montessori materyalleri destekli bireysel matematik etkinlikleri, deney 2 grubunda Montessori materyalleri destekli işbirlikli matematik etkinlikleri ve kontrol grubunda MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı destekli matematik etkinlikleri ile sürdürülmüştür. Veri toplama aracı olarak, kişisel bilgi formu ve 'Erken Matematiksel Akıl Yürütme Becerileri Değerlendirme Aracı' kullanılmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde toplanan verilerin analizinde Kruskal Wallis Testi ve Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Araştırmanın birinci hipotezi kapsamında elde edilen bulgularda deney 1 ve kontrol grubunu oluşturan çocukların matematiksel akıl yürütme becerisine ilişkin performansı arasında deney 1 grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Araştırmanın ikinci hipotezi kapsamında elde edilen bulgularda deney 2 ve kontrol grubunu oluşturan çocukların matematiksel akıl yürütme becerisine ilişkin performansı arasında deney 2 grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Araştırmanın üçüncü hipotezi kapsamında elde edilen bulgularda deney 1 ve deney 2 grubunu oluşturan çocukların matematiksel akıl yürütme becerisine ilişkin performansı arasında deney 2 grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Araştırmanın dördüncü hipotezi kapsamında elde edilen bulgularda deney 1, deney 2 ve kontrol grubunu oluşturan çocukların matematiksel akıl yürütme becerisine ilişkin performansının cinsiyete göre anlamlı fark göstermediği bulunmuştur. / The aim of this study is to analyse the effects of individual and cooperative mathematics activities supported by Montessori materials on mathematical reasoning skills of pre-school children. In the study, "pre-test post-test control group design" technique was applied. The study included a total of 45 children, 15 of which constituted the experimental group-1; 15 of which constituted the experimental group-2 in the Y High School Practice Pre-School in Kırklareli city centre, and 15 of them constituted the control group in the X Kindergarten. The application was carried out by using the Montessori Materials Supported Individual Math Activities in the experimental group-1, Montessori Materials Supported Cooperative Math Activities in the experimental group-2, and mathematics activities supported by MEB (2013) Preschool Education Program in the control group. Personal data form and "Early Mathematical Reasoning Skills Assessment Tool" were used as data collection tools. Kruskal Wallis Test and Mann Whitney U Test were used to analyse the data collected in the fall semester of 2018-2019 academic year. In the results obtained under the first hypothesis of the study, there was a statistically significant difference between the performance of experimental group-1 and the control group in terms of mathematical reasoning skills in favour of experimental group-1. In the results obtained under the second hypothesis of the study, there was a statistically significant difference between the performance of experimental group-2 and the control group in terms of mathematical reasoning skills in favour of experimental group-2. In the results obtained under the third hypothesis of the study, there was a statistically significant difference between the performance of experimental group-1 and the experimental group-2 in terms of mathematical reasoning skills in favour of experimental group-2. In the results obtained under the fourth hypothesis of the study, it was found that the performance of the children constituting the experimental group-1, the experimental group-2 and the control group regarding mathematical reasoning were not significantly different according to the gender.

Language: Turkish

Published: Kırklareli, Turkey, 2019

Book Section

Ergänzungen des Montessori-Materials aus der Sicht des Blindenlehrers [Additions to the Montessori material from the point of view of the teacher for the blind]

Book Title: Die Montessori-Pädagogik und das behinderte Kind: Referate und Ergebnisse des 18. Internationalen Montessori Kongresses (München, 4-8 Juli 1977) [Montessori Pedagogy and the Handicapped Child: Papers and Results of the 18th International Montessori Congress (Munich, July 4-8, 1977)]

Pages: 300-303

Blind, Blind children, Children with disabilities, Conferences, International Montessori Congress (18th, Munich, Germany, 4-8 July 1977), Montessori materials, Montessori method of education

See More

Language: German

Published: München: Kindler, 1978

ISBN: 3-463-00716-9

Book Section

Die Anpassung des Montessori-Materials für Blinde [The adaptation of the Montessori material for the blind]

Book Title: Die Montessori-Pädagogik und das behinderte Kind: Referate und Ergebnisse des 18. Internationalen Montessori Kongresses (München, 4-8 Juli 1977) [Montessori Pedagogy and the Handicapped Child: Papers and Results of the 18th International Montessori Congress (Munich, July 4-8, 1977)]

Pages: 368-373

Blind, Blind children, Children with disabilities, Conferences, International Montessori Congress (18th, Munich, Germany, 4-8 July 1977), Montessori materials, Montessori method of education

See More

Language: German

Published: München: Kindler, 1978

ISBN: 3-463-00716-9

Article

Montessori Materials from India

Publication: NAMTA Quarterly, vol. 1, no. 1

Pages: 28-33

Asia, India, Montessori materials, North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals, South Asia

See More

Language: English

Book

Förderung und Unterstützung der kognitiven Entwicklung mit Hilfe des Montessori-Materials

Cognitive development, Montessori materials

See More

Language: German

Published: [Wien, Austria]: [s.n.], 1994

Article

Montessori Materials [and special children]

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 2, no. 1

Pages: 3

See More

Language: English

Book

Montessori Materials Research Foundation Mathematics Manual I

See More

Language: English

Published: San Leandro, California: Montessori Materials Research Foundation, 1992

Article

Wanted: Montessori Materials Required in Cape York

Available from: AMI Montessori Digital

Publication: The Alcove: Newsletter of the Australian AMI Alumni Association, no. 3

Pages: 7

Australasia, Australia, Australia and New Zealand, Indigenous communities, Indigenous peoples, Montessori materials, Montessori method of education, Oceania

See More

Abstract/Notes: Montessori Aboriginal Education Trust

Language: English

Book

Montessori Materials Research Foundation Mathematics Manual II: Elementary Level

See More

Language: English

Published: San Leandro, California: Montessori Materials Research Foundation, 1992

Advanced Search