Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1432 results

Book

Modell Montessori: Grundsätze und aktuelle Geltung der Montessori-Pädagogik

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation

See More

Language: German

Published: Freiburg im Breisgau, Germany: Herder, 1994

Edition: 7th revised ed.

ISBN: 3-451-23358-4 978-3-451-23358-6

Article

Erziehung und Freiheit (wie versuchen Rousseau, Tolstoi und Montessori das Problem zu lösen?) [Education and freedom (how do Rousseau, Tolstoy and Montessori try to solve the problem?)]

Available from: Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des DIPF (BBF)

Publication: Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung: Pädagogische Zeitung, vol. 53, no. 6

Pages: 75-77

Autonomy in children, Early childhood care and education, Early childhood education, Jean-Jacques Rousseau - Philosophy, Leo Tolstoy - Philosophy, Maria Montessori - Philosophy

See More

Language: German

ISSN: 0002-5836

Article

✓ Peer Reviewed

To What Extent Do Parents of Montessori-Educated Children “Do Montessori” at Home? Preliminary Findings and Future Directions

Available from: University of Kansas Libraries

Publication: Journal of Montessori Research, vol. 4, no. 1

Pages: 14-24

Americas, Montessori method of education, North America, Parent attitudes, United States of America

See More

Abstract/Notes: Few, if any, empirical studies have explicitly examined the home environments of Montessori-educated children, and specifically whether or not Montessori parents reinforce or undermine their children’s Montessori education at home. With a sample of 30 parents of Montessori-educated toddlers and preschoolers attending a private Montessori school in the Midwest, this cross-sectional study examined Montessori parents’ knowledge of Montessori methods and their parenting beliefs and behaviors at home. Results suggested that Montessori parents from the targeted school were knowledgeable about and valued Montessori methods, even though few had a Montessori education themselves. Parents in this sample varied in their parenting behaviors and choices at home, with some parents who intentionally reinforced Montessori principles and others whose behaviors were inconsistent with a Montessori approach. Findings from this preliminary study provide a first glimpse into the beliefs and behaviors of Montessori parents from which future studies can build upon. Montessori educators and administrators will benefit from future research involving Montessori parents, particularly for those who offer Montessori-based parent education sessions to the families they serve.

Language: English

DOI: 10.17161/jomr.v4i1.6737

ISSN: 2378-3923

Article

✓ Peer Reviewed

Kaksi pedagogista elämäntyötä: John Dewey e M. Montessori [The life work of two pedagogues: John Dewey and M. Montessori]

Publication: Kasvatus ja koulu (Jyväskylän Yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos) [Education and school (University of Jyväskylä. Institute of Educational Sciences)], no. 1

Pages: 1-13

See More

Language: Finnish

ISSN: 0783-1552

Article

Home Montessori Program in Limbo [National Institute for Montessori in the Home]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 8, no. 2

Pages: 30

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Shinpojiumu ippan-en de montessōri kyōiku ni manande kita mono -- keika naiyō kodomo no henka: Dai 2 shinpojisuto ippan-en de montessōri kyōiku ni manande kita mono / シンポジウム 一般園でモンテッソーリ教育に学んできたもの--経過・内容・子どもの変化: 第2シンポジスト 一般園でモンテッソーリ教育に学んできたもの / Symposium - What General Kindergartens have Learned from Montessori - Process, Content, Changing Children: 2nd Speaker, What I Learned at a General Kindergarten about Montessori

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 35

Pages: 16-19

Asia, East Asia, Japan

See More

Abstract/Notes: This is an article from Montessori Education, a Japanese language periodical published by the Japan Association Montessori.

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

Secondary Montessori Education in the Netherlands, Montessori Lyceum Amsterdam 1930

Publication: Communications: Journal of the Association Montessori Internationale (2009-2012), vol. 2011, no. 1-2

Pages: 156–161

Europe, Holland, Montessori Lyceum Amsterdam (Netherlands), Netherlands, Western Europe

See More

Abstract/Notes: The Montessori Lyceum of Amsterdam (MLA) is the oldest Montessori secondary school in the world. Although Maria Montessori had obviously started thinking about adolescent education long before its establishment in 1930, no other organization, or association of parents, had taken concrete steps towards the realization of an adolescent environment along Montessori principles. This account offers some interesting historical insights in how the Dutch communicated with Dr Montessori on the establishment of such a school.

Language: English

ISSN: 1877-539X

Bachelor's Thesis

Lapsen oman toiminnan ohjauksen tukeminen: Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa [Supporting the child's own activity control: Montessori daycare center Aurinkoleijona]

Available from: Theseus (Finland)

