Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1502 results

Article

The Montessori Erdkinder: Three Abstracts [Montessori de Terra Linda, San Rafael, CA; Hershey Montessori School, Concord Township, OH; Lake Country School, Minneapolis, MN]

Publication: NAMTA Journal, vol. 18, no. 1

Pages: 172–182

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Abstract/Notes: Describes three projects: (1) the Laufenburg Ranch Project, a historical organic farm and agricultural and environmental education center; (2) the Hershey Montessori School's efforts to teach adolescents about the earth; and (3) the Lake Country School, which developed a farm campus and nature center as an integral part of its educational program.

Language: English

ISSN: 1522-9734

Master's Thesis

Montessori eğitimi alan ve almayan okul öncesi dönemdeki çocukların oyun davranışlarının incelenmesi / Investigation of preschool children's play behaviors in Montessori and non-Montessori preschools

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Comparative education, Middle East, Montessori method of education, Preschool children - Play, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The aim of this study is to analyze the peer play behaviors of preschool children according to views of their teachers and their parents by the type of school. The research sample consisted of parents of 36-72 months old children attending Private Montessori Preschools and Private Preschools in Çankaya, Ankara (N = 243) and teachers working in these schools (N = 46). Penn Interactive Peer Play Scale-Parent Form (PIPPS-P) and Penn Interactive Peer Play Scale-Teacher Form (PIPPS-T) that were developed by Fantuzzo, Mendez and Tighe (1998) and were made its adaptation to Turkish by Ahmetoğlu, Acar and Aral (2016, 2017), General Information Form "including sociodemographic characteristics of children and their parents and General Information Form which includes sociodemographic and professional characteristics of teachers were used. The study was designed in quantitative research approach and survey method was used. While analyzing the data, Independent Sample t Test, Paired t Test and descriptive statistical methods were used. In the result of the study; it is seen that the majority of the parents in both groups are between 36 and 40 years of age, they have a job and they work, have a nuclear family, and have one child. It is observed that teachers working in Montessori Private Schools are younger, have higher level education than the teachers working in Private Schools. It was found that all of the teachers allow outdoor time to children in daily routine in both groups. Outdoor time span varies from school to school at Montessori Private Preschools. Outdoor time span varies from school to school besides it varies from teacher to teacher in the same school at Private Preschools. It has seen in the research that Private preschools' teachers didn't take Montessori teacher training and Montessori preschool teacher's took Montessori teacher training. It was determined that the teachers working in the Montessori preschools took Montessori trainings from the school director that they are working for. Factor Analyses showed that there is no significant difference in the scores of "Play Disruption" and "Play Disconnection" factors of Penn Interactive Peer Play Scale-Parent Form (PIPPS-P) and Penn Interactive Peer Play Scale-Teacher Form (PIPPS-T) (p>0,05). There is significant difference in the third factor of both scales: "Play Disconnection" (p<0,05). Teacher scores are higher than parents' scores. In addition, the opinions of the teachers who participated in the research were compared with the opinions of parents. Factor analyes show that there is significant different in all areas (p<0,05). Teacher's scores are higher than parents' scores in tha factors of "Play Disruption" and "Play Disconnection". Parents' scores are higher than teachers' scores in factor of "Play Disconnection". Preschool is a period from three to six years. This age range is a period in which children play with their peers. As a result of playing with peers, positive play behaviors ("Play Interaction") such as sharing his/her toy with a friend, showing positive emotions during the play and negative play behaviors ("Play Disruption") such as usurping his/her friend toys, crying, showing agression are common play behaviors of preschool children. As a result of the study, both the teachers and parents' opinions show that the positive and negative play behaviors of children do not differ according to the type of school. In other words, there is no difference between the positive and negative play behaviors of preschool children who attend Montessori and who attend Non-Montessori schools. According to the result, we can say that wherever there is a child there is play and this situation does not differ according to the type of school. However, according to the type of school, the point that differs is about "Play Disconnection". The scores of the "Play Disconneciton" which includes play behaviors such as wandering outside the play group, refusing to participate in play are high in Montessori group. In other words, "Play Disconnection" behaviors are more common in children who are attending