Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1061 results

Article

The Effects of Self-Concept Enhancing Integrated Theraplay on the Reduction of Infant Aggression : Focused on the Integrated Theraplay Combining Montessori Education with Group Theraplay / 자아개념 증진 통합치료가 유아의 공격성감소에 미치는 효과 : 몬테소리교육과 집단치료놀이의 통합치료를 중심으로

Publication: 정서·행동장애연구 / Journal of Emotional & Behavioral Disorders, vol. 22, no. 4

Pages: 371-389

See More

Language: Korean

ISSN: 1226-4415, 2733-9106

Master's Thesis

Montessori eğitimi alan ve almayan okul öncesi dönemdeki çocukların oyun davranışlarının incelenmesi / Investigation of preschool children's play behaviors in Montessori and non-Montessori preschools

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Comparative education, Middle East, Montessori method of education, Preschool children - Play, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The aim of this study is to analyze the peer play behaviors of preschool children according to views of their teachers and their parents by the type of school. The research sample consisted of parents of 36-72 months old children attending Private Montessori Preschools and Private Preschools in Çankaya, Ankara (N = 243) and teachers working in these schools (N = 46). Penn Interactive Peer Play Scale-Parent Form (PIPPS-P) and Penn Interactive Peer Play Scale-Teacher Form (PIPPS-T) that were developed by Fantuzzo, Mendez and Tighe (1998) and were made its adaptation to Turkish by Ahmetoğlu, Acar and Aral (2016, 2017), General Information Form "including sociodemographic characteristics of children and their parents and General Information Form which includes sociodemographic and professional characteristics of teachers were used. The study was designed in quantitative research approach and survey method was used. While analyzing the data, Independent Sample t Test, Paired t Test and descriptive statistical methods were used. In the result of the study; it is seen that the majority of the parents in both groups are between 36 and 40 years of age, they have a job and they work, have a nuclear family, and have one child. It is observed that teachers working in Montessori Private Schools are younger, have higher level education than the teachers working in Private Schools. It was found that all of the teachers allow outdoor time to children in daily routine in both groups. Outdoor time span varies from school to school at Montessori Private Preschools. Outdoor time span varies from school to school besides it varies from teacher to teacher in the same school at Private Preschools. It has seen in the research that Private preschools' teachers didn't take Montessori teacher training and Montessori preschool teacher's took Montessori teacher training. It was determined that the teachers working in the Montessori preschools took Montessori trainings from the school director that they are working for. Factor Analyses showed that there is no significant difference in the scores of "Play Disruption" and "Play Disconnection" factors of Penn Interactive Peer Play Scale-Parent Form (PIPPS-P) and Penn Interactive Peer Play Scale-Teacher Form (PIPPS-T) (p>0,05). There is significant difference in the third factor of both scales: "Play Disconnection" (p<0,05). Teacher scores are higher than parents' scores. In addition, the opinions of the teachers who participated in the research were compared with the opinions of parents. Factor analyes show that there is significant different in all areas (p<0,05). Teacher's scores are higher than parents' scores in tha factors of "Play Disruption" and "Play Disconnection". Parents' scores are higher than teachers' scores in factor of "Play Disconnection". Preschool is a period from three to six years. This age range is a period in which children play with their peers. As a result of playing with peers, positive play behaviors ("Play Interaction") such as sharing his/her toy with a friend, showing positive emotions during the play and negative play behaviors ("Play Disruption") such as usurping his/her friend toys, crying, showing agression are common play behaviors of preschool children. As a result of the study, both the teachers and parents' opinions show that the positive and negative play behaviors of children do not differ according to the type of school. In other words, there is no difference between the positive and negative play behaviors of preschool children who attend Montessori and who attend Non-Montessori schools. According to the result, we can say that wherever there is a child there is play and this situation does not differ according to the type of school. However, according to the type of school, the point that differs is about "Play Disconnection". The scores of the "Play Disconneciton" which includes play behaviors such as wandering outside the play group, refusing to participate in play are high in Montessori group. In other words, "Play Disconnection" behaviors are more common in children who are attending Montessori schools. The reason for the result can be explained by the principles of Montessori education. The principle of free choice and