Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1455 results

Article

✓ Peer Reviewed

The First Lady of Education

Available from: JSTOR

Publication: History of Education Journal, vol. 4, no. 4

Pages: 124-128

Maria Montessori - Biographic sources

See More

Language: English

ISSN: 0162-8607

Article

IMAC Presents Testimony before U.S. Department of Education

Publication: Montessori Observer, vol. 18, no. 3

Pages: 1, 4

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Book

The Reform of Education During and After Adolescence

Maria Montessori - Writings, Montessori method of education

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Association Montessori Internationale, 1939

Book

La méthode et le matériel Montessori dans la perspective de la rééducation orthophonique: tesina di specializzazione

See More

Language: French

Published: Paris, France: Académie de Paris, Université Paris VI, 1985

Article

✓ Peer Reviewed

W poszukiwaniu modelu edukacji matematycznej. W stronę pedagogiki Marii Montessori / Searching for a Model of Mathematical Education: Towards Maria Montessori’s Pedagogy

Available from: Jesuit University Ignatianum in Krakow

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 13, no. 1 (whole no. 47)

Pages: 163-181

Mathematics education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Mathematics is a school subject which causes students the greatest problems, sometimes throughout their entire school experience. Unsatisfactory learning outcomes in mathematics have been observed worldwide for a number of years, and the lack of or poor mathematical skills make it impossible for many students to cope with the ever increasing demands of modern life. In view of this alarming situation, constant attempts are being made to modify and reform mathemati­cs education curricula in order to improve their effectiveness. The present study explores the difficulties faced by students in learning mathematics. Attention is given to the types and effects of failures in mathematics education. In the context of these problems, the Montessori method is recommended as an alternative. The main assumptions of the Montessori pedagogy are presented, with a special emphasis on the development material. The greatest prominence is given to sensory and mathematical materials, providing their brief characterization and pointing to their high educational effectiveness. In order to bring the characteristics of Montessori’s organizational forms closer (forms of students’ work) the three-stage-lesson is presented. The lesson involves presenting the names connected with the typical developmental Montessori method with the use of Golden Bead Material. The concluding section highlights the didactic effectiveness of Montessori pedagogy in the domain of mathematics education. It is stressed that students who have been educated in Montessori schools work eagerly with mathematical materials and independently. They achieve educational success, acquire new skills and see that mathe­matics can be easy and pleasant to learn. / Matematyka jest przedmiotem, który sprawia uczniom najwięcej problemów nieraz przez całe życie szkolne. Od lat obserwuje się na całym świecie niezadawalające wyniki nauczania tego przedmiotu, a brak lub zbyt niski poziom umiejętności matematycznych nie pozwala wielu uczniom sprostać rosnącym wymaganiom życiowym. Taka niepokojąca sytuacja implikuje podejmowanie ustawicznych prób modyfikacji i reformowania programów edukacji matematycznej zmierzających w kierunku większej ich skuteczności. W pracy podjęto problem trudności dzieci w uczeniu się matematyki. Zwrócono uwagę na rodzaje i skutki niepowodzeń w edukacji matematycznej. W kontekście tych zagadnień, jako alternatywę zakomenderowano edukację metodą M. Montessori. Omówiono główne założenia pedagogiki montessoriańskiej ze szczególnym uwzględnieniem materiału rozwojowego. Największą uwagę poświęcono materiałom sensorycznym i matematycznym, dokonując krótkiej ich charakterystyki oraz wskazując wysoką skuteczność edukacyjną. W celu przybliżenia specyfiki montessoriańskich form pracy ucznia przedstawiono trzystopniową lekcję nazw dotyczącą charakterystycznej dla metody Montessori pomocy rozwojowej, zwanej „złotym materiałem”. W zakończeniu wskazano efektywność dydaktyczną pedagogiki Montessori w obszarze edukacji matematycznej. Podkreślono, że uczniowie w placówkach montessoriańskich chętnie i samodzielnie pracują z materiałami matematycznymi. Doświadczają sukcesów, nabywają nowe umiejętności i przekonują się, że matematyka może być łatwa i przyjemna.

Language: Polish

DOI: 10.14632/eetp.2017.13.47.163

ISSN: 1896-2327, 2353-7787

Article

Educational Systems

Available from: HathiTrust

Publication: Athenaeum, no. 4439

Pages: 618

See More

Language: English

ISSN: 1747-3594

Book

Education and Peace

Denmark, England, Europe, Great Britain, Holland, Internationale School voor Wijsbegeerte (Netherlands), Maria Montessori - Philosophy, Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings, Montessori method of education, Netherlands, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: First published in Italy as 'Educazione e Pace' ©1949. First published in this translation in the USA in 1972. A collection of lectures from international congresses and peace councils in the 1930s.

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2007

ISBN: 978-90-79506-21-7

Series: The Montessori Series , 10

Article

Education and Special Needs and Disabilities Update

Publication: Montessori International, vol. 89

Pages: 38–39

Children with disabilities, Inclusive education, Special education

See More

Language: English

ISSN: 1470-8647

Article

AMS Teacher Education Program Graduates 1996

Publication: Montessori Life, vol. 11, no. 3

Pages: 46–49

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Book

La méthode Dr. Maria Montessori: pédagogie scientifique. 1: La maison des enfants; 2: Éducation elementaire (2 parties en 1 volume)

Maria Montessori - Writings

See More

Language: French

Published: Paris, France: [Larousse], 1922

Edition: 3rd ed.

Advanced Search