Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

984 results

Master's Thesis

Montessori materyallerinin zihin engelli ve işitme engelli çocukların alıcı dil gelişiminden görsel algı düzeyine etkisi [The effect of Montessori materials on the level of visual perception from receptive language development of developmentally disabled and hearing impaired children]

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Developmentally disabled children, Hearing impaired children, Language development, Middle East, Montessori materials, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Engelli çocukların gelişmesi ve iyi yönde ilerleme kaydetmesi, devam ettikleri okullarda almış oldukları eğitim hizmetinin niteliği ile yakından ilişkisi vardır. Engelli çocuklar, diğer normal çocuklar gibi yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilmeleri için günlük yaşamda gerekli bazı davranışları öğrenmeleri gerekir. Engelli çocuklar görerek ve dokunarak öğrendikleri için materyal öğretiminin önemli bir yeri ve eğitici bir etkisi vardır. Pedagojinin etkili temsilcilerinden M. Montessori bu gerçeği görerek engelli çocukların bazı davranışları kolaylıkla edinebilmeleri için farklı gelişim alanlarına yönelik çeşitli materyaller geliştirmiş ve engelli çocukların duyu organlarının eğitimine ağırlık vermiştir. Bu amaçla araştırmada Montessori-Materyallerinden 'geometrik cisimlerin' işitme engelli ve zihin engelli çocukların alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeyleri üzerinde etkili olup olmadığı saptanmak istenmiştir. Araştırmanın evreni, Konya'daki KOMMES-İşitme ve Konuşma Özürlüler Rehabilitasyon Merkezine ve EMPATİ-Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na devam etmekte olan ve belirlenen ön koşul becerilerinin yerine getirebilen 20 işitme engelli (on çocuk kontrol grubu-10 çocuk deney grubu olmak üzere), 20'de zihin engelli (on çocuk kontrol grubu-10 çocuk deney grubu olmak üzere), toplam 40 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu model uygulanmıştır. Öğrencilerin alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeyleri Dönmez ve arkadaşlarının (1997) dil gelişimi etkinlikleri çalışmasından yararlanılarak araştırmacı tarafından hazırlanan 5 maddelik ölçek ile ölçülmüştür. Bu maddeler; 1. tanıyabilme 2. ayırt edebilme 3. gruplayabilme 4. şekil seçme ve bulabilme 5. başka şekiller oluşturabilme Araştırmanın amacına göre ki-kare kullanılmış ve grupların ortalamaları arasındaki farklılıklar 't' testi ile yapılmıştır. Araştırma sonunda işitme engelli ve zihin engelli öğrencilerin görsel algı düzeylerine ilişkin başlangıç düzeylerine ait bulgularına bakıldığında işitme engellilerde (hem deney hem de kontrol grubunda) sonuçların anlamlı olmadığı; zihin engellilerin başlangıç düzeylerine ait bulgularına bakıldığında ise sonuçların anlamlı olduğuna varılmıştır. Başlangıç düzeyi tespitinden sonra 6 haftalık bir süreçte programın etkililiğini incelemek için Montessori-Materyali 'geometrik cisimler' uygulanmıştır. Bu süre sonunda işitme engelliler deney grubunda alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeylerinde önemli bir değişiklik saptanmamıştır, zihin engelli deney grubunda ise görsel algı düzeylerinde önemli bir değişiklik elde edilmiştir. Her grup kendi içersinde başlangıç düzeyleri ve 6 haftalık bir süre sonunda test düzeyleri karşılaştırıldığında elde edilen bulgular ise şu şekildedir; İşitme engelli deney grubunun başlangıç düzeyini kontrol grubu ile denk olduğu, 6 haftalık uygulama sonunda da anlamlı düzeyde yüksek olmadığı saptanmıştır. Zihin engelli deney grubunun ise başlangıç düzeyi kontrol grubu ile denk olarak saptanmış, fakat 6 haftalık uygulama sonunda elde edilen sonucun anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit olmuştur. Kontrol gruplarına ise 6 hafta boyunca geleneksel yöntem ile öğretimlerine devam edilmiştir. 6 hafta sonra uygulanan test düzeyleriyle başlangıç düzeyleri karşılaştırıldığında manidar bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. / There is a closest relation and correlation between the positive progressing for underdeveloped-spastic children and the quality of training and their educational performance that was given by their school. In order to continue and follow up their daily life by themselves just like a normal ones, they - underdeveloped children must learn some attitudes, so that underdeveloped children learn by sights and sensation. Therefore, learning by materials has a big importance and also these materials have a great training effects on their learning period. M. Montessori, who created some new approaches on pedagogy by her prescient for reality, developed new methods and created different materials focus on differentiated progressive fields of gaining attitudes and talents by underdeveloped children, hence Montessori focused on the training of senses of underdeveloped children. The purpose of this research study is determination of the effectiveness of 'geometric objects' which included by Montessori training materials, over the children's, those are deafness and mentally insufficient, receptive linguistic of the level of visual perception. The environment-space of this research study is KOMMES-Deafness And Non-Speaker Rehabilitation Center and EMPATİ-Mentally Insufficient Children Training and Protection Foundation. This experimental research study covers insufficient children follow up the courses and training of these two scholl, the selected 20 deafness children who can perform predetermined and conditioned talents (10 of these for controlling, the other 10 for experimental purposes) additionally 20 mentally insufficient children (again 10 for control and the other 10 for experimental purposes). 40 children totally were followed up. In this study Salomon's four-quadral-group model was applied and examined. Them, the students' receptive linguistic abilities through the level of visual perception - Dönmez and Ark's study of linguistic development effectiveness (1997) was measured with 5 factors scale which was prepared by researcher. These are 1. Recognition, 2. Distinguishing, 3. Sorting-Grouping, 4. Selection of figures and finding, 5. Creating the figures and forming. According to aim of this research-study, ki-square was used and the differences between the means of each group were determined by 't' test method. The results of this research study are, the beginning levels of visual perception of deafness children and of the children who are mentally insufficient; it is found that the results of deafness children-for both in control and in experimental group, are not meaningful. The findings of the level of beginning for mentally insufficient children are meaningful. After the determination of the beginning level, Geometric-three dimensional-objects from Montessori's materials method was applied in order to inspect the effectiveness of program for 6 weeks period. At the end of this period, for the experimental group of deafness children. It cannot be found that important changes on the level of visual perception of receptive linguistic talents, On the other hand, in experimental group covers the mentally insufficient children, important changes on visual perception level were found. For each group, the beginning levels of intra group and end of the 6 weeks period, comparing the group's level of test, the findings are as follow: The level of beginning for the experimental group of deafness children is equivalent to the level of beginning for the control group. After the 6 weeks experimental application, it was found that the level changes are not meaningful as much as. It was found that the level of beginning for the experimental group of mentally insufficient children is equivalent to the level of beginning for the control group these are mentally insufficient children. But, end of the 6 weeks experimental application, meaningful changes were taken from results. Along with the 6 weeks period, in controlling groups, the training and learning progress had been continued based on conventional method. End of the 6 weeks period, by the level of applied test and the level of beginning were compared. It was found that there is no valuable and notable differences between these two.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2005

