Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

500 results

Article

Research: Guiding Our Work & Our Impact

Available from: ProQuest

Publication: Montessori Life, vol. 36, no. 1

Pages: 6

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

✓ Peer Reviewed

Preparing for the celebration of First Communion about the concept of The Catechesis of the Good Shepherd – research protocol / Příprava dětí k 1. svatému přijímání podle konceptu Katecheze Dobrého pastýře – zpráva z výzkumu

Available from: Paidagogos

Publication: Paidagogos / Παιδαγωγος - Journal of Education in Contexts, vol. 2023, no. 1-2

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Religious education

See More

Abstract/Notes: Preparation for the celebration of first communion is an integral part of children's religious education. The presented article deals with the Catechesis of the Good Shepherd program, or rather one of its parts, namely the preparation for the celebration of the First Holy Communion. The paper describes the stages of preparation and approaches the research investigation of the application of this concept of preparation in our environment, which is carried out as part of the diploma thesis.

Language: Czech

ISSN: 1213-3809

Article

Research by Teachers

Available from: The Times Educational Supplement Historical Archive - Gale

Publication: The Times Educational Supplement (London, England)

Pages: 104

See More

Abstract/Notes: Letter to the Editor

Language: English

ISSN: 0040-7887

Article

Educational Research; Discovery and Measurement

Available from: The Times Educational Supplement Historical Archive - Gale

Publication: The Times Educational Supplement (London, England)

Pages: 47

Claude Albert Claremont - Biographic sources, Claude Albert Claremont - Writings

See More

Language: English

ISSN: 0040-7887

Article

Emerging Public Montessori Research

Available from: Montessori Public

Publication: Montessori Public, vol. 7, no. 2

Pages: 20-21

See More

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

Book Review: Powerful Literacy in the Montessori Classroom: Aligning Reading Research and Practice

Available from: University of Kansas Libraries

Publication: Journal of Montessori Research, vol. 9, no. 2

Pages: 80-84

Book reviews, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: A century on, as young children in Montessori classrooms around the world continue to engage with Sandpaper Letters, Metal Insets, Moveable Alphabets, and Reading Command cards, an accumulation of studies into how children learn to read from across a range ofdisciplines has generated an influential body of research evidence that has been dubbed the science of reading. The science of reading is currently being used to shape education policy and mandated curriculum documents, especially in the English-speaking world. For this reason, the comparative analysis of the Montessori approach and the science of reading presented in Powerful Literacy inthe Montessori Classroom: Aligning Reading Research and Practice will be welcomed by many Montessori educators.

Language: English

DOI: 10.17161/jomr.v9i2.21350

ISSN: 2378-3923

Article

Research Backs the Montessori 3-year Cycle

Available from: Montessori Public

Publication: Montessori Public, vol. 8, no. 1

Pages: 16-17

See More

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

Acknowledging Montessori Education – A Research Perspective of Montessori's Legacy for the Future Symposium Report

Available from: Stockholm University Press

Publication: Journal of Montessori Research and Education, vol. 4, no. 1

Pages: 17–27

Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - History

See More

Abstract/Notes: On 6 May 2022, 70 years after Maria Montessori’s death, Stockholm University and the Department of Education and Didactics organized an international Montessori symposium. The idea was to present a breadth of research on Maria Montessori. The symposium dealt with Maria Montessori in the interwar period, an analysis of the history of ideas. Another presentation suggested possible research models to study this large field. The symposium also presented interpretations of Montessori’s writings that point her out as a visionary and pioneer in education for a sustainable world. An additional research area addressed was the potential of neuroscience to examine the effects of teaching theory and learning in Montessori education. Finally, this report describes a study on whether Montessori-inspired education compared to traditional education stands up in areas of socio-economic disadvantage.

Language: English

DOI: 10.16993/jmre.20

ISSN: 2002-3375

Conference Paper

The Process of Transformation in Montessori Teachers' Training - Qualitative Research Findings

Available from: Knowledge Base of the University of Gdansk

European Conference on Educational Research 2023 (Aug 21-25, 2023)

Montessori method of education - Study and teaching, Montessori method of education - Teacher training, Teacher training

