Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

976 results

Article

✓ Peer Reviewed

Games That Art Educators Play: Games in the Historical and Cultural Context of Art Education

Available from: JSTOR

Publication: Studies in Art Education, vol. 55, no. 3

Pages: 241-252

See More

Abstract/Notes: Games have played an important role in modern educational methodologies. Beginning with the work of luminaries like Froebel, Montessori, and Dewey and continuing through the Cold War, the counter-culture movement of the 1960s and '70s, and into the present day, shifts in educational practice can be traced historically using the lens of games, where concepts like play, win strategies, cooperation, and engagement figure prominently in curricular structures. The author investigates how games have been discussed in art education literature, linking how the use of games in art educational environments significantly reflects the sociopolitical contexts of the 20th century.

Language: English

ISSN: 0039-3541, 2325-8039

Article

Montessori 교육에서의 미술교육 [Art Education in Montessori Education]

Available from: RISS

Publication: Montessori교육연구 [Montessori Education Research], vol. 1

Pages: 47-63

See More

Language: Korean

ISSN: 1226-9417

Article

✓ Peer Reviewed

Okul Öncesi Montessori Eğitimi Yaklaşımında Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık / Art Education and Creativity in Preschool Montessorian Educational Approach

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi / Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education Journal, no. 34

Pages: 48-59

Art education, Asia, Creative ability in children, Creative thinking in children, Early childhood care and education, Early childhood education, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In this research, the effect of Montessori education approach on the creativity of pre - school children in visual arts lesson was investigated and the creativity developments in students were observed. 20 students between 48-66 months were applied the Montessori Education Approach and 60 students were applied the Ministry of National Education Teacher-centereted Approach program and these two were compared to each other. Equal units are applied in both programs. This research has tried to determine the effects of visual presentations on student's creativity, reflections of artworks in terms of originality and innovations, attitudes of liberated children to lesson and their effects on achievement. The results of the research show that in the classrooms where the Montessori Education Approach is applied, the cooperation is significantly increased, the students are participated to the lectures without any instruction, the creativity is developed in the positive direction and it was seen that the students learned the places of the materials and took it when they needed it. In the visual arts education courses implementated by the Ministry of Education Program Teacher Centered Approach, teachers use visual materials, sample models, narration and question-answer methods to guide the students and reach the result which limits original and new ideas. It has been observed that the limitation of the creativity of the students is the effect of the presence of the material cupboards in closed cupboards at the height that they can not reach. / Bu araştırmada, okul öncesi eğitim programında yer alan görsel sanatlar eğitimi ders konularının, Montesori Eğitimi Yaklaşımı programı uygulanarak, yaratıcılık gelişimlerine etkisinin nasıl olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 48-66 ay grubundaki 20 öğrenciye Montessori Eğitimi Yaklaşım programı, aynı yaş grubundaki 60 öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Merkezli Yaklaşım uygulanmış ve iki yaklaşım karşılaştırılmıştır. Görsel sanatlar eğitimi dersi, Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi programı Öğretmen Merkezli Yaklaşım ve Montessori eğitimi yaklaşımı ayrı araştırma gruplarında eşit üniteler halinde uygulanarak işlenmiştir. Bu araştırma ile görsellerle yapılan anlatım sunumlarının öğrencilerin yaratıcılıklarına etkileri, sanat çalışmalarının özgünlük ve yenilik açısından yansımaları, özgür bırakılan çocukların derse karşı tutumları, öğrenci başarısına etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçları, Montessori Eğitimi Yaklaşımı uygulanan sınıftaki öğrencilerde yardımlaşmanın önemli ölçüde arttığı, çocuklara yönelik yönerge olmadan derslere kendi istekleri doğrultusunda katıldıkları, yaratıcılıklarının olumlu yönde geliştiği ve malzemelerin yerlerini öğrenerek ihtiyaç duyduklarında aldıkları görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı Programı Öğretmen Merkezli Yaklaşım ile işlenen görsel sanatlar eğitimi derslerinde, öğretmenlerin görsel materyalleri, örnek modelleri, anlatım ve soru-cevap yöntemlerini kullanmaları öğrencileri yönlendirerek özgün ve yeni fikirleri sınırlardığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yaratıcılıklarının sınırlanmasında malzeme dolaplarının ulaşamayacakları yükseklikte kapalı dolaplarda bulunmasının da etkisi olduğu gözlemlenmiştir.