Article

✓ Peer Reviewed

La Metodología Montessori en la Educación Inicial Ecuatoriana / The Montessori Methodology in Ecuadorian Initial Education

Available from: Revista Horizontes

Publication: Horizontes: Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, vol. 6, no. 26

Pages: 2228-2237

Child development, Classroom environments, Early childhood care and education, Early childhood education, Learning environments, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori materials, Montessori method of education, Prepared environment, Sensitive periods

See More

Abstract/Notes: In Ecuador, early education is relatively new and since 2014 with the approval and publication of the Early Education Curriculum organized by axes and areas of development and learning, it seeks the development of skills by age with the application of learning experiences and play work where play and art are a fundamental part of it. This article is based on the review of literature on Montessori experiences in children from 3 to 5 years old in Ecuador; for its development, 25 bibliographic sources on Montessori methodology and practical proposals applied in early education in Ecuador were reviewed; in addition, grade projects and institutional educational projects were analyzed under the approach of the theoretical, scientific and pedagogical bases that support the applicability of this methodology. It is concluded that the Montessori methodology remains active in Ecuadorian early education and it is part of the teaching and learning process directly or indirectly, with the application of materials, organization of the physical space, role of educators and sensory development from experience. / En Ecuador la educación inicial es relativamente nueva y desde el 2014 con la aprobación, publicación del Currículo de Educación Inicial organizado por ejes y ámbitos de desarrollo y aprendizaje busca el desarrollo de destrezas por edades con la aplicación de experiencias de aprendizaje y juego trabajo en donde el juego y el arte son parte fundamental del mismo. El presente artículo se fundamenta en la revisión de literatura sobre experiencias Montessori en niños de 3 a 5 años en Ecuador; para su desarrollo se revisaron 25 fuentes bibliográficas sobre la metodología montessoriana y propuestas prácticas aplicadas en la educación inicial en Ecuador, además se analizaron proyectos de grado y proyectos educativos institucionales bajo el enfoque de las bases teóricas, científicas y pedagógicas que sustentan la aplicabilidad de esta metodología. Se concluye que la metodología montessoriana permanece activa en la educación inicial ecuatoriana y ésta, forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de forma directa o indirecta, con la aplicación de materiales, organización del espacio físico, rol de los educadores y el desarrollo sensorial desde la experiencia. / A educação precoce no Equador é relativamente nova e desde 2014, com a aprovação e publicação do Currículo de Educação Precoce organizado por eixos e áreas de desenvolvimento e aprendizagem, busca o desenvolvimento de habilidades por idade com a aplicação de experiências de aprendizagem e de trabalho lúdico e artístico onde o jogo e a arte são uma parte fundamental. Este artigo é baseado em uma revisão da literatura sobre experiências Montessori para crianças de 3 a 5 anos de idade no Equador; 25 fontes bibliográficas sobre a metodologia Montessori e propostas práticas aplicadas na educação precoce no Equador foram revisadas, e projetos de notas e projetos educacionais institucionais foram analisados sob a abordagem das bases teóricas, científicas e pedagógicas que apóiam a aplicabilidade desta metodologia. Conclui-se que a metodologia Montessori permanece ativa na educação precoce equatoriana e que faz parte do processo de ensino e aprendizagem direta ou indiretamente, com a aplicação de materiais, a organização do espaço físico, o papel dos educadores e o desenvolvimento sensorial a partir da experiência.

