Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

756 results

Book

Montessoris pedagogiska imperium: Kulturkritik och politik i mellankrigstidens Montessorirörelse [Montessori's educational empire: Cultural criticism and politics in the Montessori movement of the interwar period]

Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - History

See More

Abstract/Notes: Under 1900-talets första decennier vann den italienska läkaren Maria Montessori berömmelse som pedagogisk förnyare. Den frihetliga andan och mönstergilla disciplinen i hennes förskolor och skolor slog omvärlden med häpnad. Men Montessori skulle inte bara lansera en ny pedagogik. Under mellankrigstiden, när hennes metod fick stort genomslag internationellt, påtog hon sig rollen som kulturkritisk rörelseledare. Med paroller om barnets frigörelse och samhällets rekonstruktion värvade rörelsen många entusiastiska anhängare. I dåtida press talades det om montessorism i liknande ordalag som man talade om feminism, freudianism och marxism. Förväntningarna på vad montessorismen skulle kunna åstadkomma också utanför skolportarna var höga. I Montessoris pedagogiska imperium belyser Christine Quarfood, utifrån ett omfattande historiskt källmaterial, Montessorirörelsen som kulturkritisk och opinionsbildande strömning. Boken lyfter fram det mångfasetterade i rörelsens budskap, utöver den psykopedagogiska tematiken också den politiskt och socialt laddade problematik kring makt- och auktoritetsfrågor, krig och fred som adresseras i rörelsens skrifter. Huvudfokus ligger på mottagandet i de länder där rörelsen fick störst genomslag, USA vid tiden kring första världskriget, England under 1920-talet, samt Mussolinis Italien, där Montessorirörelsen fick fascistregimens stöd från 1926 till 1934. / During the first decades of the 20th century, the Italian physician Maria Montessori gained fame as an educational innovator. The liberal spirit and exemplary discipline of her preschools and schools amazed the outside world. But Montessori would not just launch a new pedagogy. During the interwar period, when her method had a major impact internationally, she took on the role of culturally critical movement leader. With slogans about the child's liberation and the reconstruction of society, the movement recruited many enthusiastic supporters. In the press of that time, Montessori was spoken of in similar terms as feminism, Freudianism, and Marxism. Expectations of what Montessori could achieve outside the school gates were high. In Montessori's educational empire, Christine Quarfood, based on extensive historical source material, highlights the Montessori movement as a culturally critical and opinion-forming current. The book highlights the multifaceted in the movement's message, in addition to the psychopedagogical theme also the politically and socially charged issues around power and authority issues, war and peace that are addressed in the movement's writings. The main focus is on reception in the countries where the movement had the greatest impact, the United States during the First World War, England in the 1920s, and Mussolini's Italy, where the Montessori movement received the support of the fascist regime from 1926 to 1934.

Language: Swedish

Published: Göteborg, Sweden: Daidalos, 2017

ISBN: 978-91-7173-512-6

Article

Circletime [Movement activities]

Publication: The National Montessori Reporter

Pages: 15

See More

Language: English

Article

Visually Guided Movement Enriches Intellectual Skills

Publication: The National Montessori Reporter

Pages: 3–5

See More

Language: English

Article

Circletime [Movement poems]

Publication: The National Montessori Reporter

Pages: 10

See More

Language: English

Article

Creative Movement as Teaching Tool for the Curriculum

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 9, no. 4

Pages: 12–13

See More

Language: English

Article

The Montessori Movement in Ireland

Publication: The Call of Education / L'Appel de l'Éducation / La chiamata dell'Educazione: Psycho-pedagogical Journal (International Organ of the Montessori Movement), vol. 2, no. 1

Pages: 65

Europe, Ireland, Northern Europe

See More

Language: English

Archival Material Or Collection

Box 9, Folder 22 - Manuscripts, ca. 1921-ca.1966 - "Note on the Historical Development of the Montessori Movement"

Available from: Seattle University

Edwin Mortimer Standing - Biographic sources, Edwin Mortimer Standing - Writings, Montessori method of education - History, Montessori movement

See More

Language: English

Archive: Seattle University, Lemieux Library and McGoldrick Learning Commons, Special Collections

Article

The Montessori Movement in Bulgaria

Publication: The Call of Education / L'Appel de l'Éducation / La chiamata dell'Educazione: Psycho-pedagogical Journal (International Organ of the Montessori Movement), vol. 2, no. 1

Pages: 68-69

Bulgaria, Eastern Europe, Europe

See More

Language: English

Article

International News of the Movement and Items of Interest

Publication: The Call of Education / L'Appel de l'Éducation / La chiamata dell'Educazione: Psycho-pedagogical Journal (International Organ of the Montessori Movement), vol. 1, no. 1

Pages: 66-67

Montessori movement

See More

Language: English

Article

The Montessori Movement in Holland

Publication: The Call of Education / L'Appel de l'Éducation / La chiamata dell'Educazione: Psycho-pedagogical Journal (International Organ of the Montessori Movement), vol. 1, no. 2

Pages: 157-161

Europe, Holland, Netherlands, Western Europe

See More

Language: English

Advanced Search