Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1545 results

Article

Spiel und Arbeit: Fröbel und Montessori [Play and work: Froebel and Montessori]

Publication: Kindergarten, vol. 62

Pages: 117-121

See More

Language: German

Article

United by Montessori [Meeting of UK Montessorians, Wimbledon, December, 1997, led by Montessori Education UK]

Publication: Montessori Education, vol. 8, no. 5

Pages: 4

See More

Language: English

ISSN: 1354-1498

Article

✓ Peer Reviewed

Özel Eği̇ti̇mde Montessori̇ Metodunun Kullanimi / Using the Montessori Method in Special Education

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Trakya University Journal of Social Science, vol. 22, no. 2

Pages: 869-884

Asia, Children with disabilities, Developmentally disabled children, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Special education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori, yirminci yüzyıl eğitimindeki en önemli figürlerden biri olarak kabul edilmektedir. Tıp eğitimi alan Montessori, araştırmaları sırasında engelli çocuklarla karşılaşarak çalışmalarında bu çocukların eğitimine ağırlık vermiştir. Uygun yaklaşımlarla engelli çocukların eğitilebileceğine inanan Montessori; Itart ve Seguin’in engelli çocuklarla yaptıkları çalışmaları inceleyerek kendi eğitim materyallerini geliştirmiştir. Materyallerin sunumlarına ve çocuklara sunulan eğitim ortamının engelli çocukların ihtiyaçlarına hitap etmesini, ilgilerini çekmesini ve onları motive etmesini temel alan Montessori geliştirdiği materyallerle engelli çocuklarla uygulamalar yapmış ve bu çocukların ihtiyaçları doğrultusunda materyallerinde değişiklikler yaparak sistematik bir şekilde çalışmıştır. Çalışmaları sonucunda engelli çocukların beklediğinin çok ötesine ilerleme kaydettiğini fark etmiştir. Kendi adını verdiği eğitim metodunu geliştiren Montessori dönemin şartları nedeniyle normal gelişim gösteren çocukların eğitimine yönelerek çalışmalarına devam etmiştir; fakat Montessori’nin ilk özel eğitimcilerde olduğu araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir. Montessori eğitim metodunun bireysel eğitim, çocukların kendi hızıyla ilerlemesi, duyu temelli materyaller kullanılması gibi temel ilkeleri özel eğitimin müfredatına girmiştir. Montessori eğitim metodu ülkemizde ve dünyada halen kullanılmaya devam edilmektedir. Metot ülkemizde normal gelişim gösteren çocukların eğitimlerinde kullanılırken, yurt dışında özel gereksinimli çocukların eğitimlerinde de kullanıldığı literatür incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, fiziksel engel, işitme ve görme bozuklukları, Montessori eğitim metodunun eğitimleri için kullanıldığı engel gruplarının içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmada Montessori eğitim metodu özel eğitim çerçevesinde ele alınmış, çeşitli engel gruplarında metodun kullanılabilirliği irdelenmiştir. Çalışmanın yerli literatürdeki bu açıklığı gidereceği ve yerli literatüre yeni bir bakış açısı kazandıracağı beklenmektedir. / Maria Montessori is recognized as one of the most significant figures of twentieth century education. Having received medical training, she met disabled children during her studies and focused on their education. Believing that disabled children might be educated through appropriate approaches, she developed her own educational materials by analysing Itart and Seguin’s studies on disabled children. Having focused on material presentation and an educational setting that addresses the needs of disabled children, attracts their attention and motivates them, Montessori practiced her materials with disabled children and worked systematically by modifying these materials according to their needs. She realized as a result of her studies that disabled children improved much beyond her expectations. Having developed the educational method which she gave her own name, Montessori turned the direction of her studies to education of normally developing children due to conditions of her time; however, the fact that she is one of the first special educators is recognized by researchers. Basic principles of Montessori education metod entered special education curriculum including individualized education, progress of children at their own pace and usage of sensory-based materials. Montessori education metod is still being used in our country and around the world. It is used in our country for education of normally developing children while literature review reveals that it is used abroad in education of children with special needs as well. Autism, attention deficit and hyperactivity disorder, learning challenges, physical disability, hearing disorders are among the disability groups for whose education Montessori Method is used. This study deals with Montessori education metod in the context of special education, analyzing its useability in various disability groups. The study is expected to fill the gap in domestic literature and provide it a new insight.

Language: Turkish

DOI: 10.26468/trakyasobed.627014

ISSN: 1305-7766

Article

Maria Montessori und die zeitgenössische Pädagogik: (bericht über den 11. Internationalen Montessori-Kongress in Rom)

Publication: Mitteilungen der deutschen Montessori-Gesellschaft e. V., vol. 5, no. 4

Pages: 1-2

Conferences, International Montessori Congress (11th, Rome, Italy, 26-28 September 1957)

See More

Language: German

Article

Montessori y el desarrollo de la autonomía [Montessori and the development of autonomy]

Publication: Revista Aula de Infantil, vol. 73, no. 73

Pages: 11-14

See More

Abstract/Notes: En este artículo se introduce el concepto de autonomía, uno de los pilares de la pedagogía Montessori, y se exponen algunos de los aspectos que intervienen en su desarrollo. El rol y la preparación del maestro, las características de los materiales educativos, así como la importancia del entorno aula son presentados y analizados en relación con el tema central del artículo.

