Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

801 results

Article

✓ Peer Reviewed

The Comparison of the Intuitive Mathematic Skills of Preschool Children Who Take Education According to Ministry of National Education Preschool Education Program and Montessori Approach

Available from: IISTE - International Knowledge Sharing Platform

Publication: International Journal of Scientific and Technological Research, vol. 6, no. 6

Pages: 167

Asia, Comparative education, Mathematics education, Middle East, Montessori method of education, Preschool children, Preschool education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: This study analyzed intuitive mathematics abilities of preschool children and to ascertain whether there was a difference between children who were educated according to the Ministry of National Education (MoNE) preschool education program and the Montessori approach. It was also examined whether the intuitive mathematics abilities of the children who were educated according to the MoNE program and Montessori approach showed a significant difference according to variables of gender, duration of pre-school education, and educational levels of parents. The study sample of the study consisted of 121 children (56 girls, 65 boys) aged between 60-72 months. The data was collected via “Personal Information Form” and “Intuitive Mathematics Ability Scale” developed by Güven (2001). Intuitive mathematical abilities of children who were educated according to the Montessori program were more developed compared to those of children educated according to MoNE program. There was no significant difference in intuitive mathematical abilities according to duration of preschool education, education levels of parents. As a result of the study, a significant difference was observed in the intuitive math abilities of the children trained according to the MoNE program in favor of the girls, whereas no significant difference was observed trained according to the Montessori approach. The results are discussed in light of the relevant literature.

Language: Turkish

DOI: 10.7176/JSTR/6-06-12

ISSN: 2422-8702

Article

Kritisches zum Montessori-System [Critiques of the Montessori System]

Publication: Zeitschrift für Behandlung Anormaler, vol. 53

Pages: 149-156

Montessori method of education

See More

Language: German

Doctoral Dissertation

Das System nach Maria Montessori im Vergleich zur normalen Lern-und Förderungsschule [The Maria Montessori system in comparison to the normal learning and support school]

See More

Language: German

Published: Düsseldorf, Germany, 1965

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Yaklaşımı Temelli STEM Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Fene ve Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarına Etkisi / The Effects of Montessori Approach Based STEM Activities on Pre-service Teachers' Attitudes Towards Science and Science Teaching

Available from: DergiPark Akademik

Publication: OPUS International Journal of Society Researches, vol. 17, no. 35

Pages: 1895-1924

Asia, Middle East, Montessori method of education, STEM education, Science - Study and teaching, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In this study, it was aimed to determine the effect of STEM activities prepared on the basis of the Montessori education approach philosophy on pre-school teacher candidates' attitudes towards science and science teaching. Mixed method was used in the study. The sample group consists of 50 pre-school teacher candidates in total. In the study, a single group pre-test post-test pattern was created to collect quantitative data. The study lasted 14 weeks in total. In the study, "Science Attitude Scale" and "Science Attitude Scale" were used as quantitative data collection tools. In order to collect the qualitative data of the study, the "semi-structured interview form" prepared by the researcher based on the items of the scales used in quantitative terms was used. The quantitative data obtained in the study were analyzed using the statistical (paired sample t test) method, and the qualitative data were analyzed by content analysis. In the results of working; It has been determined that STEM activities based on Montessori approach have a positive effect on pre-school teacher candidates' attitudes towards science and science teaching. The results obtained from the qualitative data showed that there were positive improvements in teacher candidates' attitudes towards science and science teaching and the quantitative results were of high quality.

Language: Turkish

DOI: 10.26466/opus.831879

ISSN: 2528-9527

Master's Thesis

Fen eğitiminde okulöncesine yönelik yaklaşımlardan STEM ve Montessori yöntemlerinin öğretmen görüşleri doğrultusunda karşılaştırılması / A Comparative of the Student's Views of STEM and Montessori Methods in the Relationship Between the School in the Educational Science