respect to the child. In Montessori schools, children are not forced for anything even play. Therefore, the child participates in the play whenever he/she wants. If he/she doesn't want to participate in the play it is okey for teachers so children are free walking in a classroom, outside the play group. / Bu çalışmada; Montessori eğitimi veren özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocuklar ile MEB programı uygulayan özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların oyun davranışlarının, anne-baba ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan Montessori eğitimi veren özel okul öncesi eğitim kurumları ve MEB programı uygulayan özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların anne-babaları (n=243) ve öğretmenleri (n=46) oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki çocukların akran oyun davranışlarını incelemek amacıyla Fantuzzo, Mendez ve Tighe (1998) tarafından geliştirilen; Ahmetoğlu, Acar ve Aral (2016, 2017) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan "Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Ebeveyn Formu (PEAOÖ-E)", "Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Öğretmen Formu (PEAOÖ-Ö)", çocukların ve anne-babalarının sosyodemografik özelliklerini içeren "Anne-Baba Genel Bilgi Formu" ile öğretmenlerin sosyodemografik ve mesleki özelliklerini içeren "Öğretmen Genel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Verilerin analizinde parametrik testlerden Bağımlı Örneklem t Tesi (Independent Samples t Test) ve Bağımsız Örneklem t Testi (Paired Samples t Test), tanımlayıcı istatistiksel metotlar (yüzde, ortalama, maksimum ve minumum değerler) kullanılmıştır. Araştırmada; her iki gruptaki anne-babalarının büyük çoğunluğunun 36-40 yaş aralığında olduğu, çalıştığı, çoğunluğunun çekirdek aileye ve tek çocuğa sahip olduğu görülmektedir. Montessori eğitimi uygulayan ÖOÖEK'da çalışan öğretmenlerin MEB programı uygulayan ÖOÖEK'ndaki öğretmenlere göre daha genç oldukları, lisans/lisansüstü mezuniyet oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. Her iki grupta da öğretmenlerin, çocukları her gün açık havaya çıkardıkları, Montessori eğitimi veren okullarda günlük açık hava saatinin sadece okuldan okula değiştiği, okul bazında ise her okulun standart bir açık hava saati uygulamasının bulunduğu tespit edilmiştir. MEB programı uygulayan kuramlarda ise açık hava saatinin kurumdan kuruma ve aynı kurumda çalışan öğretmenden öğretmene değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Montessori okullarında çalışan öğretmenlerin Montessori eğitimi almış ya da hali hazırda eğitim alıyor oldukları ve bu eğitimleri kurum müdürlerinin verdiği belirlenmiştir. Hem öğretmen (PEAOÖ-Ö) hem de ebeveyn formunun (PEAOÖ-E) "oyun etkileşimi" ve "oyunun bozulması" alt faktörlerinden alınan puanlar arasındaki farklılık anlamlı değilken (p>0,05), "oyundan kopma" davranışında Montessori eğitimi veren ÖOÖEK devam eden çocuklar yönünde anlamlı farklılık bulunduğu görülmüştür (p<0,05). Araştırmaya alınan çocukların akran oyun davranışlarının anne-baba ve öğretmen görüşleri arasında farklılık bulunup bulunmadığı incelenmiş; "Oyun Ektileşimi, Oyunun Bozulması ve Oyundan Kopma" faktörlerinin tümünde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. "Oyun Etkileşimi ve Oyunun Bozulması" alt faktörlerindeki anlamlılık öğretmen görüşü yönünde farklılık gösteriyor iken "Oyundan Kopma" alt faktörü anne-baba görüşü yönünde anlamlı farklılık göstermektedir. Okul öncesi dönem üç-altı yaş arasını kapsayan bir dönemdir. Bu yaş aralığı çocukların akranları ile yoğun bir şekilde oyun oynadıkları bir dönemdir. Akranları ile oyun oynamanın bir sonucu olarak çocuklarda "Oyun Etkileşimi" alt faktörünün altında bulunan "arkadaşı ile oyuncağını paylaşma, oyun esnasında olumlu duygular gösterme" gibi olumlu oyun davranışları ve "Oyunun Bozulması" alt faktörünün altında bulunan "arkadaşının oyuncağını zorla alma, ağlama, kızgınlık gösterme" gibi olumsuz oyun davranışlarını gösterme durumları olağandır. Araştırma sonucundan da anlaşılacağı üzere hem öğretmen hem de anne-baba görüşlerine bakıldığında çocukların olumlu ve olumsuz oyun davranışları okul türüne göre farklılık göstermemektedir. Diğer bir ifade ile Montessori eğitimi alan ve almayan okul öncesi dönem çocuklarının olumlu ve olumsuz sayılabilecek oyun davranışlarında farklılık bulunmamaktadır. Bu sonuca göre diyebiliriz ki çocuğun bulunduğu her yerde oyun da mevcuttur ve bu durum okul türüne göre farklılık göstermemektedir. Fakat okul türüne göre farklılık gösteren nokta ise "Oyundan Kopma" alt faktöründedir. "Oyun grubunun dışında gezinir, oyuna katılmayı reddetme" gibi davranışları içeren "Oyundan Kopma" alt faktörünün puanları Montessori eğitimi alan çocuklarda yüksek çıkmıştır. Yani oyundan kopma davranışı Montessori eğitimi alan çocuklarda daha sık görülmektedir. Bunun sebebi de Montessori eğtiminin ilkelerinden çocuğa saygı, özgür seçim ilkesi, konsantrasyon ile açıklanabilir. Montessori okullarında çocuklar hiçbirşey için oyun oynamak için dahi zorlanmazlar. Dolayısıyla çocuk istediği zaman oyuna katılır, istemediğinde ise sınıfta serbest gezmede özgürdür.