Language: Turkish

DOI: 10.14582/DUZGEF.1902

ISSN: 1305-0060

Book Section

Vielfalt in der Kunsterziehung im bildnerischen Bereich [Diversity in art education in the visual field]

Book Title: Montessori-Pädagogik das Kind im Mittelpunkt

Pages: 174-183

See More

Language: German

Published: Wien, Austria: Jugend & Volk, 2020

ISBN: 978-3-7100-4362-8 3-7100-4362-X

Master's Thesis (M.A.)

Maria Montessori on Art Education

Art education, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: English

Published: Columbus, Ohio, 1974

Master's Thesis

Montessori 미술 교육 프로그램에 관한 연구 [A Study on the Montessori Art Education Program]

See More

Language: Korean

Published: Iksan, South Korea, 2003

Article

Montessori and the Arts: A Non-Artist's Approach to an 'Art Smart' Curriculum

Publication: Montessori Life, vol. 8, no. 3

Pages: 18–19

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Dr. Smart and National Safety [J. Ewart Smart]

Publication: Montessori Society Quarterly Bulletin (England)

Pages: 24-25

See More

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

Görsel Sanatlar Eğitiminde Montessori Eğitimi Yönteminin Öğrenci Bilgi Düzeyine Etkisi / The Effect of the Montessori Education Method on Student Knowledge in Visual Arts Education

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (ETAD) / Journal of Research in Education and Society (JRES), vol. 7, no. 2

Pages: 561-569

Art education, Asia, Creative ability in children, Middle East, Montessori method of education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In the traditional school system, many values are set in line with the wishes of adults. This situation appears as a blind conflict between the weak and the strong in education. This environment, which causes the creation of only weak and strong people by keeping the individual in the background, comes to light with the sense of loss and self-worthlessness, and the characteristics of membership left alone or without faith. Individuals with this point of view have developed neither personal courage nor ability to criticize and judge. If we love the child so that he/she can build with his/her own unique values and natural laws, it is possible for us to develop all his abilities. At this point, Montessori Education Method emerges as one of the most valuable methods for us to achieve this development. The Montessori Method is based on the developmental needs of the child and is implemented in a carefully prepared appropriate environment. In this process, when the superiority of the method is realized, the child develops both his/her intelligence and his/her physical and mental abilities with experiences.This study aspires to determine how the primary school second grade visual arts education class topics affect students' knowledge levels by applying the method of Montessori Education. The aim of the study is to cover the effect of teaching art history education with the Montessori Education Method on student knowledge level. / Geleneksel okul sisteminde, yetişkinlerin istekleri doğrultusunda birçok değer konulmaktadır. Bu durum eğitimde sadece zayıf ve güçlünün arasında kör bir çatışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyi arka planda tutarak sadece zayıf ve güçlü insanların yaratılmasına sebebiyet veren bu ortam, kendiliğinden gelişen kayıp ve kendi kendine olan değersizlik duygusu ile beraber yalnız başına bırakılmış ya da inançsız üyelik özellikleriyle açığa çıkmaktadır. Bu bakış açısına sahip bireylerin, ne kişisel cesaretleri ne de eleştirme ve muhakeme yetisi gelişmemiştir. Eğer çocuğu kendine özel değerleriyle ve doğal yasalarıyla inşa edebilmesi için seversek bütün yeteneklerini geliştirmemiz mümkün olabilmektedir. Bu noktada Montessori eğitimi bu gelişimi sağlayabilmemiz için en değerli yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Montessori yöntemi çocuğun gelişimsel ihtiyaçları üzerine kurulur ve dikkatlice hazırlanan uygun bir çevrede bu durum kolaylaştırılarak uygulanır. Yöntemin üstünlüğünün farkedildiği bu süreçte çocuk, deneyimlerle hem zekasını hem de fiziksel ve ruhsal yeteneklerini geliştirmektedir. Bu araştırmada, ilköğretim 2. sınıf görsel sanatlar eğitimi ders konularının, Montessori eğitimi yöntemi uygulanarak öğrenci bilgi düzeylerine etkisinin nasıl olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı, sanat tarihi eğitiminin montessori eğitimi yöntemiyle öğretilmesinin öğrenci bilgi düzeyine etkisini kapsamaktadır.

Language: Turkish

ISSN: 2458-9624

Article

Achieving Inclusive Education in Early Childhood: From the Viewpoint of an Affinity Between Inclusive Education and Montessori Education

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 49

Pages: 100-113

Asia, East Asia, Inclusive education, Japan, Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: This is an article from Montessori Education, a Japanese language periodical published by the Japan Association Montessori.

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Advanced Search