Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1425 results

Article

Montessori-Lyzeum in Rotterdam / Lycée Montessori à Rotterdam / Montessori secondary school in Rotterdam

Available from: Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) - e-Periodica

Publication: Bauen + Wohnen / Construction + Habitation / Building + Home: Internationale Zeitschrift, vol. 13

Pages: 383-387

Architecture, Europe, Holland, Montessori Lyceum Rotterdam (Netherlands), Netherlands, Western Europe

See More

Language: English, French, German

DOI: 10.5169/seals-330152

ISSN: 1663-0629

Article

✓ Peer Reviewed

El material Montessori: De la vida práctica a la mente matemática / The Montessori material: From practical life to the mathematical mind / O material Montessori: Da vida prática à mente matemática

Available from: Universidad Pedagogica Nacional (Colombia)

Publication: Pedagogía y Saberes, no. 58

Pages: 87-100

See More

Abstract/Notes: In the industry of didactic teaching materials, Montessori material has been established in a significant way as a possibility of providing children with different tools, so that they learn better and without trauma the contents of the school subject that culturally has been considered of greatest difficulty: mathematics. This reflection paper, derived from the review of the field, aims to make an analysis of the material within the framework of the scientific pedagogy method proposed by María Montessori at the beginning of the 20th century, emphasizing its specific contribution to the learning of mathematics in preschool children and in elementary school. The material used in the segments of practical life and sensory life will be reviewed, as well as deepen into the specialized material for the development of the mathematical mind, to show how the proposal of María Montessori’s method supposes an opportune path to take the children from the concrete representations of mathematical objects to the elevation of the min —that allows them to build abstractions—. Finally, a dialogue is established about the validity of Montessori’s material in the school from research that has promoted its use in mathematics classrooms, and the possibility of including the material in the training of mathematics teachers to strengthen their didactic knowledge is highlighted.

Language: Spanish

DOI: 10.17227/pys.num58-17295

ISSN: 2500-6436, 0121-2494

Book

The Montessori Index: Compiled From the Books of Maria Montessori and Authors of Books Related to the Montessori Method of Education

See More

Language: English

Published: Chicago, Ill.: Virginia B. Fleege, 1987

Article

✓ Peer Reviewed

Eğitimcilerin Montessori yaklaşımına ilişkin yeterliklerinde Montessori eğitimci eğitim programının etkisinin incelenmesi / Investigation of the effect of the Montessori educator training program on educators' competencies regarding Montessori approach

Available from: Association for the Development of Early Childhood Education in Turkey

Publication: Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi / Journal of Early Childhood Studies, vol. 6, no. 1

Pages: 5-22

See More

Abstract/Notes: The research was conducted with 56 educators (28 experimental and 28 control group) in order to evaluate the effect of the Montessori Educator Training Program (METP) on the competencies of the Montessori approach. The research was carried out in experimental design. In experimental process, the METP was applied to the experimental group. Findings revealed that there was no significant difference between the pretests of groups; but also a significant difference between the posttests. And it’s also showed that there is a significant difference; however, there was no significant difference between the pretest and posttests of control group. These findings showed that Program is effective on the thoughts, feelings and behaviors related to Montessori philosophy. According to the findings, it can be suggested that the trainings should be disseminated and that the trainings should be given by people who have knowledge of Montessori philosophy and practice and who have received training from international organizations. / Montessori Eğitimci Eğitim Programının, eğitimcilerin Montessori yaklaşımına ilişkin yeterliklerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılan araştırma 56 (28 deney ve 28 kontrol) eğitimci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, ön test son test kontrol gruplu 2x2 faktöriyel desende yürütülmüş, veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen Genel Bilgi Formu ve Montessori Eğitimine İlişkin Eğitimci Değerlendirme Anketi ile toplanmıştır. Deneysel süreçte deney grubundaki eğitimcilere 160 saatlik Montessori Eğitimci Eğitimi Programı uygulanmıştır. Araştırma bulguları, deney ve kontrol grubunun ön test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığını; bunun yanında son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Deney grubunun ön test ve son test puanları karşılaştırıldığında anlamlı bir fark olduğu; buna karşın kontrol grubunda ön ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Söz konusu bulgular Montessori Eğitimci Eğitiminin Montessori felsefine ilişkin düşünce, duygu ve davranışlar üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Bulgular ışığında eğitimlerin yaygınlaştırılması, eğitimlerin Montessori felsefesi ve uygulamasına hâkim, uluslararası kuruluşlardan eğitim almış kişiler tarafından verilmesi önerilebilir.