Montessori schools. The reason for the result can be explained by the principles of Montessori education. The principle of free choice and respect to the child. In Montessori schools, children are not forced for anything even play. Therefore, the child participates in the play whenever he/she wants. If he/she doesn't want to participate in the play it is okey for teachers so children are free walking in a classroom, outside the play group. / Bu çalışmada; Montessori eğitimi veren özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocuklar ile MEB programı uygulayan özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların oyun davranışlarının, anne-baba ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan Montessori eğitimi veren özel okul öncesi eğitim kurumları ve MEB programı uygulayan özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların anne-babaları (n=243) ve öğretmenleri (n=46) oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki çocukların akran oyun davranışlarını incelemek amacıyla Fantuzzo, Mendez ve Tighe (1998) tarafından geliştirilen; Ahmetoğlu, Acar ve Aral (2016, 2017) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan "Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Ebeveyn Formu (PEAOÖ-E)", "Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Öğretmen Formu (PEAOÖ-Ö)", çocukların ve anne-babalarının sosyodemografik özelliklerini içeren "Anne-Baba Genel Bilgi Formu" ile öğretmenlerin sosyodemografik ve mesleki özelliklerini içeren "Öğretmen Genel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Verilerin analizinde parametrik testlerden Bağımlı Örneklem t Tesi (Independent Samples t Test) ve Bağımsız Örneklem t Testi (Paired Samples t Test), tanımlayıcı istatistiksel metotlar (yüzde, ortalama, maksimum ve minumum değerler) kullanılmıştır. Araştırmada; her iki gruptaki anne-babalarının büyük çoğunluğunun 36-40 yaş aralığında olduğu, çalıştığı, çoğunluğunun çekirdek aileye ve tek çocuğa sahip olduğu görülmektedir. Montessori eğitimi uygulayan ÖOÖEK'da çalışan öğretmenlerin MEB programı uygulayan ÖOÖEK'ndaki öğretmenlere göre daha genç oldukları, lisans/lisansüstü mezuniyet oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. Her iki grupta da öğretmenlerin, çocukları her gün açık havaya çıkardıkları, Montessori eğitimi veren okullarda günlük açık hava saatinin sadece okuldan okula değiştiği, okul bazında ise her okulun standart bir açık hava saati uygulamasının bulunduğu tespit edilmiştir. MEB programı uygulayan kuramlarda ise açık hava saatinin kurumdan kuruma ve aynı kurumda çalışan öğretmenden öğretmene değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Montessori okullarında çalışan öğretmenlerin Montessori eğitimi almış ya da hali hazırda eğitim alıyor oldukları ve bu eğitimleri kurum müdürlerinin verdiği belirlenmiştir. Hem öğretmen (PEAOÖ-Ö) hem de ebeveyn formunun (PEAOÖ-E) "oyun etkileşimi" ve "oyunun bozulması" alt faktörlerinden alınan puanlar arasındaki farklılık anlamlı değilken (p>0,05), "oyundan kopma" davranışında Montessori eğitimi veren ÖOÖEK devam eden çocuklar yönünde anlamlı farklılık bulunduğu görülmüştür (p<0,05). Araştırmaya alınan çocukların akran oyun davranışlarının anne-baba ve öğretmen görüşleri arasında farklılık bulunup bulunmadığı incelenmiş; "Oyun Ektileşimi, Oyunun Bozulması ve Oyundan Kopma" faktörlerinin tümünde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. "Oyun Etkileşimi ve Oyunun Bozulması" alt faktörlerindeki anlamlılık öğretmen görüşü yönünde farklılık gösteriyor iken "Oyundan Kopma" alt faktörü anne-baba görüşü yönünde anlamlı farklılık göstermektedir. Okul öncesi dönem üç-altı yaş arasını kapsayan bir dönemdir. Bu yaş aralığı çocukların akranları ile yoğun bir şekilde oyun oynadıkları bir dönemdir. Akranları ile oyun oynamanın bir sonucu olarak çocuklarda "Oyun Etkileşimi" alt faktörünün altında bulunan "arkadaşı ile oyuncağını paylaşma, oyun esnasında olumlu duygular gösterme" gibi olumlu oyun davranışları ve "Oyunun Bozulması" alt faktörünün altında bulunan "arkadaşının oyuncağını zorla alma, ağlama, kızgınlık gösterme" gibi olumsuz oyun davranışlarını gösterme durumları olağandır. Araştırma sonucundan da anlaşılacağı üzere hem öğretmen hem de anne-baba görüşlerine bakıldığında çocukların olumlu ve olumsuz oyun davranışları okul türüne göre farklılık göstermemektedir. Diğer bir ifade ile Montessori eğitimi alan ve almayan okul öncesi dönem çocuklarının olumlu ve olumsuz sayılabilecek oyun davranışlarında farklılık bulunmamaktadır. Bu sonuca göre diyebiliriz ki çocuğun bulunduğu her yerde oyun da mevcuttur ve bu durum okul türüne göre farklılık göstermemektedir. Fakat okul türüne göre farklılık gösteren nokta ise "Oyundan Kopma" alt faktöründedir. "Oyun grubunun dışında gezinir, oyuna katılmayı reddetme" gibi davranışları içeren "Oyundan Kopma" alt faktörünün puanları Montessori eğitimi alan çocuklarda yüksek çıkmıştır. Yani oyundan kopma davranışı Montessori eğitimi alan çocuklarda daha sık görülmektedir. Bunun sebebi de Montessori eğtiminin ilkelerinden çocuğa saygı, özgür seçim ilkesi, konsantrasyon ile açıklanabilir. Montessori okullarında çocuklar hiçbirşey için oyun oynamak için dahi zorlanmazlar. Dolayısıyla çocuk istediği zaman oyuna katılır, istemediğinde ise sınıfta serbest gezmede özgürdür.

