Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

686 results

Article

The Religious Experience with the Child Three to Six

Publication: The Catechesis of the Good Shepherd, vol. 11

Pages: 6–10

See More

Abstract/Notes: Summary of presentation by Gianna Gobbi, October, 1993

Language: English

Article

Is the Montessori Method to be Introduced Into Irish Schools? V: Policy Regarding Religious Instruction

Available from: Google Books

Publication: Irish Monthly, vol. 52, no. 613

Pages: 342-349

Europe, Ireland, Northern Europe

See More

Language: English

ISSN: 2009-2113

Article

A Montessori Teacher and Religious Training

Publication: Catholic Truth Quarterly, vol. 10, no. 4

Pages: 20-23

See More

Language: English

Article

The Religious Essence of the Child

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 1984, no. 1

Pages: 2–7

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Article

A Brief Viewpoint and Some Suggestions Which in Conjunction with the General Montessori Approach Could Be an Approach for a Child's Learning Experiences in Religion Upon Celebration of a Religious Feast

Publication: Bulletin of the American Montessori Teachers

Pages: 3-4

See More

Language: English

Article

Montessōri no shūkyō kyōiku (1) / モンテッソーリの宗教教育(1) [Religious Education in Montessori (1)]

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 13

Pages: 103-116

Asia, East Asia, Japan

See More

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori and Jerome W. Berryman: Work, play, religious education, and the art of using the Christian language system

Available from: Taylor and Francis Online

Publication: British Journal of Religious Education, vol. 33, no. 3

Pages: 341-353

Religious education

See More

Language: English

DOI: 10.1080/01416200.2011.595925

ISSN: 0141-6200, 1740-7931

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Eğitim Yaklaşımının Din Eğitimine Uygulanması: Godly Play Örneği / Application of Montessori Educational Approach to Religious Education: The Case of Godly Play

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Değerler Eğitimi Dergisi / Journal of Values Education, vol. 17, no. 38

Pages: 235-266

Asia, Middle East, Montessori method of education, Religious education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori carried out both theoretical and practical studies on child education. When Montessori's studies are examined, it is seen that she made original contributions both in education of children and - although not very well known – in religious education. The purpose of this study is to examine the different aspects of Montessori's practices on religious education and to examine the Godly Play approach developed by Berryman in terms of theoretical foundations and application processes. Qualitative research method was used for this purpose. Data was collected through document review. At the end of the study, it is concluded that Montessori gave special importance to applied religious education in the school she founded in Barcelona where she stayed for 20 years. She practically demonstrated that it is possible to study religion and spirituality based on experience and work in a suitable school environment which arranged according to the level of development of children, not a systematic and theoretical religious education. Berryman has developed her educational approach and made it more systematic. Although he has diverged markedly from the Montessori tradition, he has developed a Protestant interpretation of early childhood religious education. In this approach; it is claimed that the Bible stories can be included with appropriate materials in the classroom environment and they can be introduced to the world of children. In order to achieve this goal, the classes should be organized as Montessori’s style, where children would be left alone with the word of God, and they would get meaning from the material themselves. As a result, it can be argued that this approach can be used for other religions with appropriate method and content arrangements. / Maria Montessori çocuk eğitimi konusunda hem teorik hem de uygulamalı birçok çalışma gerçekleştirmiştir. Montessori’nin çalışmaları incelendiğinde hem çocuk eğitiminde hem de -çok bilinmemekle birlikte- din eğitiminde özgün girişimlerde bulunduğu görülür. Çalışmamız; Montessori’nin din eğitimi konusundaki uygulamalarını farklı yönleri ile ele almayı, Jerome W. Berryman’ın geliştirdiği Godly Play yaklaşımını teorik temeller ve uygulama süreçleri açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler doküman inceleme yolu ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, Montessori’nin yaklaşık 20 yıl kaldığı Barselona’da kurduğu okulda uygulamalı din eğitimine ayrı bir önem verdiği görülmüştür. Sistematik ve teorik bir din eğitiminin değil, çocukların gelişim düzeylerine göre düzenlenmiş uygun bir çevrede ve okul ortamında, tecrübeye ve çalışmaya dayalı bir din ve maneviyat eğitiminin mümkün olduğunu uygulamalı olarak göstermiştir. Onun eğitim anlayışını daha sistematik bir hale getiren Berryman, bazı yönleriyle Montessori geleneğinden ayrılmakla birlikte, temelde Montessori’ye dayanan erken çocukluk dönemi din eğitiminin Protestan yorumunu geliştirmiştir. Bu yaklaşımda; İncil kıssalarının sınıf ortamında uygun materyaller ile sergilenebileceği ve bunların çocukların dünyasına dâhil edilebileceği iddia edilir. Bunu sağlamak için ayinlerden ziyade çocukların Tanrı’nın kelamı ile baş başa kalacakları ve ilgili materyalden kendi anlamlarını çıkaracakları Montessori sınıfları düzenlenmiştir. Çalışma sonucunda söz konusu yaklaşımın uygun yöntem ve içerik düzenlemeleri ile diğer dinler için de kullanılabileceği görülmüştür.