Language: English

DOI: 10.24130/eccdjecs.1967202261383

ISSN: 2564-7601

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori̇ Yöntemi̇nde Müzi̇k ve Türki̇ye’de Montessori̇ Anaokullarinda Müzi̇k Eği̇ti̇mi̇ Uygulamalari / Music with Montessori Method and Its Music Education Applications in Montessori Preschools in Turkey

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Çukurova University Journal of Social Sciences Institute], vol. 25, no. 3

Pages: 333-346

Asia, Early childhood care and education, Early childhood education, Middle East, Montessori method of education, Music - Instruction and study, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Montessori çocukların duyusal deneyimleri aracılığıyla yeni bilgiler edinmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır. Montessori yönteminde müzik eğitimi okulöncesi dönemdeki çocukların müzikal beğenilerini geliştirmeyi hedefler. Montessori yaklaşımında çocuğun müzikal çevresindeki temel amaç müzikal potansiyellerine ulaşmaları konusunda onlara rehberlik etmektir. Montessori yöntemi birçok ülkede yaygın olarak uygulanmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan bu yöntem, daha çok genel öğrenme alanlarını kapsamaktadır. Ancak Montessori yönteminde, özellikle çocukların 3-6 yaş arası duyusal döneminde sanat eğitiminin de önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Yurt dışında yapılan araştırmalar, müzik eğitiminin Montessori yöntemi içinde önemli bir yerinin olduğunu göstermektedir. Araştırma, Türkiye’de Montessori anaokullarındaki müzik uygulamalarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın Montessori yönteminde müzik eğitimi ile ilgili çalışmaları incelemek ve Türkiye’deki Montessori anaokullarındaki müzik uygulamaları hakkında durum saptaması gerçekleştirmek bakımından yararlı olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın verileri, bu alanda yapılan araştırmalar incelenerek ve Türkiye’de Montessori anaokullarında çalışmakta olan eğitimcilere uygulanan anket sonuçlarına göre elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Montessori yöntemiyle eğitim veren anaokullarının %67’sinin “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na” bağlı olduğu, %72’sinin “günlük programlarında müzik dersine yer verdiği”, %67’sinde müzik derslerinin “müzik öğretmeni” tarafından gerçekleştirildiği ve okulların %89’unda “Montessori müzik materyallerinin” bulunduğu sonucuna varılmıştır. Müzik materyallerinin kullanımına yönelik yapılan araştırmada ise, anaokullarının %17’sinde Montessori müzik materyallerinin “hepsinin”, %22’sinde “bir” ve %50 ‘ sinin ise “birkaç” müzik materyaline sahip olduğu, %11’inde de “hiçbir” Montessori müzik materyalinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Anaokullarının %78’ inde Montessori müzik materyalleri dışında “vurmalı çalgıların” kullanıldığı tespit edilmiştir. / Montessori is an approach that helps children gain new information via sensorial experiences. Music education with the Montessori method aims to develop musical tastes of children in preschool period. The main purpose in Montessori approach is to guide children to reach their musical potential in their musical environment. Montessori method is of common use in many countries. This method started to become more common in our country in recent years and it covers learning areas. However, it is known that Montessori method has an important place in art education especially with children between ages 3-6 in their sensory period. The studies done abroad show that Montessori method has an important place in music education. This research is done to detect the music applications of Montessori in Montessori preschools in Turkey. Towards this purpose, this study is expected to be beneficial for analyzing the studies on music education with Montessori method and detecting the music applications in Montessori preschools in Turkey. The data of this study was obtained via analyzing the studies in this field and by conducting a survey with the instructors working in Montessori preschools in Turkey. According to the results of this study, among the Montessori preschools, 67% is connected to the Ministry of Family and Social Services, 72% has music courses in their daily curriculum, 67% has music courses conducted by a music instructor and 89% has Montessori music materials. Based on the results of the research done about the usage of the musical materials, it has been found that among the preschools, 17% have all the Montessori music materials, 22% have one music material, 50% have a few music materials and 11% do not possess any of the Montessori music materials. It was seen that 78% of the preschools make use of percussion instruments besides the Montessori music materials.

