Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

527 results

Book

A Social History of Education

Available from: Books to Borrow @ Internet Archive

See More

Language: English

Published: New York, New York: Prentice Hall, 1965

Series: Foundations of Education

Master's Thesis

Ortaokul Montessori fen eğitiminin Montessori fen bilgisi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda incelenmesi / Investigation of Montessori science education in the secondary school according to the perspective of Montessori science teachers

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education, Montessori method of education - Teachers, Science - Study and teaching, Teachers, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The purposes of this study are to determine the views of teachers about Montessori science education, to discuss the Montessori approach in detail and make suggestions in this regard. The study was designed as a case study which is a qualitative research method. The participants were selected based on the criterion sampling method that is a purposive sampling method. In this regard, 7 upper elementary teachers and 8 middle school science teachers who are trained in Montessori teacher education programs participate in the study. Data is collected through a semi-structured interview. The collected data is analyzed with content analysis and descriptive analysis techniques from qualitative data analysis techniques. Findings suggest that the Montessori approach encourages children to work freely throughout the entire education but expects them to be responsible for their education. To achieve this, the learning environment, the teaching methods and techniques, and the assessment and evaluation methods take a highly flexible structure. This flexible structure of the approach allows individualization for each child. From the teachers' point of view, it is understood that the Montessori approach focuses on providing a nurturing environment where each child is respected and encouraged, where social interaction is intense, rather than focusing on academic education. In light of these findings, some suggestions for the implementation of the approach are presented. / Bu araştırmanın amacı, Montessori fen eğitimine ilişkin öğretmenlerin görüşlerini belirlemek, bu görüşler doğrultusunda Montessori yaklaşımını detaylı bir şekilde ele almak ve bu konuda önerilerde bulunmaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak desenlenmiştir. Katılımcılar, amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme göre belirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırmaya uluslararası Montessori eğitmen eğitimi programlarına katılmış 7 ilkokul ikinci kademe (4,5 ve 6.sınıf) sınıf öğretmeni ve 8 ortaokul (7 ve 8.sınıf) fen bilgisi öğretmeni dâhil edilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Bulgular Montessori yaklaşımının; çocukların tüm eğitim öğretim sürecinde özgür çalışmalarını teşvik eden fakat onlardan kendi eğitimlerinden sorumlu olmalarını bekleyen, bunu sağlayabilmek için öğrenme ortamını, öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini son derece esnek bir yapıya büründüren bir yaklaşım olduğunu ortaya koymaktadır. Yaklaşımın bu esnek yapısı her çocuk için bireyselleştirilmesine imkân tanımaktadır. Öğretmenlerin görüşlerinden Montessori yaklaşımının akademik eğitime odaklanmak yerine her çocuğun bireysel farklılıklara saygı duyulan ve teşvik edilen, sosyal etkileşimin yoğun olduğu besleyici bir ortam sağlamaya odaklandığı anlaşılmaktadır. Bu bulgular ışığında yaklaşımın uygulanabilmesine dair bazı öneriler sunulmuştur.

Language: Turkish

Published: Bolu, Turkey, 2019

Article

Montessori Education Today and Yesterday

Publication: Education Digest, vol. 28, no. 6

Pages: 40

See More

Language: English

ISSN: 0013-127X

Master's Thesis

Education and the Theosophical Movement

Available from: University of Sydney Libraries

See More

Language: English

Published: Sydney, Australia, 1972

Article

The Growing Popularity of Montessori Education [China, U.S.]

Publication: Montessori Life, vol. 6, no. 2

Pages: 5

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Book

The Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in the Children's Houses with Additions and Revisions by the Author

Available from: Internet Archive

Children's House (Casa dei Bambini), Early childhood education, Maria Montessori - Philosophy, Maria Montessori - Writings, Montessori method of education

See More

Language: English

Published: New York, New York: Stokes, 1912

Edition: 2nd ed.

Article

Montessori: Education for the 21st Century

Publication: Montessori Australia eArticle, vol. 2014, no. 2

See More

Language: English

Article

The Effect of the Scientific Spirit in Education upon the Kindergarten in Relation to the Distinctive Characteristics of the Montessori Method (Kindergarten and the Montessori Method)

Available from: HathiTrust

Publication: Kindergarten-Primary Magazine, vol. 26, no. 3

Pages: 96-97

See More

Language: English

Article

Reforming Public Education: The IMS Montessori Approach

Available from: Internet Archive

Publication: Montessori Observer, vol. 29, no. 4

Pages: 1, 4

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Article

Educazione rivolta a tutti. Comenio, Itard, Séguin e Maria Montessori: il ruolo della pedagogia [Education aimed at all. Comenius, Itard, Séguin and Maria Montessori: the role of pedagogy]

Publication: Handicap e scuola, vol. 31, no. 9-10

Pages: 6-8

Children with disabilities, Inclusive education, Jean Marc Gaspard Itard - Biographic sources, Jean Marc Gaspard Itard - Philosophy, John Amos Comenius - Biographic sources, John Amos Comenius - Philosophy, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, People with disabilities, Édouard Séguin - Biographic sources, Édouard Séguin - Philosophy

See More

Language: Italian

Advanced Search