Language: Spanish

ISSN: 1577-5615, 2014-4628

Article

✓ Peer Reviewed

Lösen Montessori-Schüler_innen Mathematikaufgaben besser als solche des traditionellen Schulsystems? [Do Montessori students solve math problems better than those in the traditional school system?]

Available from: Hogrefe

Publication: Lernen und Lernstörungen, vol. 10, no. 2

Pages: 115-115

See More

Language: German

DOI: 10.1024/2235-0977/a000335

ISSN: 2235-0977

Book

Montessori for Everyone? Adapting Montessori for the Regular Classroom

See More

Language: English

Published: [S.I.]: s.n.], 1978

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Eğitiminin 4-5 Yaş Çocuklarının Motor Beceri, Görsel Algı ve Bellek, El-Göz Koordinasyonu ile Küçük Kas Becerilerinin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi / Investigation of Montessori Education Method on the Development of Motor Skills, Visual Perception & Memory, Hand-Eye Coordination and Motor Skills of 4-5 Years-old Children

Available from: Turkish Studies - International Balkan University

Publication: Turkish Studies, vol. 11, no. 3

Pages: 2407-2426

See More

Abstract/Notes: 4-5 yaş grubu çocuklarının motor beceri, görsel algı ve bellek, el-göz koordinasyonu ile küçük kas becerilerini kazandırmada Montessori Eğitim Programının etkililiğinin değerlendirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Bu çalışmada, Bahçelievler Belediyesi Anaokulunda eğitim gören 4-5 yaş grubu çocuklara Montessori Eğitim Programı ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ile motor beceri, görsel algı ve bellek, el-göz koordinasyonu ile küçük kas becerileri kazandırılmaya çalışılmış ve hangi yöntemin daha etkili olduğu incelenmiştir. Araştırma betimsel tarama modelindedir. Araştırmaya, MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ile eğitim gören 4 yaş grubu 10 çocuk ve 5 yaş grubu 10 çocuk, toplam 20 çocuk iki grup olarak ve Montessori Eğitim Programı ile eğitim gören 4-5 yaş karma grubu 20 çocuk tek grup olmak üzere toplam 40 çocuk dahil edilmiştir. 12 hafta boyunca 20 çocuk 4 ve 5 yaş grubu ayrı iki grup MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ile diğer 20 çocuk ise 4 ve 5 yaş grubu karma bir grup Montessori Eğitim Programı ile eğitim almaya devam etmiştir. Araştırmanın ön test ve son test uygulamalarında, veri toplama aracı Gesell Gelişim Testi ve Denver II Gelişimsel Tarama Testi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, Mann Whitney - U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. Sonuçta, Montessori Eğitim Programı ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ile eğitim gören çocuklarının ön test başarıları arasında anlamlı düzeyde fark bulunmazken, son test başarıları arasında Montessori Eğitim Programı ile eğitim gören grup lehine anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmuştur. / Assessing the effectiveness of Montessori Education Program in bringing small muscle skills with 4-5 age group children’s motor skills, visual perception and memory, hand-eye coordination, constitutes the purpose of this study. In the study, small muscle skills with motor skill, visual perception and memory, hand-eye coordination were tried to be brought to 4-5 age group children who receive education in Nursery School of Bahçelievler Municipality with the help of Montessori Education Program and Preschool Education Program of the Ministry of Education and the aspect of the methods being more effective was researched. The design of the research is descriptive survey study. 10 children at the age of 4 and 10 children at the age of 5, 20 children as two groups in total, who receive education with Preschool Education Program of the Ministry of Education and mixed 20 children as a single group at the ages of 4-5, who receive education with Montessori Education Program, 40 children in general total were covered in the research. During 12 weeks, 20 children from 4 and 5 age groups continued to receive education with Preschool Education Program of the Ministry of Education as two separate groups, while other 20 children from 4 and 5 age groups continued to receive education with Montessori Education Program as a mixed group. In order to collect data, Gesell Developmental Test and Denver II Developmentel Screening Test were used. In the research, to analyze the data, Test of Mann Whitney – U and Wilcoxon Rank Sum Test for Independent Samples were used. As a result, while there were no significant differences between preliminary test achievements of the children receiving Montessori Education Program and Preschool Education Program of the Ministry of Education, a substantial difference was discovered between the final test achievements in favor of the group of Montessori Education Program.

Language: English, Turkish

DOI: 10.7827/TurkishStudies.9053

ISSN: 1308-2140

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori, The Montessori method [review]

Publication: Revue philosophique de Louvain, vol. 62

Pages: 536

Book reviews

See More

Language: French

ISSN: 0035-3841

Article

Identifying the Montessori "Brand": How Do You Know If You've Found an "Authentic" Montessori School?

Publication: Tomorrow's Child, vol. 15, no. 5

Pages: 24–25

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Advanced Search