Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1597 results

Article

Drama as Education

Publication: AMI Journal (2013-), vol. 2014-2015

See More

Abstract/Notes: The writing of Dorothy Heathcote, a creative drama teacher, comes very close to Montessori’s ideas about interpretive reading.

Language: English

ISSN: 2215-1249, 2772-7319

Book

Philosophical Analysis and Education

See More

Abstract/Notes: When originally published in 1965 this book reflected some of the new thinking among philosophers regarding the role of the discipline in its investigation of

Language: English

Published: New York, New York: Routledge, 1968

Edition: 2nd ed.

Series: International Library of the Philosophy of Education , 1

Presentation

Teacher education programs: What's working, what's not?

See More

Language: English

Presented: [S.I.]: , 2011

Article

Auto-Education

Available from: Internet Archive

Publication: New Era, vol. 7, no. 26

Pages: 86

England, Europe, Northern Europe, United Kingdom

See More

Language: English

ISSN: 0028-5048

Master's Thesis (Unpublished)

Montessori Education: Philosophical Perspective Study

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: English

Published: Milwaukee, Wisconsin, 1993

Article

Montessori vs. Traditional Education: Methodologies in Contrast

Publication: Tomorrow's Child, vol. 11, no. 3

Pages: 5–9

Americas, Comparative education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., North America, Public Montessori, United States of America

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

✓ Peer Reviewed

W poszukiwaniu modelu edukacji matematycznej. W stronę pedagogiki Marii Montessori / Searching for a Model of Mathematical Education: Towards Maria Montessori’s Pedagogy

Available from: Jesuit University Ignatianum in Krakow

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 13, no. 1 (whole no. 47)

Pages: 163-181

Mathematics education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Mathematics is a school subject which causes students the greatest problems, sometimes throughout their entire school experience. Unsatisfactory learning outcomes in mathematics have been observed worldwide for a number of years, and the lack of or poor mathematical skills make it impossible for many students to cope with the ever increasing demands of modern life. In view of this alarming situation, constant attempts are being made to modify and reform mathemati­cs education curricula in order to improve their effectiveness. The present study explores the difficulties faced by students in learning mathematics. Attention is given to the types and effects of failures in mathematics education. In the context of these problems, the Montessori method is recommended as an alternative. The main assumptions of the Montessori pedagogy are presented, with a special emphasis on the development material. The greatest prominence is given to sensory and mathematical materials, providing their brief characterization and pointing to their high educational effectiveness. In order to bring the characteristics of Montessori’s organizational forms closer (forms of students’ work) the three-stage-lesson is presented. The lesson involves presenting the names connected with the typical developmental Montessori method with the use of Golden Bead Material. The concluding section highlights the didactic effectiveness of Montessori pedagogy in the domain of mathematics education. It is stressed that students who have been educated in Montessori schools work eagerly with mathematical materials and independently. They achieve educational success, acquire new skills and see that mathe­matics can be easy and pleasant to learn. / Matematyka jest przedmiotem, który sprawia uczniom najwięcej problemów nieraz przez całe życie szkolne. Od lat obserwuje się na całym świecie niezadawalające wyniki nauczania tego przedmiotu, a brak lub zbyt niski poziom umiejętności matematycznych nie pozwala wielu uczniom sprostać rosnącym wymaganiom życiowym. Taka niepokojąca sytuacja implikuje podejmowanie ustawicznych prób modyfikacji i reformowania programów edukacji matematycznej zmierzających w kierunku większej ich skuteczności. W pracy podjęto problem trudności dzieci w uczeniu się matematyki. Zwrócono uwagę na rodzaje i skutki niepowodzeń w edukacji matematycznej. W kontekście tych zagadnień, jako alternatywę zakomenderowano edukację metodą M. Montessori. Omówiono główne założenia pedagogiki montessoriańskiej ze szczególnym uwzględnieniem materiału rozwojowego. Największą uwagę poświęcono materiałom sensorycznym i matematycznym, dokonując krótkiej ich charakterystyki oraz wskazując wysoką skuteczność edukacyjną. W celu przybliżenia specyfiki montessoriańskich form pracy ucznia przedstawiono trzystopniową lekcję nazw dotyczącą charakterystycznej dla metody Montessori pomocy rozwojowej, zwanej „złotym materiałem”. W zakończeniu wskazano efektywność dydaktyczną pedagogiki Montessori w obszarze edukacji matematycznej. Podkreślono, że uczniowie w placówkach montessoriańskich chętnie i samodzielnie pracują z materiałami matematycznymi. Doświadczają sukcesów, nabywają nowe umiejętności i przekonują się, że matematyka może być łatwa i przyjemna.

Language: Polish

DOI: 10.14632/eetp.2017.13.47.163

ISSN: 1896-2327, 2353-7787

Advanced Search