Language: Turkish

ISSN: 1304-8880

Article

✓ Peer Reviewed

L’educazione morale e religiosa nell’opera di Maria Montessori: Alcuni studi del Laboratorio Montessori di Roma [Moral and religious education in the work of Maria Montessori: Some studies of the Montessori Laboratory in Rome]

Available from: Università di Macerata

Publication: History of Education and Children's Literature (HECL), vol. 6, no. 2

Pages: 159-168

Europe, Italy, Moral education, Religious education, Southern Europe

See More

Abstract/Notes: L’articolo illustra il programma di ricerche del Laboratorio Montessori di Roma, un’as- sociazione che raccoglie ricercatori di varia provenienza impegnati nello studio della storia del metodo Montessori. Particolare attenzione è rivolta a due tematiche: da una parte, la formazione del carattere, che è stata oggetto di approfondite ricerche negli ultimi vent’anni (si vedano le ricerche di Angeline Stoll Lillard); e, dall’altra, l’educazione religiosa – temati- ca alla quale la Montessori si dedicò profondamente, mantenendo fino alla fine la radicata convinzione che il proprio metodo potesse essere utile all’insegnamento religioso e della religione cattolica in particolare. [This paper presents the research program of the Laboratory Montessori in Rome. The Laboratory is an association which brings together scholars from various countries to carry out research projects on the history of the Montessori movement. In 2011, the association has explored character education according to the Montessori method and special attention will be devoted to religious education. The character education has been studied with par- ticular attention in the last twenty years, and some research (for example, those of Angeline Stoll Lillard) have demonstrated the validity of the Montessori method. Religious education has been the subject of much discussion since Montessori had intense relationships with other cultures and religious figures from around the world. The author argues that Montes- sori devoted himself to Catholic education; she was linked to this confession until the end of his work and his life.]

Language: Italian

ISSN: 1971-1093, 1971-1131

Article

The Montessori Erdkinder: Three Abstracts [Montessori de Terra Linda, San Rafael, CA; Hershey Montessori School, Concord Township, OH; Lake Country School, Minneapolis, MN]

Publication: NAMTA Journal, vol. 18, no. 1

Pages: 172–182

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Abstract/Notes: Describes three projects: (1) the Laufenburg Ranch Project, a historical organic farm and agricultural and environmental education center; (2) the Hershey Montessori School's efforts to teach adolescents about the earth; and (3) the Lake Country School, which developed a farm campus and nature center as an integral part of its educational program.

Language: English

ISSN: 1522-9734

Article

Montessori Headlines [Little Flower Montessori Schools, New York; Dutch Princess Maria Christina, teacher at Caedmon's Montessori School, New York]

Publication: AMS News, vol. 6, no. 1

Pages: 3

See More

Language: English

ISSN: 0065-9444

Article

Das "Beispiel Montessori": eine Art case-study über Rezeption und Entwicklung der Montessori-Pädagogik im faschistischen Italien [The "Example of Montessori": a kind of case study about the reception and development of Montessori pedagogy in fascist Italy]

Available from: Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) - e-Periodica

Publication: Zeitschrift für pädagogische Historiographie, vol. 7, no. 1

Pages: 11-20

Europe, Fascism, Italy, Montessori method of education, Southern Europe

See More

Language: German

DOI: 10.5169/seals-901872

ISSN: 1424-845X

Article

Maria Montessori, die Begründerin der Montessori-Methode : zum 25jährigen Jubiläum der Montessori-Bewegung in der Schweiz

Available from: Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) - e-Periodica

Publication: Schweizerische Lehrerinnen-Zeitung, vol. 37, no. 20

Pages: 349-350

Montessori method of education, Switzerland

See More

Language: German

DOI: 10.5169/seals-312786

Advanced Search