Language: Spanish

DOI: 10.33996/revistahorizontes.v6i26.487

ISSN: 2616-7964

Article

Les Défauts des Enfants d'après Maria Montessori [The Defects of Children according to Maria Montessori]

Available from: Bibliothèque Nationale de France (BNF) - Gallica

Publication: La Nouvelle éducation, no. 125

Pages: 71-77

Children with disabilities, Europe, Inclusive education, Maria Montessori - Philosophy, Southern Europe, Spain, Trainings

See More

Abstract/Notes: Discusses the training course Montessori gave in Barcelona, Spain.

Language: French

ISSN: 2492-3524

Article

Visszaemlékezéseim Montessori módszerüü magánóvodámra és magán népiskolámra [My recollections of my Montessori-style private kindergarten and private Folk High School]

Publication: Montessori műhely: a Magyarországi Montessori Egyesület folyóirata, no. 2

Pages: 8-10

Magyarországi Montessori Egyesület [Montessori Association of Hungary] - Periodicals

See More

Abstract/Notes: Originally published in Pedagógiai Szemle (1987, issue 12).

Language: Hungarian

ISSN: 1217-7970

Article

Montessori Educational Theory and Review / Montessori교육의 사상사적 재 고찰

Available from: RISS

Publication: Montessori교육연구 [Montessori Education Research], vol. 14, no. 1

Pages: 17-39

See More

Language: Korean

ISSN: 1226-9417

Article

✓ Peer Reviewed

La Montessori a Dar Es Salaam: la situazione della scuola in Tanzania [Montessori in Dar Es Salaam: the school situation in Tanzania]

Publication: Infanzia: orientamenti, esperienze, discussioni sui problemi pedagogico-didattici e sulla gestione della scuola materna e degli asili nido, vol. 9, no. 3-4

Pages: 56-57

Africa, East Africa, Sub-Saharan Africa, Tanzania

See More

Language: Italian

ISSN: 0390-2420

Article

USA: Montessori-Pädagogik in der Grundschule: ein portrait der Butler School in Darnestown, Maryland, USA [USA: Montessori Education in Elementary School: a portrait of the Butler School in Darnestown, Maryland, USA]

Publication: Montessori: Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, vol. 38, no. 3

Pages: 150-163

Americas, Montessori method of education, North America, United States of America

See More

Language: German

ISSN: 0944-2537

Article

La Rivoluzionaria Riforma Educativa della Montessori: Il metodo Montessori e’ nato dall’intuizione femminile dell’animata del fanciullo—La profonda cultura scientifica e il suo cuore di donna le hanno permesso di fondare un sistema educative su salde basi—Bisogna valutare il naturale sviluppo psico-fisico del bambino—La riforma radicale dell’arredamento scolastico—Le Case dei Bambini—Studiosi, scienziati ed educatori di tutto il mondo studiano ed esaltano la grande opera educative di Maria Montessori

Available from: California Digital Newspaper Collection

Publication: L'Italia (San Francisco, California)

Pages: 3

Americas, Maria Montessori - Biographic sources, North America, Panama-Pacific International Exposition (1915, San Francisco, California), United States of America

See More

Language: Italian

ISSN: 2637-5400

Book

Das Geheimnis im Kind wird die Freiheit des Menschen sein (Maria Montessori): Montessori-Pädagogik heute in Grund- und Hauptschule, Chancen und Hindernisse

See More

Language: German

Published: [Innsbruck, Germany]: [s.n.], 1997

Book Section

Mehrfach und verschiedenartig behinderte Kinder in der Montessori-Kleingruppentherapie [Children with multiple and different disabilities in Montessori small group therapy]

Book Title: Die Montessori-Pädagogik und das behinderte Kind: Referate und Ergebnisse des 18. Internationalen Montessori Kongresses (München, 4-8 Juli 1977) [The Montessori System and the Handicapped Child: Papers and Reports of the 18th International Montessori Congress (Munich, July 4-8, 1977)]

Pages: 304-307

Children with disabilities, Conferences, International Montessori Congress (18th, Munich, Germany, 4-8 July 1977), Montessori method of education

See More

Language: German

Published: München: Kindler, 1978

ISBN: 3-463-00716-9

Advanced Search