Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

492 results

Article

A Survey Research of Demands on Child Care Programs According to Socio-Demographic Factors: Focused on Parents Who Used Child Care Centers / 사회인구학적 변인에 따른 보육프로그램 요구도 조사

Available from: RISS

Publication: Montessori교육연구 [Montessori Education Research], vol. 17, no. 1

Pages: 19-36

Asia, Early childhood care and education, Early childhood education, East Asia, Montessori method of education, South Korea

See More

Language: Korean

ISSN: 1226-9417

Article

NAMTA's Flow/Normalization Six-Year Research Plan Revealed

Publication: NAMTA Bulletin

Pages: 8-10

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Language: English

Article

A Research on the Parents' Use of the Anti-Biased Picture Book for the Improvement of Peers' Attitude to Young Children with Disabilities / 또래유아의 장애수용태도 증진을 위한 부모참여 반편견 그림동화 활용 연구

Available from: RISS

Publication: Montessori교육연구 [Montessori Education Research], vol. 18, no. 1

Pages: 73-91

Asia, Early childhood care and education, Early childhood education, East Asia, Montessori method of education, South Korea

See More

Abstract/Notes: In this study, after executing an anti-biased picture book reading program by parents, we searched for the program's influence on the peers' acceptance of the disabled young children. We set up the experiment group and the control group out of 35 kindergarten children of 7 years old in a kindergarten in Kyungki province. After reading them some anti-biased fairy tales, one of the parents, especially mothers, who were trained as the teacher for the day, proceeded the program as planned. The first result of the study was that children in the experiment group showed more positive attitude change for the acceptance of the children with special needs than those in the control group. Secondly, there was not much difference between boys and girls in the attitude change to disabled children. As picture books illustrate a specific story by using texts and pictures, the true meaning of anti-biased picture books lies in the fact that children can develop their moral judgment and ability to self-examination through listening to the unbiased story and looking at the anti-biased pictures. At the same time, reading anti-biased picture books with parents proved itself effective as a teaching method in helping children correct some negative stereotypes and prejudice against disabled children learned by parents at home. Therefore, the people in charge of the education in the kindergarten need to understand the necessity of parents' participation and education of the parents for the purpose of understanding disabled children. Any kindergarten superintendent will need to try hard to continue the education program for the achievement of this purpose. / 본 연구는 부모참여를 통한 반편견 그림동화 읽어주기 프로그램을 실시하여 이러한 활동이 유아의 장애유아에 대한 수용태도에 미치는 영향을 탐색하였다. 연구대상은 경기도 소재 M 유치원 만 5세 유아 35명으로 실험집단과 통제집단을 구성하였고, 이들을 대상으로 부모교육을 받은 어머니 일일교사가 반편견 그림동화를 읽어준 다음 절차에 따라 프로그램을 진행하였다. 연구결과 첫째, 실험집단 유아가 통제집단 유아보다 장애수용 태도가 긍정적으로 변화되었다. 둘째, 부모참여 반편견 그림동화 읽어주기 프로그램 효과 검증 결과 유아의 성별에 따른 장애 수용태도의 변화에는 큰 차이가 없었다. 결론적으로, 그림동화는 글과 그림을 통해 상황에 대한 구체적인 내용을 전달하는 것으로, 반편견 그림동화의 의의는 그것을 보고 듣는 과정에서 유아의 도덕적 판단력과 자아 성찰적 사고 능력이 증진되는 것에 있다. 그리고 부모가 가정에서 잘못 학습된 장애유아에 대한 고정관념과 편견을 바로잡아 줄 수 있고, 유아의 친사회적 행동 및 반편견적 태도 변화에 긍정적 효과를 줄수 있는 교수매체로서 부모참여 반편견 그림동화 활용이 효과적인 것으로 판단되었다. 따라서 유치원 현장에서 장애유아 이해를 위한 부모참여 및 부모교육 필요성에 대한 관련당사자의 이해 증진이 요구된다. 아울러 이의 실천을 위해 지속적인 교육프로그램 운영을 위한 유치원장의 노력이 뒤따라야 할 것이다.

Language: Korean

ISSN: 1226-9417

Article

A Research About the Sensorial Education Focused on the Montessori Method / Montessori 감각교육에 관한 이론적 고찰

Available from: RISS

Publication: 영유아보육연구 [Infant Child Care Research], vol. 5

Pages: 1-19

See More

Language: Korean

Article

✓ Peer Reviewed

A Research Initiative on the Construction of Innovative Environments for Teaching and Learning. Montessori and Munari based Psycho-pedagogical Insights in Computers and Human Behavior for the “New School”

Available from: ScienceDirect

Publication: Computers in Human Behavior, vol. 66

Pages: 282-290

Information and communications technology (ICT), Technology and children

See More

Abstract/Notes: Italians children-students live a strong technological gap among different education instances: on the one hand, they are attending schools technologically still to the '80 years, on the other hand, they can rely on hyper-technological domestic-family environments where videogames, smartphones, internet are always available. In the school, all learnings take place under the supervision of the teacher that stimulates, directs and corrects these important steps in the basic training. On the contrary, in the domestic environment the presence of technology is increasingly pervasive. These new technologies cognitively stimulate the children, but they entertain the little ones often alone and without the participation and supervision of an adult audience. Thus, the technology gap results in a pedagogical clash among different educational instances and this is the “space” addressed by our research initiative whose objective is the construction of innovative teaching and learning environments for children between 3 and 6 years of age. The specific quantitative outcomes can be defined with respect to three main families of indicators: measures to detect the use of learning environments; indicators of the level of satisfaction and involvement of the various involved actors; real impact on the socio-cognitive development of children produced by the introduction of methodologies and technologies.

Language: English

DOI: 10.1016/j.chb.2016.09.056

ISSN: 0747-5632

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Doctoral Dissertation

New Education and Alternative Schools in Taiwan: Educational Research from 1949 to 2005 Taking Special Account of Ten Alternative Schools

Asia, China, East Asia, Taiwan

See More

Abstract/Notes: Reviewed in Communications 2008/1 // In her dissertation she analyses the efforts of New Education in her home country and compares them to European reform approaches. In this context she analyses and evaluates a large amount of written documents and adds to her literary research especially for the ten alternative schools her own studies at these schools and interviews with the educationalists/teachers responsible. One of the analysed schools was a Montessori school, another one was a Waldorf school. The survey communicates interesting insights and findings about school development in an increasingly democratising Asian country that is scarcely considered in Germany.

Language: English

Published: Münster, Germany, 2005

Article

Montessori Research Update: COVID-19 Edition

Available from: MontessoriPublic

Publication: Montessori Public, vol. 5, no. 1

Pages: 19

COVID-19 Pandemic

See More

Language: English

Article

Nature Engagement and Students' Attention and Experience in School: A Proposal for New Research in Montessori Schools

Publication: NAMTA Bulletin

Pages: 1-5

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Language: English

Article

The Montessori Research: A Review of the Literature

Publication: NAMTA Journal, vol. 12, no. 2

Pages: 56–73

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Language: English

ISSN: 1522-9734

Advanced Search