Europe, Finland, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori schools, Nordic countries, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: The purpose of this qualitative thesis was to find out whether Montessori pedagogy based Montessori day care center Aurinkoleijona supports the self-management of the child, and what kind of experiences the parents of children have in the subject area. The thesis is a case study, and in the theoretical part it raises the documents guiding the early childhood education as well as the history of Finnish early childhood education, and the alternative pedagogics. Further, the thesis immerses Montessori pedagogy and the development of self-regulation and self-management of the child. At present, children's learning and learning difficulties are topical themes. Finland has been in the elite of the Programme for International Student Assessment (PISA) for many years, but recently the results have weakened. Learning difficulties are influenced by many factors, but one factor that can be considered is the difficulties that are faced in self-management. In order for a child to have a good start in the development of self-management, attention should be paid to supporting it in early childhood education. With Finnish early childhood education being high quality, it provides a good foundation for the overall development of each child, including self-management. The thesis deals with the development of practical early childhood education in the Montessori day care center Aurinkoleijona by exploring potential development targets for supporting the child's self-management. The research questions are: "How does the Montessori pedagogy support the child’s self-management?" and "What kind of experiences do parents have with their child’s or children’s self-management?". Research methods were observation and a questionnaire for the parents of the child. Material was analyzed by utilizing content analysis. The results show that the operational environment of the Montessori day care center Aurinkoleijona has been created in a way that it supports the self-management of the child by many means. Versatile functions, calmness of the atmosphere, furniture that are in the child’s level, and the role of adults in the environment enable a good basis for supporting the self-management of the child. Parents’ experiences of day care center were positive. Children in the day care center are growing up to be independent, and self-directed future schoolchildren, who take others into consideration. / Tämän laadullisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, tukeeko montessoripedagogiikkaan pohjautuva Montessori-päiväkoti Aurinkoleijona lapsen oman toiminnan ohjausta sekä minkälaisia kokemuksia lasten vanhemmilla on tästä ohjauksesta. Opinnäytetyö on tapaustutkimus, jonka teoriaosiossa nostetaan esille varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen lisäksi suomalaisen varhaiskasvatuksen historiaa sekä vaihtoehto pedagogiikoita. Työssä syvennytään lisäksi tarkemmin Montessoripedagogiikkaan sekä lapsen itsesäätelyn ja oman toiminnan ohjauksen kehittymiseen. Tänä päivänä lasten oppiminen ja oppimisvaikeudet ovat ajankohtainen puheenaihe. Suomi on loistanut PISA-tutkimuksen kärjessä monia vuosia, mutta viime vuosina tulokset ovat heikentyneet. Oppimisvaikeuksien taustalla vaikuttavat monet tekijät, mutta yhtenä tekijänä voidaan pitää vaikeuksia oman toiminnan ohjauksessa. Jotta lapsi saa hyvän alun oman toiminnan ohjauksen kehittymiseen, on varhaiskasvatuksessa kiinnitettävä huomiota sen tukemiseen. Suomalaisen varhaiskasvatuksen ollessa laadukasta, se mahdollistaa hyvän pohjan jokaisen lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle, sisältäen myös oman toiminnan ohjauksen. Opinnäytetyö kiinnittyy käytännön varhaiskasvatustyön kehittämiseen Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa tutkimalla mahdollisia kehittämiskohteita lapsen oman toiminnan ohjauksen tukemisen osalta. Tutkimuskysymykset ovat: ”Millä tavoin Montessori-pedagogiikka tukee lapsen oman toiminnan ohjausta?” sekä ”Minkälaisia kokemuksia vanhemmilla on lapsensa/lastensa oman toiminnan ohjauksesta?”. Tutkimusaineiston keruumenetelminä käytettiin havainnointia ja lapsen vanhemmille suunnattua kyselylomaketta. Aineisto analysointiin sisällönanalyysia hyödyntämällä. Tutkimustulokset osoittavat, että Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonan toimintaympäristö on luotu niin, että se tukee lapsen oman toiminnan ohjausta monin keinoin. Monipuoliset toiminnot, ilmapiirin rauhallisuus, kalusteiden lapsentasoisuus ja aikuisten rooli ympäristössä mahdollistavat hyvän pohjan lapsen oman toiminnan ohjauksen tukemiselle. Lasten vanhempien kokemukset päiväkodista olivat positiivisia. Lapsista kasvaa päiväkodissa itsenäisiä, omaohjautuvia ja toiset huomioon ottavia tulevia koululaisia.

Language: Finnish

Published: Turku, Finland, 2017

Article

El Método Montessori y la Educación Moderna [Montessori Method and Modern Education]

Publication: Revista de Pedagogía, vol. 1, no. 6

Pages: 201-204

Maria Montessori - Writings, Montessori method of education

See More

Language: Spanish

Article

Montessori u Nastavi [Montessori in Lessons]

Available from: Hrčak - Portal of Croatian scientific and professional journals

Publication: Varaždinski učitelj: digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje, vol. 5, no. 9

Pages: 207-212

Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: Integracijom elemenata Montessori pedagogije u javne škole učenici razvijaju samostalnost i odgovornost te mnoge druge vještine. Već nekoliko godina u nastavu uključujemo elemente Montessori pedagogije koristeći se Montessori materijalima kao dopunom procesa učenja. U ovom radu predstavit ću usvajanje osnovnih matematičkih pojmova pomoću koncepta Montessori pedagogije. [By integrating elements of Montessori pedagogy into public schools, students develop independence and responsibility and many other skills. For several years now, we have included elements of Montessori pedagogy in our classes, using Montessori materials as a supplement to the learning process. In this paper, I will present the acquisition of basic mathematical concepts using the concept of Montessori pedagogy.]

Language: Croatian

ISSN: 2623-7237

Advanced Search