Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1499 results

Article

Montessori에 關 硏究 [Montessori: A Case Study]

Available from: RISS

Publication: 家政 學會誌 [Journal of Family Policy], vol. 7, no. 1

Pages: 105-113

See More

Language: Korean

Article

Colegio Montessori-Palau de Girona: Educación primaria - la educación cósmica [Colegio Montessori-Palau de Girona: Primary Education - Cosmic Education]

Publication: Cuadernos de Pedagogía, no. 455

Pages: 23-24

Cosmic education, Europe, Southern Europe, Spain

See More

Language: Spanish

ISSN: 0210-0630

Book

Bildnerisches Gestalten nach Maria Montessori [Artistic Design According to Maria Montessori]

Design, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Die hier ermöglichten Schaffensprozesse kombiniert mit dem kindlichen kreativen Potenzial sind die Basis für künstlerisch aktive Kinder. Bildnerisches Gestalten als wichtige kindliche Ausdrucksform, Unterstützung der feinmotorischen Koordination, Wecken von Experimentierfreude und Entdecken des eigenen Gefühls für Ästhetik sind Notwendigkeiten für die Kreativität. [The creative processes made possible here combined with the child's creative potential are the basis for artistically active children. Artistic design as an important form of expression for children, support for fine motor coordination, arousing the willingness to experiment and discovering one's own feeling for aesthetics are necessities for creativity.]

Language: German

Published: Freiburg im Breisgau, Germany: Herder, 2018

Edition: 1st ed.

ISBN: 978-3-451-37828-7

Series: Montessori-Praxis (Herder)

Book

Studio su Maria Montessori: Maria Montessori vista da un salernitano

See More

Language: Italian

Published: Salerno, Italy: Grafica Jannone, 1978

Article

✓ Peer Reviewed

Proving Montessori: Identity and Dilemmas in a Montessori Teacher’s Lived Experience

Available from: University of Kansas Libraries

Publication: Journal of Montessori Research, vol. 2, no. 2

Pages: 35-48

Americas, Montessori method of education - Evaluation, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: This phenomenological case study was conducted to better understand the experience of a Montessori teacher in a leadership role. A veteran Montessori teacher, newly hired by an established Montessori preschool, was interviewed over the course of her first year in the position. A critical discourse analysis revealed multiple social identities that contributed to her desire, and ability, to be what she felt was an authentic Montessori educator. While some of these discourses and social identities aligned, some did not, creating ideational dilemmas that affected her work, relationships, and personal identity. The findings suggest that current Montessori discourse excludes important characteristics of the teacher-lived experience. Acknowledging and discussing the social challenges Montessori teachers face is a necessary addition to teacher preparation, teacher support systems, and Montessori leadership decisions.

Language: English

DOI: 10.17161/jomr.v2i2.5067

ISSN: 2378-3923

Article

✓ Peer Reviewed

(Nie)świadoma decyzja, czyli o motywach wyboru przedszkola Montessori / (Un)Conscious Decision – that is about the Motives for Choosing a Montessori Kindergarten

Available from: Lubelski Rocznik Pedagogiczny

Publication: Lubelski Rocznik Pedagogiczny / Lublin Pedagogical Yearbook, vol. 37, no. 1

Pages: 75-94

Early childhood care and education, Early childhood education, Eastern Europe, Europe, Montessori method of education, Poland, Preschool education, School choice