Language: Turkish

Published: Ankara, Turkey, 2019

Book

Play and Creative Drawing in Preschool: A Comparative Study of Montessori and Public Preschools in Kenya

Africa, Comparative education, East Africa, Kenya, Sub-Saharan Africa

See More

Abstract/Notes: When children enter preschool or kindergarten, they often seem to bring a spirit of wonder, great curiosity, and a spontaneous drive to explore, experiment and manipulate playfully and originally. Learning environments have been perceived to have the dual role of promoting as well as killing creativity. This has been attributed to the fact that as a child progresses through school years, teaching and learning become more dominant as play and self-exploration are stifled. The purpose of this study was to investigate the relationship between play and creative drawing in Kenyan preschool children. A comparative study of the Montessori and the traditional public school system was carried out 48 preschool children between the ages of 4 and 6. Half were enrolled in Montessori while the other half in public schools Kenya. Through a qualitative design by the use of the Test of Creative Thinking Drawing Production (TCT-DP) (Urban & Jellen, 1996), and Rubin’s (2001) Play Observation Scale analyses were carried out. Independent sample t tests, Pearson product moment correlations and stepwise hierarchical multiple regressions were computed to determine whether interactions and differences in social play, cognitive play and creative drawing performance were apparent between Montessori and traditional public preschools. Statistically significant results were obtained indicating that Montessori children engaged in cognitive play more than public preschool children and had higher scores on creativity than public preschool children. In addition, age differences in social play as well as in creativity scores were found. However, no gender differences were apparent in social play, cognitive play or in creativity scores.

Language: English

Published: Munich, Germany: Herbert Utz Verlag, 2013

ISBN: 978-3-8316-4284-7

Article

✓ Peer Reviewed

The Use of Play in Occupational Therapy for Children: What is Play?

Available from: SAGE Journals

Publication: British Journal of Occupational Therapy, vol. 55, no. 3

Pages: 107-108

See More

Abstract/Notes: This article introduces some of the theoretical principles that inform the use of play in the treatment of children with disabilities. A number of competing definitions of play and its functions are briefly discussed. Both educationalists and child psychotherapists make claims for the value of play but tend to offer quite different explanations of why it helps vulnerable children, whilst animal ethologists stress the role of play in promoting survival and adaptation. Some of the key ideas of historically important play theorists, including Freud, Klein, Winnicott, Froebel, Montessori and Piaget, are mentioned.

