Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

984 results

Article

To the Montessori Community [Annual Congress of Montessori Association of Mexico]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 17, no. 3

Pages: 23

Americas, Central America, Conferences, Latin America and the Caribbean, Mexico, Public Montessori

See More

Abstract/Notes: El Boletin, March 2005

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

✓ Peer Reviewed

Peran Musikalisasi Puisi Dalam Meningkatkan Kosakata Siswa Tunarungu di SLB-B Frobel Montessori [The Role of Musicalization of Poetry in Increasing the Vocabulary of Deaf Students in SLB-B Frobel Montessori]

Available from: Prime Identity House

Publication: SUBSERVE: Community Service and Empowerment Journal, vol. 2, no. 1

Pages: 8-17

Asia, Indonesia, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori schools, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Kurangnya perbendaharaan kosakata dan ketidakmampuan dalam mengucapkan suatu kata merupakan tantangan signifikan bagi siswa tunarungu, dimana keduanya menjadi elemen krusial dalam proses komunikasi. Tujuan dari Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dalam bidang pengabdian kepada masyarakat ini adalah memanfaatkan musikalisasi puisi untuk meningkatkan kosakata siswa tunarungu di SLB-B Frobel Montessori yang dibantu dengan media ajar berbentuk flashcard. Metode yang digunakan berupa ceramah, demonstrasi, dan praktik serta penggunaan media ajar flashcard. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dalam bentuk Pre-Experimental Design dengan jenis One Group Pretest-Posttest. Hasil menunjukkan bahwa pengujian data melibatkan uji hipotesis telah sesuai diterapkan pada siswa tunarungu dan diharapkan dapat efektif meningkatkan kosakata mereka. Dengan demikian, program PKM pengabdian masyarakat berhasil memecahkan masalah siswa tunarungu dalam meningkatkan kosakata.

Language: English

DOI: 10.36728/scsej.v2i1.7

ISSN: 3021-7059

Master's Thesis

2. sınıf matematik dersi geometrik cisimler ve uzamsal ilişkiler konusunda Montessori yaklaşımına dayalı öğretimin öğrencilerin tutum ve akademik başarılarına etkisi / The effect of the Montessori approach on geometric bodies and spatial relations in second grade mathematics lesson on students' attitudes on maths and academic achievement

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Academic achievement, Asia, Elementary school students, Geometry, Mathematics - Academic achievement, Mathematics education, Middle East, Montessori method of education - Evaluation, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The purpose of this study was to examine the impact of teaching via Montessori approach, which is accepted among alternative education methods, on the academic achievement and math attitudes of students concerning the "Geometric Objects and Spatial Relationships" subject in 2nd grade math class. Experimental research method as used in the study is among quantitative research methods. The sample comprised an experimental group of 18 and a control group of 20 people who receive education in a public school in Kocaeli province Dilovası district during the 2019-2020 academic year. The "Traditional Education Method" was used for the control group students, while the "Montessori Education Method" was used for the experimental group students. The study focused on acquisitions discussed in applications performed via the Montessori method. Following the application process the study reapplied the assessment tools given to the students in the pretest. The math lesson achievement test and attitude test were used as data collection tools. The data acquired in both groups was compared and statistically analyzed. As a consequence the students in the classroom where the Montessori method was applied, had higher scores than the control group. Also girls maths attitude scores were found to be higher in experiment group. The dissertation study determined that the Montessori education method has a positive impact on both academic achievement and math attitude. Therefore, Montessori method and materials are implicated as an alternative and effective method for also primary schools and teachers should be couraged to use this method in their classrooms. Keywords: Montessori approach, math ability, math attitude. / Bu araştırmanın amacı, ilkokul 2. Sınıf matematik dersinde "Geometrik Cisimler ve Uzamsal İlişkiler" konusunda, alternatif eğitim yöntemlerinden biri olarak kabul edilen Montessori yaklaşımı ile öğretimin, öğrencilerin akademik başarılarına ve matematik dersine olan tutumlarına etkisini incelemektir. Çalışmada yöntem olarak nicel araştırma yöntemlerinden olan yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Örneklem; 2019-2020 eğitim öğretim yılında, Kocaeli ili Dilovası ilçesinde bir devlet okulunda öğrenim görmekte olan 18 kişilik deney ve 20 kişilik kontrol grubundan oluşmaktadır. Kontrol grubundaki öğrencilerde "Programa Dayalı Eğitim Yöntemi" kullanılırken, deney grubundaki öğrencilerde "Montessori Eğitim Yöntemi" kullanılmıştır. Montessori yöntemiyle yapılan uygulamalarda ele alınan kazanımlara odaklanılmış ve uygulama sürecinin ardından öğrencilere öntestte verilen ölçme araçları tekrar uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak ise Matematik Dersi Başarı Testi ve Tutum Testi kullanılmıştır. Her iki grupta da elde edilen veriler karşılaştırılmış ve istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Sonuçta Montessori yöntemiyle uygulama yapılan sınıftaki öğrencilerin puanlarının kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan bu tez çalışması ile Montessori eğitim yönteminin, hem akademik başarıya hem de matematik dersine olan tutuma yönelik etkisinin olumlu yönde olduğu saptanmıştır. Bu bakımdan okullarda Montessori yaklaşımını benimsemiş sınıflar oluşturulmasının, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin bu konuda bilgilendirilmesinin ve teşvik edilmesinin yarar sağlayacağı düşünülebilir. Anahtar Kelimeler: Montessori yaklaşımı, matematik yeteneği, matematik tutumu.