Language: Turkish

Published: Ankara, Turkey, 2019

Book

The Montessori Index: Compiled From the Books of Maria Montessori and Authors of Books Related to the Montessori Method of Education

See More

Language: English

Published: Chicago, Ill.: Virginia B. Fleege, 1987

Article

Montessori-Lyzeum in Rotterdam / Lycée Montessori à Rotterdam / Montessori secondary school in Rotterdam

Available from: Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) - e-Periodica

Publication: Bauen + Wohnen / Construction + Habitation / Building + Home: Internationale Zeitschrift, vol. 13

Pages: 383-387

Architecture, Europe, Holland, Montessori Lyceum Rotterdam (Netherlands), Netherlands, Western Europe

See More

Language: English, French, German

DOI: 10.5169/seals-330152

ISSN: 1663-0629

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori e Wittgenstein: Il linguaggio come costruzione del mondo / Montessori y Wittgenstein: El lenguaje como construcción del mundo / Montessori and Wittgenstein: Language as construction of the world

Available from: Universidade de Santiago de Compostela (Spain)

Publication: RELAdEI (Revista Latinoamericana de Educación Infantil), vol. 7, no. 2-3

Pages: 137-147

Ludwig Wittgenstein - Philosophy, Maria Montessori - Philosophy

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori e Ludwig Wittgenstein hanno apportato un contributo significativo allo sviluppo del concetto di linguaggio in ambito educativo. Muovendo dalla sfera del linguaggio parlato e passando poi a quella del linguaggio scritto, l’articolo che segue ha come proposito quello di far emergere le affinità concettuali rintracciate all’interno delle opere dei due autori. Tale parallelismo ha origine comune nella centralità affidata al rapporto interdipendente tra pensiero e linguaggio. L’articolo qui proposto vuole soprattutto amplificare il messaggio filosofico ed etico che accompagna questo pensiero comune ad entrambi gli autori e che può essere così riassunto: un ambiente educativo all’interno del quale venga promossa una visione filosofica ed etica del linguaggio permette al bambino di migliorare la qualità della propria vita intima e sociale. / Maria Montessori y Ludwig Wittgenstein han aportado una contribución significativa en el desarrollo del concepto de lenguaje en el ámbito educativo. Empezando por la esfera del lenguaje hablado y atravesando la de la escritura, este artículo se propone resaltar las afinidades conceptuales delineadas entre las obras de los dos autores. Este paralelismo encuentra orígenes comunes en la centralidad conferida al vínculo entre pensamiento y lenguaje. El propósito de este artículo es el de destacar el mensaje filosófico y ético que acompaña el pensamiento de los dos autores y que puede ser así resumido: un entorno educativo dentro del cual sea promovida una visión filosófica y ética del lenguaje, permite al niño mejorar la calidad de su propia vida interior y social. / Maria Montessori and Ludwig Wittgenstein contributed to formulate notions of language in the field of education. Starting from spoken language and moving to the written word, this article aims to unfold the conceptual resemblances in both authors. This parallelism finds common origins in the centrality conferred on the relationship between thought and language. The purpose of this article is to highlight the philosophical and ethical message that accompanies the thoughts of the two authors and that can be summarized that way: an educational environment within which a philosophical and ethical vision of language is promoted allows the child to improve the quality of their own individual and social life.