Language: English

DOI: 10.1177/030802269205500309

ISSN: 0308-0226, 1477-6006

Conference Paper

Is There a Need for Handicraft in Preschool? Attitudes of Preschool Teachers and Parents on Including Handicraft Activities in the Regular Preschool Program

Available from: IATED Digital Library

INTED2020 14th International Technology, Education and Development Conference

See More

Abstract/Notes: Alternative educational concepts evolved in response to classical educational methods in which children are placed in a passive position and the transfer of knowledge is cultivated as a form of teaching. Models of alternative pedagogy (Montessori, Waldorf, Reggio, Agazzi) advocate developmentally appropriate practices which Bredekamp (1993) describes as a presence of different strategies, i.e., child-oriented behaviours of teachers and responding to the child's individual needs. In order to help each child to grow into a universal and competent individual from preschool age, it is necessary to encourage their imagination and creativity, as well as to acquire habits of cooperation and coexistence with other children. One of the activities which promote these desirable characteristics in children is handicraft. Many studies and findings in the area of neuroscience, multiple intelligences theories, and the aforementioned alternative pedagogical concepts emphasize the importance of handicraft and point out its benefits not only for children but for the entire community. However, such an approach to children's learning and activity is poorly represented in educational institutions. Therefore, the aim of the study was to examine the views of preschool teachers and parents on handicraft activities and its more frequent use in regular preschool programs. The survey was conducted by an anonymous questionnaire on a sample of 316 respondents, preschool teachers (N=141) and parents (N=175). The results of the study show that both preschool teachers and parents agree that certain elements of alternative concepts such as handicraft have a positive impact on the overall development of the child and that they are useful and practical life skills. They also agree that handicraft activities should be used in educational institutions to a greater extent. [Conference Name: 14th International Technology, Education and Development Conference; ISBN: 9788409179398; Place: Valencia, Spain]

Language: English

Published: Valencia, Spain: International Academy of Technology, Education and Development (IATED), 2020

Pages: 1511-1519

DOI: 10.21125/inted.2020.0499

ISBN: 978-84-09-17939-8

Article

✓ Peer Reviewed

Chinese and US Preschool Teachers’ Beliefs About Children’s Cooperative Problem-Solving During Play

Available from: Springer Link

Publication: Early Childhood Education Journal, vol. 49, no. 3

Pages: 503-513

Americas, Asia, China, East Asia, North America, Perceptions, United States of America

See More

Abstract/Notes: Many researchers have investigated the cooperative problem solving (CPS) of children during play; however, there is a lack of studies focused on teachers’ beliefs about how to support the development of children’s CPS in classrooms. This study aims to investigate the pedagogical beliefs of Chinese (n = 3) and US (n = 3) teachers about the CPS of children during play and their decision-making capabilities in supporting children to advance this skill in classrooms. A semi-structured interview was conducted with the integration of video-stimulated recall approach in order to achieve this aim. Results confirm that the Chinese and US teachers believe that children are competent and have the autonomy to decide how to solve problems with their peers. The beliefs are similar across the teachers, whereas their execution of these beliefs varies, which reflects their cultural uniqueness in scaffolding and creating classroom environments.

Language: English

DOI: 10.1007/s10643-020-01087-9

ISSN: 1082-3301, 1573-1707

Article

✓ Peer Reviewed

The Comparison of the Intuitive Mathematic Skills of Preschool Children Who Take Education According to Ministry of National Education Preschool Education Program and Montessori Approach

Available from: IISTE - International Knowledge Sharing Platform

Publication: International Journal of Scientific and Technological Research, vol. 6, no. 6