Available from: Kastamonu University (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education, STEM education, Science - Study and teaching, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimi ve istenilen düzeyde ilerleme kaydedilmesi, devam ettikleri okullarda almış oldukları eğitim hizmetinin niteliği ile yakından ilişkilidir. Çocukların, diğer yetişkinler gibi yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilmeleri için günlük yaşamdaki bazı davranışları öğrenmeleri gerekir. Yetişkin bireyler bilinçli bir şekilde, kararlı ve istekli kararlar vererek öğrenirler. Çocukların gelişimlerinde sağlam temeller oluşturmak için etkili öğretim yaklaşımı seçiminin, fiziksel ortam seçiminin, materyallerle öğretimin önemli bir yeri ve eğitici bir etkisi vardır. Montessori ile Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) eğitim yaklaşımlarının okul öncesi eğitim programında ne derece uygulanabileceğini, benzer ve farklı yönlerini öğretmen görüşleri ile belirlemektir. Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Batman ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ki bağımsız anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar bünyesinde yer alan ana sınıflarında eğitim öğretim veren 14 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma nitel desenlenmiş olup, veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, “içerik analizi” yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, okul öncesi öğretmenleri, Montessori eğitim yöntemini bilmekte ancak STEM eğitim yaklaşımından ilk defa bu araştırma sayesinde haberdar olmuşlardır. Her iki yöntem için de ortaya çıkan en önemli eksiklikler; çocuklar için önceden hazırlanmış bir çevrenin olmayışı buna bağlı olarak kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü imkanının bulunmayışı aynı zamanda okulun fiziki yapısının da çocukların gelişimini engellediği ifade edilmiştir. Çocukların bireysel ilgi ve eğilimlerine göre bağımsız olarak seçip çalışabilecekleri materyallerin bulunmayışı nitelikli eğitim almaları önündeki engellerdir. Genel bir değerlendirme yapıldığında v öğretmenlerin araştırmaya ilgi gösterdiği ve yeni yaklaşımlarla ilgili fikirlerinin olumlu yönde değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. / The development of the children in the pre-school period and progress at the desired level are closely related to the quality of the education they have received in the schools they attend. Children, like other adults, need to learn some behaviors in everyday life so that they can survive independently. Adult individuals learn consciously by making resolute and willing decisions. The choice of effective teaching approach, the choice of physical environment, an important place to teach materials, and educational effects are important for building solid foundations in children's development. Montessori teaches the extent to which science, technology, engineering and mathematics (STEM) curricula can be applied in pre-school education programs. The working group constitutes 14 pre-school teachers who provide education in independent kindergartens within the Ministry of National Education in the province of Batman in 2016-2017 educational year and primary classes in primary and secondary schools. The research was qualitatively designed. The semi-structured interview technique was used as the data collection method and "content analysis" was performed. According to the findings, pre-school teachers know Montessori education method but they became aware of STEM education approach for the first time thanks to this research. The most important shortcomings of both methods are; it is stated that the absence of a pre-prepared environment for children, the possibility of freedom and activity in such a way that it can develop itself and at the same time the physical structure of the school prevents the development of children. The lack of materials that children can choose and work independently of their individual interests and tendencies are a barrier to qualified education. When a general evaluation is made, it has been reached that the teachers have shown interest in the research and their ideas about the new approaches changed positively.

Language: Turkish

Published: Kastamonu, Turkey, 2018

Article

Samodzielność dzieci jako system wychowawczy. (Według metody dr p. Montessori) [Children's independence as an educational system. (According to Dr. Montessori's method)]

Available from: Digital Library of Wielkopolska

Publication: Hygiena Życia Codziennego, vol. 1, no. 1

Pages: 7-8

See More

Abstract/Notes: Includes photos of Montessori classrooms with children at work.

Language: Polish

Book

System wychowawczy Dr Marji Montessori [The Educational System of Dr. Maria Montessori]

Available from: Podlaska Biblioteka Cyfrowa

See More

Language: Polish

Published: Warsaw, Poland: Dom Książki Polskiej, 1931

Article

Aussprache über das System Montessori: veranstaltet von der Berufsvereinigung der Kindergärtnerinnen Österreichs am 21 Mai 1925 in Wien [Discussion about the Montessori system: organized by the professional association of kindergarten teachers in Austria on May 21, 1925 in Vienna]

Publication: Zeitschrift für das Kindergartenwesen, vol. 44, no. 1-2

Pages: 54-63

Austria, Europe, Western Europe

See More

Language: German

Article

Selbsttätige Erziehung: Montessori-System [Independent education: Montessori system]

Publication: Das Echo, vol. 42

Pages: 216

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: German

Article

Cisza i ruch: system wychowania M. Montessori [Silence and Movement: M. Montessori's Education System]

Publication: Tygodnik powszechny, no. 45

Movement education, Silence

See More

Language: Polish

ISSN: 0041-4808

Advanced Search