Language: Italian

ISSN: 2255-0666

Article

✓ Peer Reviewed

La formazione Montessori Nazionale ed Internazionale a Perugia / La formación nacional e internacional Montessori en Perugia / National and International Montessori Training in Perugia

Available from: Universidade de Santiago de Compostela (Spain)

Publication: RELAdEI (Revista Latinoamericana de Educación Infantil), vol. 3, no. 3

Pages: 147-152

See More

Language: Italian

ISSN: 2255-0666

Article

M. Montessori no gainen" Concentration" ni kansuru shōron / M. Montessori の概念"Concentration"に関する小論 [An Essay on Maria Montessori's Concept of "Concentration"]

Available from: National Diet Library (Japan)

Publication: Nihon hoiku gakkai taikai kenkyū happyō ronbun shōroku / 日本保育学会大会研究発表論文抄録 [Abstracts of papers presented at the Annual Meeting of the Japan Society of Early Childhood Education], no. 26

Pages: Article 1-102 (2 pages)

See More

Language: Japanese

Article

✓ Peer Reviewed

L'educazione morale e religiosa nell'opera di Maria Montessori: Alcuni studi del Laboratorio Montessori di Roma [Moral and religious education in the work of Maria Montessori: Some studies of the Montessori Laboratory in Rome]

Available from: Università di Macerata

Publication: History of Education and Children's Literature (HECL), vol. 6, no. 2

Pages: 159-168

Europe, Italy, Moral education, Religious education, Southern Europe

See More

Abstract/Notes: L’articolo illustra il programma di ricerche del Laboratorio Montessori di Roma, un’as- sociazione che raccoglie ricercatori di varia provenienza impegnati nello studio della storia del metodo Montessori. Particolare attenzione è rivolta a due tematiche: da una parte, la formazione del carattere, che è stata oggetto di approfondite ricerche negli ultimi vent’anni (si vedano le ricerche di Angeline Stoll Lillard); e, dall’altra, l’educazione religiosa – temati- ca alla quale la Montessori si dedicò profondamente, mantenendo fino alla fine la radicata convinzione che il proprio metodo potesse essere utile all’insegnamento religioso e della religione cattolica in particolare. [This paper presents the research program of the Laboratory Montessori in Rome. The Laboratory is an association which brings together scholars from various countries to carry out research projects on the history of the Montessori movement. In 2011, the association has explored character education according to the Montessori method and special attention will be devoted to religious education. The character education has been studied with par- ticular attention in the last twenty years, and some research (for example, those of Angeline Stoll Lillard) have demonstrated the validity of the Montessori method. Religious education has been the subject of much discussion since Montessori had intense relationships with other cultures and religious figures from around the world. The author argues that Montes- sori devoted himself to Catholic education; she was linked to this confession until the end of his work and his life.]

Language: Italian

ISSN: 1971-1093, 1971-1131

Article

Montessori Milestones [Lillian Mullane, Joy Turner, Lexington (MA) Montessori School, The Montessori School (Albuquerque, NM), teacher education scholarships]

Publication: Montessori Life, vol. 5, no. 4

Pages: 8–9

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Montessori Milestones [Chiaravalle Montessori School, Evanston, IL; Wyoming Valley Montessori School, Kingston, PA; AMS scholarships]

Publication: Montessori Life, vol. 5, no. 1

Pages: 15–16

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Advanced Search