Pages: 167

Asia, Comparative education, Mathematics education, Middle East, Montessori method of education, Preschool children, Preschool education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: This study analyzed intuitive mathematics abilities of preschool children and to ascertain whether there was a difference between children who were educated according to the Ministry of National Education (MoNE) preschool education program and the Montessori approach. It was also examined whether the intuitive mathematics abilities of the children who were educated according to the MoNE program and Montessori approach showed a significant difference according to variables of gender, duration of pre-school education, and educational levels of parents. The study sample of the study consisted of 121 children (56 girls, 65 boys) aged between 60-72 months. The data was collected via “Personal Information Form” and “Intuitive Mathematics Ability Scale” developed by Güven (2001). Intuitive mathematical abilities of children who were educated according to the Montessori program were more developed compared to those of children educated according to MoNE program. There was no significant difference in intuitive mathematical abilities according to duration of preschool education, education levels of parents. As a result of the study, a significant difference was observed in the intuitive math abilities of the children trained according to the MoNE program in favor of the girls, whereas no significant difference was observed trained according to the Montessori approach. The results are discussed in light of the relevant literature.

Language: Turkish

DOI: 10.7176/JSTR/6-06-12

ISSN: 2422-8702

Article

Awareness for Children's Songs of Young Children, Their Teacher's and Parents and Component Analysis of Their Favorite Children's Songs / 유아,교사,학부모의 동요에 대한 인지수준과 구성요소 분석

Available from: RISS

Publication: Montessori교육연구 [Montessori Education Research], vol. 14, no. 2

Pages: 79-104

Asia, Attention-deficit hyperactivity disorder, Attention-deficit-disordered children, Early childhood care and education, Early childhood education, East Asia, Montessori method of education, South Korea

See More

Abstract/Notes: In order to know general awareness for children's song among preschoolers, their teachers and parents the questionary paper survey was performed against 212 of kindergarteners, 63 of their teachers and 197 of their parents. At the sametime their favorite children's songs were collected among the prepared lists of children's songs and selected about 10 children's songs for each group, in order. Also, those selected children's songs were analyzed their musical elements, too. The under 4 year old and female children more favorited the singing children's songs everyday than the 5 year old and male. Thachers replied that they selected the proper children's songs in the basic of the topics of usual daily life and children's interests. Also, parents believed that children's songs is very important to develop their children's musicality. Finally, the favorite children's songs were analyzed as followings the major beat was 4/4, the major tonality was C major, the major form and leongth were 8-34 measures, and the major rhythm was the replicated, symcopated and nimbled one. / 본 연구에서는 유아·교사·학부모의 동요에 관한 인지수준과 선호하는 동요의 유형은 어떠한지 또한 유아들이 선호하는 동요의 음악적 구성요소는 어떠한지에 대해 알아보았다. 연구의 대상은 국·공·사립유치원의 유아 212명, 교사 63명 및 학부모 197명이다. 본 연구의 결과는 다음과 같다. 첫째, 유아·교사·학부모의 동요에 관한 인지수준은 유아·교사·학부모 모두가 동요를 좋아하고 동요부르기가 음악성 발달에 매우 중요한 것으로 인식하고 있는 것으로 나타났다. 둘째, 유아·교사·학부모가 선호하는 동요의 유형은 유아는 동물 또는 가족과 관련된 창작동요를 교사는 동물과 식물에 관련된 창작동요제곡과 인터넷동요를 학부모는 식물과 사랑, 기본생활습관에 관련된 창작동요와 인터넷동요를 선호하였다. 결과적으로 유아·교사·학부모의 선호하는 동요는 크게 차이는 없지만 유아들이 선호하는 동요는 학부모의 선호도 보다는 교사가 선호하는 동요와 일치도가 높아 학부모보다는 교사의 영향을 더 받는 것으로 판단되었다. 셋째, 유아들이 선호하는 동요의 악곡의 특징은 노래 마지막 부분에 강세가 있거나 반복적인 리듬과 노랫말에 엄마, 아빠, 아기로 표현된 가족과 연관된 노래와 동물을 의인화한 노래 또는 동물의 의성어를 표현한 노래를 좋아하는 것으로 나타났다.

Language: Korean

ISSN: 1226-9417

Book

Montessori Play and Learn: A Parents' Guide to Purposeful Play from Two to Six

See More

Language: English

Published: New York: Crown, 1992

ISBN: 0-517-59182-0

Article

A Play About Writing a Play

Publication: NAMTA Quarterly, vol. 6, no. 1

Pages: 16-23

See More

Language: English

Advanced Search