Language: Turkish

DOI: 10.34234/ded.552117

ISSN: 1303-880X

Article

✓ Peer Reviewed

Okul Öncesi̇ Di̇n, Değer ve Ahlak Eği̇ti̇mi̇nde Montessori̇ Metodu - Indiana Örneği / Montessori Method in Early Childhood Religious, Moral and Values Education - Indiana Sample

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Dini Araştırmalar / Religious Studies, vol. 24, no. 60

Pages: 9-34

Montessori method of education, Moral development, Moral education, North America, Religious education, United States of America

See More

Abstract/Notes: The Montessori Method is accepted as an alternative education model today. Although it was spread out in USA at the beginning of the 20th century, it is currently used and accepted all over the world. Although its application in pre-education is common, it has also been adopted and applied at different levels. The Montessori method differs from traditional education not only in terms of approach to students, teachers, discipline, and school environment, but also in the way it uses certain materials in its education. According to Maria Montessori, kids should be at the center of education, and the duty of teacher is to observe and guide children. The Montessori method, which is mostly applied in general education, is also used in the education of religion, values, and morals. In this study, besides Maria Montessori's thoughts on general education, her thoughts on religious education are also discussed. This research focuses on Montessori schools in Indiana, United States -. In this study, the qualitative research method and the phenomenological approach are adopted. Observation, interview, and document analysis are used as data collection tools. The subject of the study is the discussion of the Montessori method in terms of research results in religion, values and moral education and Montessori’s point of view on the subject. All participants, who work as instructors in Montessori schools, determined by maximum diversity and snowball sampling, Observation in Montessori schools and the program of one of them is used as an aid in the interpretation of the research findings. / Montessori eğitim metodu, özellikle okul öncesi eğitim olmak üzere, eğitimin farklı kademelerinde benimsenmiş ve uygulanmıştır. Montessori eğitim metodunun, geleneksel eğitimden öğrenci, öğretmen, disiplin, okul ortamı, kullanılan materyaller ve gelişim özelliklerine yaklaşım noktasında farklılaştığı kabul edilmektedir. Daha çok genel eğitimde uygulanan Montessori metodu, din, değer ve ahlak eğitiminde de kullanılmaktadır. Bu araştırma, Amerika Birleşik Devletleri Indiana Eyaleti’nde bulunan Montessori okullarını konu edinmektedir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi kapsamında fenomenolojik yaklaşım benimsenmiş olup, veri toplama aracı olarak gözlem, görüşme ve doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışmanın konusu, maksimum çeşitlilik ve kartopu yoluyla seçilen Montessori eğitmenlerinden oluşan çalışma grubu ile Montessori metodunda din, değer ve ahlak eğitimini tartışmaktır. Araştırmaya katılan Montessori okullarında yapılan gözlemler ve bir okula ait program incelemesi araştırma bulgularının yorumlarında yardımcı olarak kullanılmıştır.

Language: Turkish

DOI: 10.15745/da.931903

ISSN: 1301-966X

Article

✓ Peer Reviewed

L’educazione morale e religiosa nell’opera di Maria Montessori: Alcuni studi del Laboratorio Montessori di Roma [Moral and religious education in the work of Maria Montessori: Some studies of the Montessori Laboratory in Rome]

Available from: Università di Macerata

Publication: History of Education and Children's Literature (HECL), vol. 6, no. 2

Pages: 159-168

Europe, Italy, Moral education, Religious education, Southern Europe

See More

Abstract/Notes: L’articolo illustra il programma di ricerche del Laboratorio Montessori di Roma, un’as- sociazione che raccoglie ricercatori di varia provenienza impegnati nello studio della storia del metodo Montessori. Particolare attenzione è rivolta a due tematiche: da una parte, la formazione del carattere, che è stata oggetto di approfondite ricerche negli ultimi vent’anni (si vedano le ricerche di Angeline Stoll Lillard); e, dall’altra, l’educazione religiosa – temati- ca alla quale la Montessori si dedicò profondamente, mantenendo fino alla fine la radicata convinzione che il proprio metodo potesse essere utile all’insegnamento religioso e della religione cattolica in particolare. [This paper presents the research program of the Laboratory Montessori in Rome. The Laboratory is an association which brings together scholars from various countries to carry out research projects on the history of the Montessori movement. In 2011, the association has explored character education according to the Montessori method and special attention will be devoted to religious education. The character education has been studied with par- ticular attention in the last twenty years, and some research (for example, those of Angeline Stoll Lillard) have demonstrated the validity of the Montessori method. Religious education has been the subject of much discussion since Montessori had intense relationships with other cultures and religious figures from around the world. The author argues that Montes- sori devoted himself to Catholic education; she was linked to this confession until the end of his work and his life.]

Language: Italian

ISSN: 1971-1093, 1971-1131

Advanced Search