See More

Abstract/Notes: Dynamic changes taking place in the contemporary social reality pose new challenges for Polish schools. The necessity to depart from a deep-rooted educational tradition and a school model which does not suit the current conditions prompts the search for alternative solutions. Consequently, for several years there has been an increase in interest in various educational offers, and education in line with the assumptions of Maria Montessori’s pedagogical concept has an important place among them. The educational process realized in Montessori institutions based on the child’s activity, subjective treatment of the pupil, respect for his individual needs, abilities and interests, support for his versatile development become a catalyst for self-development, self-education and self-training, which are so much expected from the contemporary generation of students. However, the growing popularity of Montessori institutions raises the question of how much their choice is the result of parents’ rational decision and real conviction about the value of the Montessori education system. The analysis of the empirical material gathered for this study revealed the surveyed parents’ motives for selecting a kindergarten facility for their child, as well as their expectations and opinions about education in the kindergarten working on the basis of Maria Montessori pedagogy. / Dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnej rzeczywistości społecznej stawiają nowe wyzwania przed polskim szkolnictwem. Konieczność odejścia od głęboko zakorzenionej tradycji edukacyjnej i niedostosowanego do obecnych warunków modelu szkoły skłania do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. W związku z tym od kilkunastu lat obserwuje się wzrost zainteresowania różnorodnymi ofertami edukacyjnymi, wśród których ważne miejsce zajmuje kształcenie zgodne z założeniami koncepcji pedagogicznej Marii Montessori.Oparcie realizowanego w placówkach montessoriańskich procesu edukacyjnego na aktywności dziecka, podmiotowe traktowanie wychowanka, respektowanie jego indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań, wspieranie jego wszechstronnego rozwoju staje się katalizatorem samorozwoju, samokształcenia i samowychowania, których tak bardzo oczekuje się od współczesnego pokolenia uczniów. Rosnąca popularność placówek montessoriańskich skłania jednak do postawienia pytania, na ile ich wybór jest efektem racjonalnej decyzji rodziców i faktycznego przekonania o wartości systemu pedagogicznego Montessori. Analiza materiału empirycznego zgromadzonego na potrzeby niniejszego opracowania ujawniła motywy, jakimi kierowali się badani rodzice, dokonując wyboru placówki przedszkolnej dla swojego dziecka, a także ich oczekiwania i opinie na temat edukacji realizowanej w przedszkolach wykorzystujących pedagogikę Marii Montessori.

Language: Polish

DOI: 10.17951/lrp.2018.37.1.75-94

ISSN: 0137-6136

Article

Home Montessori Program in Limbo [National Institute for Montessori in the Home]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 8, no. 2

Pages: 30

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

ERO and Montessori: How Can We Reconcile Montessori Practices with the Need to Evaluate Children's Progress in Ways the Ministry of Education Will Accept?

Publication: Montessori NewZ, vol. 6

Pages: 1–2

See More

Language: English

Undergraduate Thesis

Specifika řízení Montessori škol / Specifics of Montessori School Management

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Bakalářská práce Specifika řízení montessori škol se zaměřuje na rozdíly v řízení montessori škol a škol bez montessori vzdělávacího programu. Teoretická část je na základě odborné literatury zaměřena řízení školy, ředitele školy a na kompetence, které ředitelé mají. Dále je zde popisován kompetenční model ředitele. Třetí kapitola charakterizuje řízení pedagogického procesu. Konkretizuje, jak získávat a udržet žáky. V kapitole řízení lidských zdrojů je popisováno přijímání, rozvoj, hodnocení pracovníků a hospitace. Další část se týká alternativního vzdělávání se zaměřením na osobnost Marie Montessori a na specifika tohoto pedagogického směru. Praktická část se zabývá metodikou sběru dat a popisuje výsledky dotazníkového šetření. Cílem práce je zjistit rozdíly v řízení montessori škol a škol bez montessori vzdělávacího programu. Tohoto cíle je dosaženo zhodnocením výsledků z dotazníkového šetření. / The bachelor's thesis Specifics of Montessori School Management focuses on the differences in the management of montessori schools and schools without a montessori educational program. Based on the literature, the theoretical part focuses on the management of the school, the school principal and the competencies that the principals have. Furthermore, the competence model of the director is described here. The third chapter characterizes the management of the pedagogical process. It specifies how to acquire and retain students. The chapter on human resources management describes recruitment, development, evaluation of employees and supervision. The next part concerns alternative education with a focus on the personality of Maria Montessori and the specifics of this pedagogical direction. The practical part deals with the methodology of data collection and describes the results of the questionnaire survey. The aim of the work is to find out the differences in the management of montessori schools and schools without a montessori educational program. This goal is achieved by evaluating the results of the questionnaire survey.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2022

Article

En un aula Montessori [In a Montessori Classroom]

Publication: Cuadernos de Pedagogía, no. 96

Pages: 39-43

See More

Language: Spanish

ISSN: 0210-0630

Advanced Search