See More

Abstract/Notes: Montessori teacher education, or “training” - as it is usually referred to, seems to be an intriguing example of a precisely defined and unique methodology of professional development conducted by the organizations which do not belong to the academic world but they are rather private, non-state funded entities or non-for-profit NGOs. Montessori education is practiced on all continents, in 154 countries, and is one of the dominant “alternative” to traditional schooling with estimated 15763 schools around the world. Such popularity also means that that there is a global demand for teachers prepared for working in accordance with this approach. Additionally, the founder of the pedagogy Maria Montessori left very clear instructions on the preparation of the adult. In this context the education of future Montessori practitioners is both described in detail and – to a large extent – elitist and privatized. At the same time the Montessori courses “use” specific techniques and technologies to “train” the teachers, which might be an interesting “lens” through which teacher education as such can be analyzed. The main research question of the empirical project was: how do Montessori approach trainees experience their participation in the training programs? The research was conducted between 2020 and 2022 and implemented qualitative research strategy, with two main data gathering methods: - 25 individual in-depth, narrative interviews with trainees from 18 countries - Participatory ethnographic observation in a three-year international training program The analysis of the interviews was conducted according to the strategy of phenomenography, and participatory observation followed the model of ethnography as outlined by Atkinson and Konecki The main result of the interviews’ analysis is the meanings outcome space consisting of four main descriptive categories: (1) training as struggle; (2) training as socializing; (3) training as unwanted but necessary step; (4) training as radical transformation. The ethnographic part of the research and the analysis of data (field notes, documents, communication entries; diary entries and jottings) allowed to identify a number of solutions and crucial ‘technologies’, among which: note taking, supervised practice, albums constructing and practice reflections seem to be most important. / Kształcenie nauczycieli Montessori, lub "szkolenie" - jak to się zwykle określa, wydaje się być intrygującym przykładem precyzyjnie zdefiniowanej i unikalnej metodologii rozwoju zawodowego prowadzonej przez organizacje, które nie należą do świata akademickiego, ale są raczej prywatnymi, niefinansowanymi przez państwo podmiotami lub organizacjami pozarządowymi non-profit. Edukacja Montessori jest praktykowana na wszystkich kontynentach, w 154 krajach i jest jedną z dominujących "alternatyw" dla tradycyjnego szkolnictwa, z około 15763 szkołami na całym świecie. Taka popularność oznacza również, że istnieje globalne zapotrzebowanie na nauczycieli przygotowanych do pracy zgodnie z tym podejściem. Ponadto założycielka pedagogiki Maria Montessori pozostawiła bardzo jasne instrukcje dotyczące przygotowania dorosłych. W tym kontekście edukacja przyszłych praktyków Montessori jest zarówno szczegółowo opisana, jak i - w dużej mierze - elitarna i sprywatyzowana. Jednocześnie kursy Montessori "wykorzystują" określone techniki i technologie do "szkolenia" nauczycieli, co może być interesującą "soczewką", przez którą można analizować edukację nauczycieli jako taką. Główne pytanie badawcze projektu empirycznego brzmiało: w jaki sposób stażyści podejścia Montessori doświadczają swojego udziału w programach szkoleniowych? Badanie zostało przeprowadzone w latach 2020-2022 i obejmowało jakościową strategię badawczą, z dwiema głównymi metodami gromadzenia danych: - 25 indywidualnych, pogłębionych wywiadów narracyjnych ze stażystami z 18 krajów - Etnograficzna obserwacja uczestnicząca w trzyletnim międzynarodowym programie szkoleniowym. Analiza wywiadów została przeprowadzona zgodnie ze strategią fenomenografii, a obserwacja uczestnicząca była zgodna z modelem etnografii nakreślonym przez Atkinsona i Koneckiego. Głównym wynikiem analizy wywiadów jest przestrzeń znaczeń składająca się z czterech głównych kategorii opisowych: (1) szkolenie jako walka; (2) szkolenie jako socjalizacja; (3) szkolenie jako niechciany, ale konieczny krok; (4) szkolenie jako radykalna transformacja. Etnograficzna część badania i analiza danych (notatki terenowe, dokumenty, wpisy komunikacyjne; wpisy do dziennika i notatki) pozwoliły zidentyfikować szereg rozwiązań i kluczowych "technologii", wśród których najważniejsze wydają się: robienie notatek, nadzorowana praktyka, konstruowanie albumów i refleksje praktyczne.

Language: English

Published: Glasgow, Scotland, 2023

Article

✓ Peer Reviewed

Researching the Impact of Montessori Education in Low-Income Areas of England

Available from: MAG Online Library

Publication: Early Years Educator, vol. 24, no. 2

Pages: 26-28

England, Europe, Great Britain, Montessori method of education, Northern Europe, United Kingdom

See More

Abstract/Notes: Director of the International Montessori Institute, Dr Nathan Archer, discusses the findings of his research into the work of Montessori nurseries in socio-economically disadvantaged areas of England amid the current economic climate, and the challenges nurseries and families face following the pandemic.

Language: English

DOI: 10.12968/eyed.2023.24.2.26

ISSN: 1465-931X, 2052-4617

Advanced Search