Language: Turkish

Published: Kocaeli, Turkey, 2021

Article

The Effect of Montessori Therapeutic Educational Program on the Learning Disabilities Child's Math & Language / Montessori치료교육이 학습장애아의 언어 및 수학교육에 미치는 영향

Available from: RISS

Publication: Montessori교육연구 [Montessori Education Research], vol. 10

Pages: 55-70

See More

Language: Korean

ISSN: 1226-9417

Article

Die Montessori-Kinderschule [The Montessori Children's School]

Publication: Pharus, vol. 21

Pages: 386-388

See More

Language: German

Article

Die Montessori-Schulklasse Beweist Sich [The Montessori School Slass Proves Itself]

Available from: Europeana Newspaper Archive

Publication: Berliner Tageblatt (Berlin, Germany)

Pages: 5

See More

Language: German

ISSN: 0340-1634

Article

Die Montessori-Bewegung in Rumänien [The Montessori Movement in Romania]

Publication: Montessori Today (London), vol. 1, no. 4

Pages: 22

Eastern Europe, Europe, Montessori method of education, Romania

See More

Language: German

ISSN: 0952-8652

Article

Shinpojiumu - montessōri kyōiku no keishō to sōzō: Montessōri kyōiku no keishō to sōzō / シンポジウム - モンテッソーリ教育の継承と創造: モンテッソーリ教育の継承と創造 / Symposium - Succession and Creation of Montessori Education: Fourth Speaker, Succession and Creation of Montessori Education

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 40

Pages: 37-40

Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History

See More

Abstract/Notes: This is an article from Montessori Education, a Japanese language periodical published by the Japan Association Montessori.

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

XVI Corso internazionale Montessori Roma. Riassunto delle conferenze della dottoressa Montessori

Publication: Il Gruppo d'azione (Gruppo d'Azione per le Scuole del Popolo), vol. 12, no. 8

Pages: 15-16

International Montessori Training Course, Maria Montessori - Writings

See More

Language: Italian

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Yöntemine Nörobilimsel Bakış Açısı: Disiplinler Arası İnceleme / Neuroscientific Perspective on the Montessori Method: An Interdisciplinary Investigation

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi / Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, vol. 41, no. 2

Pages: 817-854

Montessori method of education, Neuroscience

See More

Abstract/Notes: Yüzyılı aşkın süredir dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan Montessori yöntemi çocukların gelişim ve öğrenmesinin erken yıllardan itibaren özel hazırlanmış bir ortam ve çocuk merkezli yaklaşımlar ile desteklenmesini, çocuğun bağımsız birey olmasını hedefleyen bir eğitim yaklaşımıdır. Bu araştırmada eğitim ve nörobilim ilişkisinden yola çıkılarak, Montessori eğitim yönteminde yer alan temel özelliklerin nörobilimsel bakış açısı ile açıklanması, Montessori ve nörobilimin ilişkilendirildiği araştırmaların incelenerek disiplinler arası bir bakış açısı ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma, derleme türünde planlanmış nitel bir araştırmadır. Verilerin toplanmasında doküman analizi tekniği kullanılarak iki tarama aşaması ile dokümanlara ulaşılmıştır. İlk taramada Montessori yöntemi ile nörobilimsel çalışmaların ilişkilendirildiği çalışmalar incelenerek Montessori yönteminin "Hassas Dönemler", "Yapılandırılmış Ortam", "Duyu Eğitimi", "Tekrarla Kendiliğinden Öğrenme", "Dil-Beyin" ve "Hareket-Beyin" gibi özelliklerinin nörobilim ile ilişkilendirildiği tespit edilmiştir. İkinci taramada ise Montessori ve nörobilim çalışmalarında bu özelliklerin nasıl açıklandığı incelenmiştir. Araştırma bulguları, Montessori’nin çocuk gelişimi ve öğrenmesine ilişkin oluşturduğu özelliklerin yıllar sonra nörobilim alanında yapılan araştırma bulguları ile de desteklendiğini göstermiştir. / The Montessori method, which has been applied in many countries of the world for more than a century, is an educational approach that aims to support the development and learning of children from early years with a specially prepared environment and child-centered approaches, and that the child becomes an independent individual. In this study, based on the relationship between education and neuroscience, it is aimed to explain the basic features of the Montessori education method with a neuroscientific perspective, and to reveal an interdisciplinary perspective by examining the studies that associate Montessori and neuroscience. This research is a qualitative research planned in the type of review. The documents were reached in two scanning stages by using the document analyses technique in the collection of data. In the first screening, the studies that associate the Montessori method with neuroscientific studies were examined, and it was determined that the characteristics of the Montessori method such as "Sensitive Periods", "Structured Environment", "Sensory Education", "Repeat Self-Learning", "Language-Brain" and "Movement-Brain" were associated with neuroscience. In the second screening, how these features were explained in Montessori and neuroscience studies was examined. Research findings have shown that the characteristics of Montessori regarding child development and learning are supported by the research findings in the field of neuroscience after years.

Language: Turkish

DOI: 10.17152/gefad.880933

ISSN: 1301-9058

Advanced Search